Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Všeobecné informácie


Čo je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia

Súčasťou štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, teda aj Intrastat systému sú informácie o tovare, ktorý má štatút Európskej únie a je v pohybe medzi členskými štátmi. Intrastat systém sa vzťahuje aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu Európskej únie pri pohybe z jedného členského štátu do iného.

Súčasťou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ je aj protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „Protokol"). Protokol poskytuje právne funkčné riešenie, ktoré zabráni vytvoreniu tzv. „pevnej hranice“ na Írskom ostrove. Preto bude Slovensko, ako členský štát, od referenčného obdobia január 2021 zbierať a spracovávať údaje o svojom obchode so Severným Írskom na INTRASTAT-SK hláseniach. To znamená, že územie Severného Írska bude vykazované ako členský štát zaslania na prijatí, resp. členský štát určenia na odoslaní (kód krajny XI).
Naopak, obchod medzi Slovenskom a ostatnými časťami Spojeného kráľovstva (bez Severného Írska) bude zaznamenávaný na colných vyhláseniach (kód krajiny XU).

Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.
Tovar, ktorý má štatút Európskej únie (ďalej len „tovar Únie“) je:

 • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území Európskej únie,
 • tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu v niektorom členskom štáte EÚ,
 • tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a/alebo b).

Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa pri odoslaní uvádzajú informácie o tovaroch Únie opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Predmetom hlásenia o odoslaní tovaru sú aj tovary nachádzajúce sa v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, opúšťajúce územie Slovenskej republiky do miesta určenia v inom členskom štáte, ak k nim neexistuje colné vyhlásenie. Ide o prípady, keď sa v Slovenskej republike vykoná časť spracovania a následne sú tovary odoslané do iného členského štátu na ďalšie spracovanie.

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch Únie vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú aj tovary nachádzajúce sa v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, vstupujúce na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak k nim neexistuje colné vyhlásenie. V Slovenskej republike sa vykoná časť spracovania a následne sú tovary odoslané do iného členského štátu na ďalšie spracovanie alebo sa vrátia po spracovaní do členského štátu, z ktorého boli prijaté, prípadne budú v Slovenskej republike prepustené do voľného obehu.

Transakcie, ktoré sú predmetom INTRASTAT-SK hlásení, nemusia mať výhradne obchodný charakter. Bez toho, aby boli dotknuté presne špecifikované prípady (pozri Čo nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia a Príloha 2 - Tovar, ktorý nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia), spravodajská jednotka vykazuje informácie bez ohľadu na to, či je operácia spojená s peňažnou transakciou alebo nie.
Môžu to byť tovary:

 • nakupované a predávané,
 • na spracovanie a po spracovaní,
 • v rámci finančného lízingu,
 • dodávané zdarma,
 • dodávané v rámci stavebných a konštrukčných prác,
 • dodávané na inštaláciu alebo montáž,
 • dodávané do alebo z centrálnych skladov,
 • zásielkový/internetový predaj, atď.

Príklady:

 • Tovar vyrobený na Slovensku a odoslaný do ktoréhokoľvek členského štátu je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. To isté platí aj o tovare vyrobenom v ktoromkoľvek členskom štáte a dodanom príjemcovi na Slovensku.
 • Ak slovenský subjekt odoslal tovar do Francúzska a tovar je prepravovaný cez územie Švajčiarska ako nečlenskej krajiny, takýto tovar je predmetom hlásenia o odoslaní tovaru aj napriek tomu, že tovar sa dostal mimo územia EÚ.
 • Slovenská firma nakúpi výrobky od nórskej firmy. Tieto výrobky budú odoslané z Nórska, ktoré je nečlenskou krajinou, a budú prepravované cez Nemecko. V Nemecku bude tovar prepustený do voľného obehu, t. j. v Nemecku sa uskutočnilo colné konanie. Tovar bude následne dodaný slovenskému odberateľovi, ktorý v hlásení o prijatí tovaru uvedie Nemecko ako členský štát zaslania a Nórsko ako krajinu pôvodu.
 • Slovenská firma predá tovar do Spojených štátov. Odošle tovar do Hamburgu, kde bude naložený na loď a kde sa uskutočnia tiež vývozné formality. Slovenská firma predloží hlásenie o odoslaní tovaru, pričom uvedie Nemecko ako členský štát určenia.

Čo nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia

Tovary v jednoduchom obehu (tranzite), teda tovary, ktoré sú cez Slovensko iba prepravované, alebo sa na území Slovenska zdržia len z prepravných dôvodov, sú vo všeobecnosti vyňaté zo štatistiky zahraničného obchodu a tým aj z INTRASTAT-SK hlásení.

Zo štatistického zisťovania sú vyňaté tovary, ktoré sú uvedené v prílohe 2 tohto dokumentu (pozri Príloha 2 - Tovar, ktorý nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia). Okrem iného sú to:

 • Zákonné platidlá a cenné papiere; menové zlato
 • Zákonnými platidlami sa rozumejú platidlá bankovky, mince v obehu, ktoré sú určené ako platidlo. Ak ide o zásielku platidiel, ktoré nie sú v obehu alebo platidlá síce v obehu, ale sú zberateľskými predmetmi (napr. sada euromincí vydávaná v niektorom členskom štáte Eurozóny), sú tieto platidlá predmetom hlásenia.
  Vyňaté z Intrastatu sú cenné papiere (poštové známky, diaľničné nálepky...), ktoré sú určené na distribúciu ako doklady o platbe. Ak však sú tieto tovary predmetom zberateľstva alebo sú použité na podobný účel, sú predmetom hlásení.
  Za menové zlato vyňaté z vykazovania sa považuje zlato vo vlastníctve štátu používané ako štátne rezervné aktíva. Menové zlato nie je rovnaký pojem ako investičné zlato v terminológii DPH. Všetky ostatné transakcie, vrátane transakcií s investičným zlatom (napr. medzibankové obchody so zlatom, či už vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov) sú predmetom hlásení.
 • Reklamné materiály a obchodné vzorky (za predpokladu, že nie sú predmetom obchodnej transakcie)
 • Ďalším spoločným znakom reklamných materiálov a obchodných vzoriek vyňatých z vykazovania je ich určenie. Napríklad sú to predmety na podporu predaja alebo na prípravu predaja (prezentácia vlastností, účelu použitia alebo konkurenčných výhod a pod.). Predmety nie sú obmedzené cenou jedného kusa ani požiadavkou na znefunkčnenie alebo požiadavkou na firemné označenie. Avšak ak reklamné predmety alebo obchodné vzorky boli v inom členskom štáte zakúpené alebo vyrobené na objednávku slovenského subjektu, sú predmetom obchodnej transakcie a preto musia byť zahrnuté do Intrastatu.
 • Tovary, ktoré sú predmetom dočasných transakcií
 • Za dočasné transakcie sú považované aj transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat do 24 mesiacov v nezmenenom stave, bez žiadneho spracovania (ani plánovaného ani skutočne realizovaného) a nie sú deklarované ako dodanie alebo nadobudnutie pre účely DPH. Aby bol tovar vyňatý, musia byť splnené všetky tri uvedené podmienky súčasne. Ak niektorá z podmienok prestane platiť, tovar musí byť zahrnutý do hlásení. Referenčným obdobím pre zahrnutie do hlásenia je mesiac, v ktorom sa niektorá podmienka prestala plniť. Napríklad vrtná súprava je prepravená do iného členského štátu na základe zmluvy, ktorá má chrakter operatívneho lízingu s trvaním do 24 mesiacov. V prebiehu tohto obdobia sa partneri rozhodli zmluvu zmeniť a vrtná súprava bola predaná partnerovi v inom členskom štáte. Tovar je zahrnutý do hlásenia v mesiaci, v ktorom prišlo k predaju (v ktorom prišlo pre účely DPH k dodaniu do iného členského štátu a k nadobudnutiu v tomto štáte).
  Príkladom tovarov, ktoré sú predmetom dočasných transakcií sú predmety operačného lízingu, tovar na výstavy, veľtrhy a podobné podujatia, prístrojové vybavenie/zariadenie na výkon povolania, kontajnery, palety a iné druhy vratných obalov, Ak však obalový materiál síce cirkuluje medzi dodávateľom a odberateľom, ale jeho pohyb je sprevádzaný faktúrou a platbou, musí byť zahrnutý do Intrastatu. Ako predmety dočasných transakcií vyňatých z vykazovania môžu byť tiež tovary v pohybe medzi členskými štátmi na kultúrne, športové, vzdelávacie, vedecké účely a tovar v pohraničnom styku medzi členskými štátmi.
 • Nosiče informácií upravených podľa požiadaviek používateľa vrátane softvéru
 • Informácie a sofvér, ktoré sú vyrobené alebo upravené na objednávku používateľa (podľa zadania klienta), majú charakter služby. Z toho dôvodu nie sú predmetom Intrastatu. Za tovar vyňatý z vykazovania sa považuje aj softvér, ktorý vznikol úpravou štandardne predávaného balíka podľa požiadaviek klienta. Predmetom takýchto transakcií môžu byť tiež projekty, rôzne autorské audio alebo videonáhrávky, rukopisy kníh, ale tiež média obsahujúce podnikové účtovnictvo a pod. Ak je však dohodnutý obchod na sériovo vyrábané nahrávky, projekty, sofvér a pod., tovar je predmetom hlásení.
 • Softvér stiahnutý z internetu
 • Softvér stiahnutý z internetu nie je predmetom intrastatu z dôvodu, že nezodpovedá definícii tovaru v čl. 2 ods. a) nariadenia (ES) č. 638/2004 v platnom znení. Nariadenie definuje tovar ako hnuteľný majetok. Vyňatie sa týka tak užívateľsky upraveného, ako aj sériovo vyrábaného softvéru. Vyňatie sa vzťahuje aj na licencie a ich predĺženia, ktoré sa vzťahujú na takto obchodovaný softvér.
 • Oprava tovaru (vrátane údržby)
 • Oprava predstavuje činnosť, ktorá je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je udržať tovar vo funkčnom stave. Oprava môže zahrňovať určitú prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako nemení charakter tovaru.
  Opravou (údržbou) môže byť jednoduchá výmena častí, nabíjanie batérií, oprava poškodenia tovaru vzniknutého počas prepravy, prelakovanie, premaľovanie, atď. Podobne aj technické údržbárske činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe právnych požiadaviek (napr. kontroly, povinné pravidelné výmeny), testovanie, nastavenie, regulácia alebo certifikácia tovaru (napr. lietadiel, strojov, prístrojov, vozidiel), žehlenie, pranie, čistenie, sušenie, operácie balenia a označovania, brúsenie, jednoduché brúsenie alebo rezanie, jednoduché triedenie, preosievanie, váženie, delenie a filtrovanie tovaru.
  Pridružené náhradné diely, ktoré sú integrované do opravenej komodity ako súčasť opravy (napr. nové brzdy v aute) v členskom štáte, v ktorom sa oprava vykonáva, sú vylúčené z vykazovania. Platí to aj v prípade, ak je faktúra na náhradné diely vystavená osobitne. Tovar, ktorý je prijatý alebo odoslaný, aby sa použil ako náhradný diel, sa vykazuje štandardným spôsobom.
  Tovar podrobený spracovateľským operáciám nie je vylúčený zo štatistického zisťovania (viac v časti Spracovanie a opravy).
 • Dopravné prostriedky pri výkone svojej činnosti
 • Za dopravné prostriedky pri výkone činnosti sú považované všetky druhy dopravných prostriedkov (autá, cestné súpravy, lode, remorkéry vr. pripojených plavidiel, lietadlá, železničné vagóny/vlakové súpravy a pod.). Pre tento účel však za dopravné prostriedky treba považovať aj predmety a zariadenia v pohybe používané v priebehu dopravy tovaru vrátane zastávok a prerušení dopravy. Sú to napríklad kontajnery, palety, klzné plošiny apod. Keďže v tomto prípade ide v podstate o dočasné použitie dopravných prostriedkov, je potrebné uplatniť všetky podmienky (tri podmienky pre dočasné použitie) pre ich vyňatie z vykazovania. Ak napríklad kamiónová súprava prepravuje tovar do iného členského štátu a po jeho vyložení môže byť v tomto členskom štáte predmetom obchodnej transakcie (nákup/predaj). Takýto dopravný prostriedok je zahrnutý do hlásenia v mesiaci, v ktorom jedna z podmienok oslobodenia (prechod vlastníctva je dodaním a nadobudnutím z pohľadu DPH) prestala platiť. Pre úplnosť treba poznamenať, že pre zahrnutie vybraných plavidiel a lietadiel do Intrastatu platia pravidlá špecifického pohybu (pozri odseky 125 až 135).

