Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Úvodné informácie

Štatistika zahraničného obchodu s tovarom, ktorej súčasťou je aj štatistika obchodu s tovarom v rámci Európskej únie, je jednou z najstarších štatistík. Už staroveké civilizácie zaujímalo, s akými komoditami a kde sa obchoduje. Informácie vtedy a aj v neskorších dobách boli najčastejšie získavané z colných záznamov. Aj v modernej dobe je tento zdroj údajov prevládajúcim zdrojom informácii o tovare vstupujúcom a opúšťajúcom určité ekonomické územie.

Členské štáty Európskej únie (ďalej len EÚ), ktorá je colnou úniou od roku 1968, používali colné deklarácie ako zdroj údajov o vzájomnom obchode až do roku 1993. Vytvorením jednotného trhu, a teda zrušením colných formalít na hraniciach medzi členskými štátmi, štatistici prišli o svoj tradičný zdroj informácii o pohybe tovaru medzi členskými štátmi EÚ. To viedlo k vytvoreniu systému Intrastat, ktorý bol v členských štátoch zavedený od 1. januára 1993.

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ 1. mája 2004 aj Štatistický úrad SR, ako štatistický orgán zodpovedný za zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu s tovarom, stratil svoj tradičný zdroj údajov o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a ostatnými členskými štátmi EÚ – colné vyhlásenia (jednotné colné doklady). Nahradili ich vlastnými štatistickými zisťovaniami v rámci systému Intrastat: Hlásením o prijatí tovaru a Hlásením o odoslaní tovaru.

Tieto štatistické zisťovania vychádzali z pravidiel systému Intrastat špecifikovaných v európskej legislatíve, ktorá okrem iného vymedzovala spravodajské jednotky, definovala minimálny rozsah ich spravodajskej povinnosti, ako aj pravidlá pre oslobodenie od nej vo forme systému prahov. Aj napriek podstatnému zníženiu administratívneho zaťaženia dovozcov a vývozcov v rámci EÚ, ktoré zavedenie systému Intrastat spôsobilo, je tento systém považovaný za zaťažujúci. Preto Európska komisia (Eurostat) a členské štáty pristúpili k jeho modernizácii.

V „modernizovanom systéme Intrastat“ zostali základné princípy zachované - údaje sa naďalej zbierajú priamo od príjemcov a odosielateľov tovaru, pričom väzba na systém dane z pridanej hodnoty bola posilnená.

Zmenila sa tiež terminológia: výrazy „prijatie“ a „odoslanie“ boli nahradené výrazmi „dovoz v rámci EÚ“ resp. „vývoz v rámci EÚ“. Použité môžu byť aj ich skrátené verzie „intra-EÚ dovoz“ resp. „intra-EÚ vývoz“.

Model systému Intrastat, ktorý zohľadňoval slovenské špecifiká, bol označovaný ako systém INTRASTAT-SK. Keďže nová európska legislatíva pojem „systém Intrastat“ nepozná, v príručke ako aj v ostatnej dokumentácii bude výraz „systém INTRASTAT-SK“ nahradený výrazom „štatistické zisťovania INTRASTAT-SK“.

Údaje zozbierané v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK umožňujú zostavovať štatistiku zahraničného obchodu s tovarom, ktorá patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi základné makroekonomické štatistiky produkujúce ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády. Európska komisia využíva túto štatistiku na monitorovanie vývoja jednotného trhu, na tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky atď. Štatistický úrad SR poskytuje údaje o zahraničnom obchode Slovenskej republiky medzinárodným organizáciám ako sú Svetová obchodná organizácia, Organizácia spojených národov, pre ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich štatistík o globálnom obchode s tovarom.

Údaje zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK využívajú združenia zamestnávateľov a profesijné zväzy na hájenie záujmov svojich členov, obchodníci a podnikatelia na získanie informácii o rôznych trhoch a svojom postavení na nich.

Vláda Slovenskej republiky svojím Uznesením č. 1001 zo dňa 4. septembra 2002 schválila zámer vybudovať systém INTRASTAT-SK v spolupráci Štatistického úradu SR, Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR. Aj po zlúčení colnej a daňovej správy a vytvorení finančnej správy SR, zostalo zachované rozdelenie kompetencii, pričom kompetencie Colného riaditeľstva SR prešli na Sekciu colnú Finančného riaditeľstva SR a kompetencie Daňového riaditeľstva SR na Sekciu daňovú Finančného riaditeľstva SR.

Štatistický úrad SR v zmysle svojej pôsobnosti stanovenej v zákone č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva úlohy štátnej štatistiky vyplývajúce z programu štátnych štatistických zisťovaní, do ktorého sú zahrnuté aj štatistické zisťovania INTRASTAT-SK. Úrad zabezpečuje metodické riadenie celého spracovateľského procesu, zodpovedá za stanovovanie spravodajskej povinnosti, spravovanie a aktualizáciu registra subjektov zahraničného obchodu (ďalej len „register ZO“ alebo „RZO“) a za spracovanie a publikovanie údajov štatistiky zahraničného obchodu. Úrad tiež poskytuje spravodajským jednotkám poradenstvo pri vypracovaní a predkladaní INTRASTAT-SK hlásení.

Sekcia colná Finančného riaditeľstvo SR (ďalej len „Colná sekcia FR SR“) zabezpečuje získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK a s tým súvisiace činnosti, napr. poradenstvo pri elektronickom vypĺňaní hlásenia a na vyžiadanie poradenské služby pri zatrieďovaní tovarov podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry.

Pre zjednodušenie práce s príručkou je zoznam použitých skratiek a akronymov uvedený v prílohe 1 a slovník pojmov v prílohe 2.