Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Formát XML správy

XSD Schéma: súbor instat62.xsd

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-2"?> <INSTAT xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation = "instat62.xsd"> <Envelope> <envelopeId>envelopeId</envelopeId> <DateTime> <date>rrrr-mm-dd</date> <time>hh:mm:ss</time> </DateTime> <Party partyType = "partyType" partyRole = "sender"> <partyId>partyId</partyId> <organizationUnit>organizationUnit</organizationUnit> <partyName>partyName</partyName> <Address> <streetName>streetName</streetName> <postalCode>postalCode</postalCode> <cityName>cityName</cityName> </Address> </Party> <softwareUsed>softwareUsed</softwareUsed> <Declaration> <declarationId>declarationId</declarationId> <referencePeriod>rrrr-mm</referencePeriod> <PSIId>PSIId</PSIId> <organizationUnit>organizationUnit1</organizationUnit> <Party partyType = "PSI" partyRole = "PSI"> <partyId>partyId1</partyId> <organizationUnit>organizationUnit2</organizationUnit> <partyName>partyName1</partyName> <Address> <streetName>streetName1</streetName> <postalCode>postalCode1</postalCode> <cityName>cityName1</cityName> </Address> <ContactPerson> <contactPersonName>contactPersonName</contactPersonName> <Address> <streetName>streetName2</streetName> <phoneNumber>phoneNumber</phoneNumber> <faxNumber>faxNumber</faxNumber> <e-mail>e-mail</e-mail> </Address> </ContactPerson> </Party> <Function> <functionCode>functionCode</functionCode> <previousDeclarationId>previousDeclarationId</previousDeclarationId> </Function> <declarationTypeCode>declarationTypeCode</declarationTypeCode> <flowCode>flowCode</flowCode> <currencyCode>currencyCode</currencyCode> <Item> <itemNumber>itemNumber</itemNumber> <CN8> <CN8Code>CN8Code</CN8Code> <SUCode>SUCode</SUCode> </CN8> <goodsDescription>goodsDescription</goodsDescription> <MSConsDestCode>MSConsDestCode</MSConsDestCode> <countryOfOriginCode>countryOfOriginCode</countryOfOriginCode> <netMass>netMass</netMass> <quantityInSU>quantityInSU</quantityInSU> <invoicedAmount>invoicedAmount</invoicedAmount> <NatureOfTransaction> <natureOfTransactionACode>natureOfTransactionACode</natureOfTransactionACode> <natureOfTransactionBCode>natureOfTransactionBCode</natureOfTransactionBCode> </NatureOfTransaction> <modeOfTransportCode>modeOfTransportCode</modeOfTransportCode> <regionCode>regionCode</regionCode> <DeliveryTerms> <TODCode>TODCode</TODCode> </DeliveryTerms> <partnerId>partnerId</partnerId> </Item> . . . <totalNumberLines>totalNumberLines</totalNumberLines> <totalNumberDetailedLines>totalNumberDetailedLines</totalNumberDetailedLines> </Declaration> . . . <numberOfDeclarations>numberOfDeclarations</numberOfDeclarations> </Envelope> </INSTAT>


envelopeId - identifikátor správy (v tvare AAxxxxx, kde xxxxx je číslo správy) rrrr-mm-dd - dátum vytvorenia správy (rrrr je rok, mm mesiac, dd deň vytvorenia) hh:mm:ss - čas vytvorenia správy (hh je hodina(0-23), mm je minúta, ss je sekunda vytvorenia) partyType - identifikácia typu subjektu, ktorý správu vytvoril (PSI pre spravodajskú jednotku, TDP pre zástupcu) partyId - identifikačné číslo pre DPH subjektu, ktorý správu vytvoril organizationUnit - číslo organizačnej jednotky subjektu, ktorý správu vytvoril (vypĺňa sa len pre partyType = PSI) partyName - názov subjektu, ktorý hlásenie vytvoril streetName - ulica, kde sídli subjekt, ktorý hlásenie vytvoril postalCode - PSČ obce, kde sídli subjekt, ktorý hlásenie vytvoril cityName - obec, kde sídli subjekt, ktorý hlásenie vytvoril softwareUsed - software použitý na vytvorenie správy (obvykle SW=INTRASTAT-CS; Va.b-c.d-e.f; MSVersion=g.h; OS=i) declarationId - identifikačné číslo hlásenia ( poradové číslo hlásenia v mesiaci ) rrrr-mm - obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva ( rrrr je rok, mm je mesiac ) PSIId - identifikačné číslo pre DPH spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva organizationUnit1 - číslo organizačnej jednotky spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva partyId1 - identifikačné číslo pre DPH spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva organizationUnit2 - číslo organizačnej jednotky spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva partyName1 - názov spravodajskej jednotky, ktorá hlásenie podáva streetName1 - ulica, kde sídli spravodajská jednotka, ktorá hlásenie podáva postalCode1 - PSČ obce, kde sídli spravodajská jednotka, ktorá hlásenie podáva cityName1 - obec, kde sídli spravodajská jednotka, ktorá hlásenie podáva contactPersonName - meno a priezvisko kontaktnej osoby (obvykle osoba, ktorá hlásenie vytvorila) streetName2 - adresa kontaktnej osoby (v tvare ulica, PSČ, obec) phoneNumber - tel. číslo kontaktnej osoby faxNumber - fax. číslo kontaktnej osoby e-mail - e-mail kontaktnej osoby functionCode - funkčný kód hlásenia (O pre štandardné hlásenie, N pre nulové hlásenie, M pre opravné hlásenie, D pre zrušené hlásenie) previousDeclarationId - poradové číslo opravného hlásenia (vypĺňa sa len pre functionCode=M alebo D) declarationTypeCode - typ hlásenia (1 pre úplné hlásenie, 2 pre zjednodušené hlásenie) flowCode - identifikácia toku hlásenia (A pre hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ (predtým hlásenie o prijatí tovaru), D pre hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ (predtým hlásenie o odoslaní tovaru)) currencyCode - kód meny (SKK - pre hlásenia za vykazované obdobie do 12/2008, EUR - pre hlásenia za vykazované obdobie od 01/2009) Item - vypĺňa sa len pre functionCode=M alebo O itemNumber - poradové číslo položky hlásenia CN8Code - kód tovaru (osemmiestny kód podpoložky KN EÚ) SUCode - dodatková merná jednotka (nevypĺňa sa u druhov tovaru, pre ktoré je dod. MJ nešpecifikovaná) goodsDescription - opis tovaru (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) MSConsDestCode - kód krajiny určenia (pre flowCode = D), resp. kód krajiny odoslania (pre flowCode = A) countryOfOriginCode - kód krajiny pôvodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) netMass - čistá hmotnosť (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) quantityInSU - množstvo v dodatkových MJ (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1 a  ak dod. MJ je špecifikovaná) invoicedAmount - hodnota tovaru natureOfTransactionACode - kód A druhu obchodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) natureOfTransactionBCode - kód B druhu obchodu (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1 a ak existuje) modeOfTransportCode - kód druhu dopravy (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) regionCode - kód regiónu pôvodu (pre flowCode = D), resp. regiónu určenia (pre flowCode = A) (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) TODCode - kód dodacej podmienky (vypĺňa se len pre declarationTypeCode = 1) partnerId - IČD partnera (napr. SE556188840401, vypĺňa se len pre flowCode = D) totalNumberLines - celkový počet položiek hlásenia (vypĺňa sa len pre functionCode = M alebo O) totalNumberDetailedLines - celkový počet položiek hlásenia pred kumuláciou ( vypĺňa sa len pre functionCode = M alebo O) numberOfDeclarations - celkový počet hlásení v správe