Spravodajské jednotky na INTRASTAT-SK hláseniach nevykazujú tovary, ku ktorým existuje colné vyhlásenie, aj keď je tovar v pohybe medzi členskými štátmi.

Predmetom INTRASTAT-SK hlásenia nie sú ani tovary odosielané na štatistické územia alebo prijímané zo štatistického územia členských štátov, na ktorom sa neuplatňuje systém DPH založený smernicou Rady 2006/112/ES. Prijatia z týchto území, resp. odoslania na tieto územia spravodajská jednotka nevykazuje v hláseniach Intrastat. Zásielky musí spravodajská jednotka deklarovať na colnici. Zdrojom údajov pre štatistiku zahraničného obchodu je colné vyhlásenie (JCD). Tento postup sa týka nasledujúcich území:

 • francúzske zámorské departmenty Réunion, Guadeloupe, Martinik ,Francúzska Guyana, Mayotte a severná francúzska časť ostrova Svätý Martin (Francúzsko);
 • Kanárske ostrovy (Španielsko);
 • Hora Athos (Grécko);
 • ostrovy Alandy (Fínsko);

Rovnaký postup je aj pri zásielkach z území, resp. na územia, ktoré patria (sú pridružené) členským štátom, avšak nie sú colnými územiami týchto štátov. Napríklad:

 • Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia atď. (Francúzsko);
 • Helgoland, Bűsingen (Nemecko);
 • Ceuta, Melilla (Španielsko);
 • Livigno, Campione d’Italia, talianske vody jazera Lugano (Taliansko);
 • Faerské ostrovy, Grónsko (Dánsko);
 • Holandské Antily, Aruba (Holandsko);

Osobitné postavenie má Monacké kniežactvo, ktoré nie je územím Európskej únie, ale je colným územím EÚ a uplatňuje sa systém DPH podľa Smernice Rady 2006/112/ES. Z toho dôvodu aj obchody s Monakom sú vykazované v hláseniach Intrastat.

San Marino nie je súčasťou Európskej únie, nie je ani súčasťou colného územia EÚ a neuplatňuje sa spoločný systém DPH podľa Smernice Rady 2006/112/ES. Obchody sú predmetom colného konania a teda ich spravodajská jednotka nevykazuje v hláseniach Intrastat.

Príklady:

 • Slovenská firma dovezie tovar z Japonska za účelom jeho ďalšieho spracovania. Tovar je na Slovensku prepustený do režimu aktívny zušľachťovací styk. Keďže firma nemá všetky potrebné technologické zariadenia, dohodne sa s českým partnerom o vykonaní niektorých spracovateľských operácií. Tovar bude odoslaný do Česka ako členského štátu, avšak stále bude v režime aktívny zušľachťovací styk a tým pod colným dohľadom. Slovenská firma nevykazuje toto odoslanie a následne prijatie na INTRASTAT-SK hlásení.
 • Poľská firma dovezie tovar z Ukrajiny za účelom jeho ďalšieho spracovania. Tovar je v Poľsku prepustený do režimu aktívny zušľachťovací styk. Poľská firma sa rozhodne vykonať niektoré spracovateľské operácie na Slovensku. Tovar bude dodaný slovenskému spracovateľovi z Poľska ako členského štátu, avšak stále bude v režime aktívny zušľachťovací styk a tým pod colným dohľadom. Slovenský spracovateľ nevykazuje toto prijatie a následne odoslanie na INTRASTAT-SK hlásení.
 • Slovenská firma pošle pokazený počítač na opravu rakúskej spoločnosti. Rakúska spoločnosť nahradí pevný disk a pošle opravený počítač späť spolu s poškodeným pevným diskom. Slovenská firma nevykazuje tento počítač na odoslaní do Rakúska, ani opravený počítač na prijatí a rovnako nevykazuje ani prijatie nového pevného disku (pridružený náhradný diel) a ani chybného pevného disku (vymenené chybné časti) z Rakúska.
  Ak však opravovňa na Slovensku nakupuje náhradné pevné disky v Maďarsku, tak ich vykazuje v prijatiach z Maďarska. Ak zistí, že niektoré z nich sú chybné, tak ich odošle späť do Maďarska a vykáže ich v odoslaniach do Maďarska.
 • Slovenský odberateľ nakúpi tovar na Martiniku, ktorý je súčasťou Francúzska, ale nie je súčasťou Európskej únie vzhľadom na DPH. Tento tovar musí byť vybavený colným vyhlásením, preto ho odberateľ nevykazuje na hlásení o prijatí tovaru.

Spravodajská povinnosť - Spravodajská jednotka

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, teda právnická, fyzická osoba, skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ako aj zástupca pre DPH (podľa § 69aa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, prijala alebo odoslala tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 2 000 000 EUR.

Prah oslobodenia pre rok 2021 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie 400 000 EUR. Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2021 sa berie do úvahy hodnota prijatí a odoslaní za obdobie október 2019 až september 2020.

Spravodajské jednotky, ktoré prekročili prah oslobodenia alebo hodnotu 2 000 000 EUR spôsobom uvedeným v odseku 24, majú povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK.

Spravodajská povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prekročili prah oslobodenia alebo hodnotu 2 000 000 Eur pre prijatie, pre odoslanie alebo pre oba toky. Táto povinnosť sa pri prijatí týka aj verejnoprávnych inštitúcií, štátnych orgánov, orgánov samosprávy, ak im vznikla povinnosť registrovať sa pre DPH z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

Všetky spravodajské jednotky majú povinnosť vykazovať na INTRASTAT-SK hláseniach tovar podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu zaslania alebo určenia, krajiny pôvodu (pri prijatí), druhu obchodu, dodacích podmienok a podľa druhu dopravy.

Prekročenie prahu oslobodenia alebo hodnoty 2 000 000 EUR sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.

Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK.

Kedy vzniká spravodajská povinnosť

Keď spravodajská jednotka neprijala alebo neodoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka prekročila hodnotu 2 000 000 EUR, predkladá INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom prekročila túto hodnotu, vrátane daného mesiaca.
Keď spravodajská jednotka za obdobie október 2019 až september 2020 prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie aj v roku 2021.

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty prijatí a odoslaní za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného lízingu. Spravodajská jednotka si sleduje vznik spravodajskej povinnosti. Ak zistí, že prekročila hodnotu 2 000 000 EUR, oznámi túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti prostredníctvom dotazníka (pozri Príloha 3 - Registračný dotazník – VZOR). Registračný dotazník je možné nájsť na webovom sídle Štatistického úradu SR www.statistics.sk v časti Zber údajov / Zahraničný obchod INTRASTAT-SK a ďalej v časti Registrácia (Registrácia / Skupinová registrácia). Vyplnený dotazník je potrebné poslať na Štatistický úrad SR buď e-mailom alebo poštou (pozri Kontakty).
Pracovníci Štatistického úradu SR oznámia spravodajskej jednotke prihlasovacie údaje na portál Finančnej správy SR pre systém INTRASTAT-SK http://intrastat.financnasprava.sk, cez ktorý sa posielajú hlásenia v elektronickej forme.
Vzhľadom na implementáciu novej legislatívy v oblasti štatistiky ochodovania s tovarom medzi členskými štátmi (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/2152) dochádza k zmene zasielania týchto prihlasovacích údajov. Ak má spravodajská jednotka aktivovanú elektronickú schránku, sú jej prihlasovacie údaje (meno a heslo) doručené do tejto elektronickej schránky. V opačnom prípade budú prihlasovacie údaje doručené doporučeným listom, alebo splnomocnená osoba si ich môže prevziať osobne na Štatistickom úrade SR.

Ak nastali zmeny v údajoch uvedených pri registrácii pre systém INTRASTAT-SK (napr. zmena názvu, sídla, zástupcu, organizačných jednotiek, kontaktných údajov a pod.), spravodajská jednotka informuje o týchto zmenách Štatistický úrad SR (pozri Kontakty).

Štatistický úrad SR vyhodnocuje dostupné údaje z INTRASTAT-SK hlásení a daňových priznaní DPH a následne upozorňuje spravodajské jednotky na nesplnenie si oznamovacej povinnosti, prípadne zánik spravodajskej povinnosti. Ak Štatistický úrad SR zistí, že spravodajská povinnosť vznikla nezaregistrovanej spravodajskej jednotke, táto povinnosť sa jej určí od mesiaca, v ktorom prekročila prah oslobodenia (štvrťročným platiteľom DPH je základ dane z daňových priznaní DPH rozpočítaný rovnomerne na jednotlivé mesiace štvrťroka).

Ak je spravodajská povinnosť určená na základe prijatej alebo poskytnutej platby bez fyzického prijatia/odoslania tovaru (zálohová platba), spravodajská jednotka informuje o tejto skutočnosti ŠÚ SR. Po vzájomnej dohode určí ŠÚ SR sledované obdobie. Všeobecne platí, že sú takéto transakcie vykazované v systéme INTRASTAT-SK po prijatí/odoslaní vyúčtovacej faktúry.

Príklad:

 • Firma nemala v predchádzajúcom roku spravodajskú povinnosť pre prijatie. Od januára do júla aktuálneho roku táto firma prijala tovar z EÚ v súhrnnej hodnote 1 900 000 EUR, pričom v auguste prijala tovar v hodnote 200 000 EUR. To znamená, že súhrnná hodnota tovaru za január až august bola bola 2 100 000 EUR, t. j. bola prekročená hodnota 2 000 000 EUR. Firma sa stáva spravodajskou jednotkou a za august predloží hlásenie o prijatí tovaru v celkovej výške 200 000 EUR, pretože jej vznikla spravodajská povinnosť. Rovnako bude postupovať až do konca roka a celý nasledujúci rok.

Kedy zaniká spravodajská povinnosť

Spravodajskej jednotke, ktorá v období od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020, neprijala ani neodoslala tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, zaniká spravodajská povinnosť.
ŠÚ SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v systéme INTRASTAT-SK. Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že súhrnná hodnota jej prijatí alebo odoslaní za stanovené obdobie neprekročila prah oslobodenia na danom toku, môže požiadať ŠÚ SR (pozri Kontakty) o zrušenie spravodajskej povinnosti od 1. januára.

V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spravodajskej jednotky prechádza spravodajská povinnosť na jej nástupcov. Nástupcom sa stane spoločnosť aj v prípade, že prevezme obchodné aktivity existujúcej spravodajskej jednotky.

Ak nastali závažné okolnosti (napr. zánik, likvidácia, konkurz, zrušenie obchodnej činnosti s členskými štátmi EÚ a pod.), ktoré môžu mať za následok zrušenie spravodajskej povinnosti pre systém INTRASTAT-SK, spravodajská jednotka požiada Štatistický úrad SR o zrušenie povinnosti predkladať hlásenie INTRASTAT-SK.
V prípade, že spravodajská jednotka uskutoční počas roka jednorázový obchod, ktorého hodnotou prekročí hodnotu 2 000 000 EUR, podá hlásenie za daný mesiac a následne môže požiadať o zrušenie spravodajskej povinnosti.

Spôsob plnenia spravodajskej povinnosti

Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Finančnej správy SR (viac v časti Všeobecné pravidlá pre používanie elektronického hlásenia).
Ak sú prijatia a odoslania predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru dlhší ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný. Pre ostatné obchodné operácie (napr. zásielkový predaj, spracovanie na základe zmluvy, obchod v rámci EÚ s elektrinou a zemným plynom), ktoré nie sú dodaním do iného členského štátu alebo nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa zákona o DPH, je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

Ak pripadne posledný deň lehoty na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Aj spravodajská jednotka, ktorá je štvrťročným platiteľom DPH, predkladá INTRASTAT-SK hlásenia mesačne. Prijatia a odoslania, ktoré sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, uvádza na INTRASTAT-SK hlásení v mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ostatné prijatia a odoslania (napr. zásielkový predaj, spracovanie na základe zmluvy, obchod v rámci EÚ s elektrinou a zemným plynom), ktoré nie sú nadobudnutím alebo dodaním, uvádza v mesiaci, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

Spravodajská jednotka môže za daný mesiac podať viacero čiastkových INTRASTAT-SK hlásení, napr. za každý týždeň, prípadne za určitú komoditu. V takom prípade sa vyššie uvedený termín vzťahuje na posledné čiastkové hlásenie za sledované obdobie. Ak k termínu predloženia hlásenia nemá spravodajská jednotka všetky informácie o prijatiach a/alebo odoslaniach v sledovanom období, vypracuje a odošle hlásenia za obchodné transakcie, o ktorých informácie má k dispozícii. Ďalšie transakcie zašle formou čiastkového hlásenia ihneď, ako sú informácie dostupné.

Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za všetky organizačné jednotky, ktoré sú registrované pre DPH spoločným identifikačným číslom pre DPH. Po dohode so Štatistickým úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za každú organizačnú jednotku. V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, e-mail). Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať v pododseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení. Ak niektorá z organizačných jednotiek zanikne, spravodajská jednotka bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Štatistický úrad SR. Novej organizačnej jednotke bude pridelené vždy nové číslo. Ak spravodajská jednotka nepredkladá hlásenie podľa organizačných jednotiek, ale predkladá hlásenie za firmu ako celok, uvedie v tomto pododseku "000".
Tlačivo Zoznam organizačných jednotiek je uvedené v prílohe (pozri Príloha 4 - Zoznam organizačných jednotiek)

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie. Spravodajská jednotka oboznámi s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia.
Tlačivo na oznámenie poverenia zástupcu predkladať INTRASTAT-SK hlásenia (prípadne o zmene alebo zániku poverenia) je uvedené v prílohe (pozri Príloha 5 - Oznámenie o zástupcovi)

Spravodajská jednotka poskytne zástupcovi všetky potrebné informácie, aby mohol splniť spravodajskú povinnosť. Avšak poverenie zástupcu podať hlásenie nezbavuje spravodajskú jednotku zodpovednosti za včasné, presné a úplné splnenie spravodajskej povinnosti.

Pokiaľ je spravodajská jednotka povinná predkladať INTRASTAT-SK hlásenie, ale v sledovanom období neuskutočnila žiadnu transakciu, ktorá je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, predloží nulové hlásenie. Ak spravodajská jednotka predkladá INTRASTAT-SK hlásenie osobitne za organizačné jednotky, táto povinnosť sa vzťahuje na všetky organizačné jednotky.

Za nulové hlásenie sa považuje INTRASTAT-SK formulár vyplnený v odseku 1 Spravodajská jednotka a v odseku 3 Obdobie, pričom v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie "0". Ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie, vyplní sa aj odsek 2 Zástupca. Odseky A a B sa vyplnia štandardným spôsobom. Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

Spravodajská jednotka sleduje stav zaslaného hlásenia na portáli http://intrastat.financnasprava.sk. Po prihlásení sa menom a heslom, si môže tento stav skontrolovať vo "Výpise o doručení". Po odoslaní sa zobrazí v stĺpci stav informácia "odoslané". Stav odoslané sa zmení na "prijaté". Spravodajská povinnosť sa považuje za splnenú, ak v stĺpci stav je informácia "schválené". Ak hlásenie nie je schválené, spravodajská jednotka rieši príčinu neschválenia s konzultačným pracoviskom colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR.