Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Právny základ pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK - Európska legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík.

Nariadenie zavádza spoločný rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík, ktorých súčasťou je aj štatistika obchodu s tovarom v rámci EÚ. Nariadenie zavádza povinnú výmenu mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ medzi štatistickými orgánmi členských štátov, stanovuje jej rozsah a obsah vrátane nových premenných: krajiny pôvodu a IČ DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia, opatrenia na zabezpečenia ochrany dôverných štatistických údajov. V nariadení je tiež špecifikovaná minimálna miera pokrytia vývozu tovaru v rámci EÚ skutočne zozbieranými údajmi, ktorá je stanovená na úrovni 95 % hodnoty celkového vývozu tovaru v rámci EÚ.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1197 z 30. júla 2020, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a podrobnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík.

Nariadenie vo svojej prílohe V definuje štatistické premenné a ich kódovanie, pravidlá týkajúce sa špecifických tovarov alebo pohybov, zjednodušeného vykazovania. V nariadení sú podrobnejšie špecifikované pravidlá výmeny mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ medzi štatistickými orgánmi členských štátov vrátane opatrení v oblasti bezpečnosti a dôvernosti údajov.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1704 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 tým, že sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány, a ktorým sa menia prílohy V a VI k uvedenému nariadeniu.

Nariadenie špecifikuje, aké informácie z daňových priznaní k DPH a súhrnných výkazov k DPH majú vnútroštátne daňové orgány poskytovať štatistickým orgánom. Nariadenie tiež dopĺňa informácie poskytované daňovými orgánmi o informácie z daňových priznaní k DPH predkladaných v rámci osobitnej úpravy OSS. Nariadenie tiež definuje zoznam údajových prvkov z colných vyhlásení, ktoré majú colné orgány poskytovať štatistickým orgánom.

Nomenklatúry

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (konsolidované znenie).

Nariadenie ustanovuje kombinovanú nomenklatúru ako základnú tovarovú nomenklatúru na colné a štatistické účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2364 z 26. septembra 2023, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení.

Nariadenie o verzii kombinovanej nomenklatúry.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

Nariadenie v prílohe I ustanovuje nomenklatúru krajín a území pre štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom platnú od 1. januára 2021. Kódy krajín a území uvedené v nariadení sa používajú na vykazovanie členského štátu zaslania, členského štátu určenia a krajiny pôvodu na INTRASTAT-SK hláseniach. Okrem názvu krajiny/územia a príslušného 2-miestneho abecedného kódu je v nariadení uvedený aj opis krajiny/územia.