Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Právny základ systému INTRASTAT-SK - Európska legislatíva

Nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 v platnom znení (konsolidované znenie).

Nariadenie ustanovuje základné pojmy a definície Intrastat systému, rozsah jeho uplatňovania, spravodajské jednotky, postup pre ochranu údajov, kompetencie pri vydávaní delegovaných a vykonávacích nariadení, spresňuje niektoré postupy pre zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu, vrátane postupu pre výmenu dôverných údajov medzi štatistickými orgánmi členských štátov.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 v platnom znení (konsolidované znenie).

Nariadenie definuje premenné, pravidlá týkajúce sa špecifických tovarov a pohybov, stanovuje pravidlá uplatňovania zjednodušenia v rámci systému Intrastat. Ďalej nariadenie stanovuje povinnosti členských štátov zostaviť štatistiku obchodu podľa podnikových ukazovateľov.

Nomenklatúry

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (konsolidované znenie).

Nariadenie ustanovuje kombinovanú nomenklatúru ako základnú tovarovú nomenklatúru na colné a štatistické účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1557 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení.

Nariadenie ustanovuje verziu kombinovanej nomenklatúry platnú pre rok 2021.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

Nariadenie v prílohe I ustanovuje základnú nomenklatúru krajín a území platnú od 1. januára 2021 pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

Dôležitou zmenou je pridanie nasledovného kódu kvôli zaznamenávaniu obchodu so Severným Írskom: XI - Spojené kráľovstvo (Severné Írsko), použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach.