Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Úvodné informácie

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných kontrol na nich. Colné orgány už viac neboli zodpovedné za registráciu a kontrolu obchodu medzi členskými štátmi. Štatistický úrad SR, ktorý využíval colné vyhlásenie (jednotný colný doklad) ako zdroj údajov, ho musel nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.

Zatiaľ čo povinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a pravidlá Intrastat systému upravuje špeciálna európska, prípadne národná legislatíva (pozri Právny základ systému INTRASTAT-SK), metodická časť Intrastat systému sa výrazne nelíši od colných pojmov a definícií stále platných pre štatistiku obchodovania členských štátov s tovarom Európskej únie s nečlenskými krajinami, tzv. Extrastat systém.

Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty.

Údaje získané v rámci Intrastat systému umožnia zostaviť štatistiku zahraničného obchodu, ktorá patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi základné makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády. Na úrovni Európskej únie (ďalej len EÚ) využíva tieto údaje Európska komisia na monitorovanie vývoja jednotného trhu, na tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky. Údaje sú poskytované medzinárodným organizáciám, ako sú Svetová obchodná organizácia, Organizácia spojených národov a pod., pre ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich štatistík o globálnom obchode s tovarom.

Údaje z Intrastat systému umožňujú profesionálnym zväzom a asociáciám hájiť záujmy svojich členov, zatiaľ čo obchodníci a podnikatelia využívajú tieto údaje ako súčasť prieskumu trhu.

Model Intrastat systému, ktorý zohľadňuje slovenské špecifiká, označujeme v tejto príručke a v ďalších dokumentoch ako systém INTRASTAT-SK.

Vláda Slovenskej republiky svojím Uznesením č. 1001 zo dňa 4. septembra 2002 schválila zámer vybudovať systém INTRASTAT-SK v spolupráci Štatistického úradu SR a colnej správy (v súčasnosti Finančné riaditeľstvo SR colná sekcia).
Štatistický úrad SR v zmysle svojej pôsobnosti stanovenej v zákone č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva úlohy štátnej štatistiky vyplývajúce z programu štátnych štatistických zisťovaní, do ktorého je zahrnuté aj zisťovanie údajov pre systém INTRASTAT-SK. Úrad zabezpečuje metodické riadenie celého spracovateľského procesu, zodpovedá za stanovovanie spravodajskej povinnosti, spravovanie a aktualizáciu registra spravodajských jednotiek a za spracovanie a publikovanie údajov štatistiky zahraničného obchodu. Úrad tiež poskytuje spravodajským jednotkám poradenstvo pri vypracovaní a predkladaní INTRASTAT-SK hlásení.
Finančné riaditeľstvo SR colná sekcia zabezpečuje získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre systém INTRASTAT-SK a s tým súvisiace činnosti, napr. poradenstvo pri elektronickom vypĺňaní hlásenia a na vyžiadanie poradenské služby pri zatrieďovaní tovarov podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry.

Pre zjednodušenie práce s príručkou je zoznam použitých skratiek, pojmov a definícií prílohou tohto dokumentu (pozri Príloha 1 - Použité skratky, pojmy a definície).

Ďalej sa v texte pod pojmom Štatistický úrad SR myslí Odbor štatistiky zahraničného obchodu Štatistického úradu SR.