Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Osobitné prípady


Priemyselné zariadenia

Priemyselné zariadenie je kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby. Komponent znamená dodávku pre priemyselné zariadenie, pozostávajúcu z tovarov, pričom všetky tieto tovary patria pod tú istú kapitolu kombinovanej nomenklatúry.

Štatistický úrad SR môže na žiadosť spravodajskej jednotky povoliť zjednodušený postup pri vyplňovaní INTRASTAT-SK hlásenia o kompletnom priemyselnom zariadení, ktorého celková hodnota je v prípade nového priemyselného zariadenia vyššia ako 3 000 000 EUR.
Celková hodnota priemyselného zariadenia sa vypočíta ako súčet hodnôt všetkých komponentov definovaných vyššie, pričom sa použije fakturovaná suma jednotlivých komponentov. Keď nie je možné použiť fakturovanú sumu, použije sa hodnota, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

Spravodajská jednotka vo svojej písomnej žiadosti uvedie:

 • celkovú hodnotu kompletného priemyselného zariadenia,
 • zoznam komponentov s uvedením príslušných 2-miestnych podpoložiek kombinovanej nomenklatúry a hodnôt týchto komponentov,
 • členský štát určenia, resp. zaslania.

Spravodajská jednotka, ktorá má povolené použitie zjednodušeného postupu pre priemyselné zariadenia, predloží INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom:

 • vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód zostavený nasledovne:
  • prvé štyri číselné znaky sú 9880;
  • piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole kombinovanej nomenklatúry, pod ktorú tovar z komponentu patrí;
  • siedmy a ôsmy číselný znak je nula,
 • v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65
 • pri odoslaní v odseku 10 Členský štát určenia uvedie príslušný kód,
 • pri prijatí v odseku 10 Členský štát zaslania uvedie príslušný kód.

Ostatné odseky sa nevypĺňajú.
Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

Rozložené zásielky

Rozložené zásielky znamenajú dodávku komponentov kompletného zariadenia v nezloženom alebo rozloženom stave, ktoré boli dodané počas viac ako jedného sledovaného obdobia z obchodných dôvodov alebo dôvodov súvisiacich s dopravou.

Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie iba raz, a to v mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo odoslaná posledná zásielka. V hlásení uvedie celkovú hodnotu zloženého tovaru s príslušným kódom podpoložky kombinovanej nomenklatúry pre tento tovar.

Príklad:

Spravodajská jednotka dodala svojmu partnerovi v Nemecku destilačnú kolónu. Aby ju bolo možné prepraviť, musela byť rozložená na niekoľko samostatných častí. Časť zásielky bola prepravená v júni a zvyšná časť v júli. V júni spravodajská jednotka nepredkladá hlásenie o odoslaní tovaru za odoslanú časť zásielky. Avšak v júli predloží hlásenie, na ktorom uvedie celkovú hodnotu destilačnej kolóny.

Vojenský tovar

Pri tovare určenom na vojenské použitie, ktorý je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia a zároveň je utajovanou skutočnosťou (podlieha vojenskému tajomstvu), spravodajská jednotka:

 • vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód 9950 00 00,
 • v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65
 • pri odoslaní v odseku 10 Členský štát určenia uvedie kód QY,
 • pri prijatí v odseku 10 Členský štát zaslania uvedie kód QY.

Ostatné odseky sa nevyplňujú.

Plavidlá a lietadlá

Postup uvedený v tejto časti sa uplatní na plavidlá upravené na námornú plavbu v súlade s kapitolou 89 KN, ťažné lode, vojnové lode a plávajúce zariadenia.

Rovnako sa uplatní postup z tejto časti na lietadlá, pod ktorými treba rozumieť letúne zaradené pod položku 8802 30 a 8802 40 kombinovanej nomenklatúry.

Povinnosť zahrnúť transakciu do hlásenia INTRASTAT-SK vzniká pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla zo zdaniteľnej osoby so sídlom v inom členskom štáte na zdaniteľnú osobu v tuzemsku (prijatie) a pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla zdaniteľnou osobou so sídlom v tuzemsku na zdaniteľnú osobu so sídlom v inom členskom štáte (odoslanie). Samotné plavidlo alebo lietadlo pritom nemusí opustiť členský štát, v ktorom sa fyzicky nachádza.

Ekonomické vlastníctvo znamená právo zdaniteľnej osoby uplatňovať si nárok na výnosy z používania plavidla alebo lietadla v ekonomických aktivitách a súčasne prijať riziká, ktoré sú s tým spojené. Právna forma tohto vzťahu nie je rozhodujúca. Podmienkou je, aby jedna z osôb, ktoré do takéhoto vzťahu vstupujú, mala sídlo v Slovenskej republike a druhá v inom členskom štáte. Typickým príkladom, pri ktorom prichádza k zmene ekonomického vlastníctva, je finančný lízing.

Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v inom členskom štáte na osobu usadenú v Slovenskej republike, ide o prijatie a členským štátom zaslania je členský štát, v ktorom je usadená osoba, z ktorej prechádza ekonomické vlastníctvo na osobu usadenú v Slovenskej republike.

V prípade nového plavidla alebo lietadla vyrobeného v inom členskom štáte sa za prijatie považuje transakcia, keď osoba usadená v Slovenskej republike nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká z ich prevádzky ako prvý vlastník novej lode alebo lietadla. Členský štát, v ktorom boli loď alebo lietadlo vyrobené, bude na hlásení o prijatí tovaru uvedený ako členský štát zaslania.

Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v Slovenskej republike na osobu usadenú v inom členskom štáte, takáto transakcia je považovaná za odoslanie. Členským štátom určenia je členský štát, v ktorom je usadená osoba, na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla.

Plavidlo alebo lietadlo vyrobené v Slovenskej republike je predmetom hlásenia o odoslaní tovaru v prípade, ak nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká osoba usadená v inom členskom štáte. Tento štát je považovaný za členský štát určenia.

Osoba usadená v Slovenskej republike, z ktorej alebo na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, alebo spravodajská jednotka, ktorá vyrobila nové plavidlo alebo lietadlo vyplní INTRASTAT-SK hlásenie štandardným spôsobom s úpravami uvedenými v nasledujúcich odsekoch.
Sledovaným obdobím bude kalendárny mesiac, v ktorom bol uskutočnený prevod ekonomického vlastníctva.

Ak prichádza k zmene ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla, v odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie celková hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo nákupu celého plavidla alebo lietadla bez nákladov na dopravu a poistenie.

Plavidlá a lietadlá vstupujúce alebo opúšťajúce územie Slovenskej republiky za účelom spracovania na základe zmluvy sú rovnako predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Ide však len o spracovanie, pri ktorom spracovateľ plavidlo alebo lietadlo nenakúpi. Ak spracovateľ nadobudne vlastnícke právo k lodi alebo k lietadlu, ale pritom si neuplatňuje ekonomické vlastníctvo, táto spravodajská jednotka postupuje podľa všeobecných pravidiel pre systém INTRASTAT-SK. V tomto prípade nepôjde o špecifický pohyb.
V odseku 15 Druh obchodu sa uvedie pre operácie pred spracovaním kód 4/1, ak sa má tovar vrátiť do pôvodného členského štátu odoslania, alebo kód 4/2, ak sa tovar nemá vrátiť do pôvodného členského štátu odoslania. Pre operácie po spracovaní sa uvedie kód 5/1, ak sa tovar vracia do pôvodného členského štátu odoslania, alebo 5/2, ak sa tovar nevracia do pôvodného štátu odoslania.
Hodnota uvedená v odseku 9 Hodnota tovaru pri operáciách po spracovaní je súčtom hodnoty uvedenej v tomto odseku pred spracovaním (pozri ods. 133A) a hodnoty spracovateľskej operácie vrátane pridaného materiálu.
Štátom zaslania pri prijatí plavidla alebo lietadla na spracovanie v tuzemsku je členský štát, v ktorom je usadená osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo (nárok na výnos a riziká) . Pri odoslaní na spracovanie je členským štátom určenia členský štát, v ktorom sa vykonáva spracovanie na základe zmluvy.

Tovary dodávané na palubu lodí a lietadiel

Dodávka tovaru na palubu lodí a lietadiel znamená dodávku produktov pre posádku a cestujúcich a pre prevádzku motorov, strojov a iných zariadení lodí alebo lietadiel.

Lode a lietadlá sa považujú za lode a lietadlá patriace tomu členskému štátu, v ktorom je usadená zdaniteľná osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla.

Tovary dodávané slovenským lodiam a lietadlám v prístavoch a na letiskách iných členských štátov nie sú predmetom systému INTRASTAT-SK.

Akékoľvek dodanie zásob a dodávok pre lode a lietadlá z iného členského štátu umiestnených v slovenských prístavoch a letiskách za predpokladu, že ide o Únie, je považované za odoslanie.

Dodávatelia zásob a dodávok a slovenské subjekty komerčne využívajúce lode a lietadlá predložia INTRASTAT-SK hlásenie o vyššie uvedených transakciách pričom:

 • vyplnia odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • v odseku 8 Kód tovaru uvedú
  • kód 9930 24 00 pre tovar patriaci do kapitol 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9930 27 00 pre tovar patriaci do kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9930 99 00 pre tovar zaradený inde,
 • v odseku 9 Hodnota tovaru uvedú hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65,
 • v odseku 10 Členský štát určenia pri odoslaní uvedú kód QR,
 • v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedú hmotnosť definovanú v texte č. 74 pre tovar zaradený pod kód 9930 27 00.

Ostatné odseky sa nevyplňujú.

Príklad:

Lietadlo francúzskej leteckej spoločnosti natankuje na bratislavskom letisku letecký benzín. Dodávateľ tohto benzínu predloží hlásenie o odoslaní tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru 9930 27 00, hodnotu tovaru a hmotnosť natankovaného benzínu a kód členského štátu určenia QR.

Odpad

Odpad, ktorý je predmetom obchodných operácií (nákupu alebo predaja, vrátane odpadu so zápornou hodnotou), je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Zvyčajne ide o odpad, ktorý je možné ďalej spracovať ako druhotnú surovinu.

V kombinovanej nomenklatúre existujú podpoložky, ktoré umožňujú priame zatriedenie odpadov. Tieto podpoložky sú zaradené v kapitolách, v ktorých takýto odpad vzniká.

Odpad, ktorého hodnota je záporná, t. j. spravodajské jednotky musia platiť za to, aby mohol vstúpiť na územie iného členského štátu, je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Ako hodnota tovaru sa uvedie 1 euro, druh obchodu s kódom 9/9 a ostatné odseky sa vyplnia štandardným spôsobom (vrátane čistej hmotnosti).

Softvér

Dodávky štandardných programových balíkov vrátane aktualizácií, ako aj zariadení spolu so softvérom a licenciami sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. A to bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie sú predmetom obchodnej operácie.

Hodnota štandardného programového balíka sa stanoví ako celková hodnota softvéru a nosiča. V prípade dodania softvéru, ktorý nie je predmetom obchodnej operácie, cena sa stanoví podľa textu č. 65 so zohľadnením princípu uvedeného v predchádzajúcej vete. Obdobne sa postupuje pri zariadeniach dodávaných so softvérom, kedy sa do fakturovanej sumy zariadenia zahrnie aj hodnota softvéru a licencie.

Dodávky softvéru vyvinutého alebo upraveného na objednávku zákazníka sa považujú za službu, a preto nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.

Z vykazovania je vyňatý akýkoľvek softvér, ktorý spravodajská jednotka získa stiahnutím z internetu, teda nadobudnutie softvéru nie je sprevádzané fyzickým pohybom jeho nosiča.

Inštalácie na šírom mori

Za inštalácie na šírom mori sú považované zariadenia a prístroje inštalované a stojace v mori mimo štatistického územia ktoréhokoľvek členského štátu.

Tieto inštalácie na šírom mori sa považujú za inštalácie patriace tomu členskému štátu, ktorý má v danej oblasti výlučné práva ťažby z miestneho morského dna alebo podložia.

Dodanie tovaru priamo slovenskej inštalácii z iného členského štátu alebo zo zahraničnej inštalácie ako aj dodanie tovaru zo zahraničnej inštalácie na územie Slovenskej republiky je prijatím tovaru.

Za odoslanie tovaru je považované dodanie tovaru zo slovenskej inštalácie do iného členského štátu alebo zahraničnej inštalácii ako aj dodanie tovaru z územia Slovenskej republiky zahraničnej inštalácii.

Slovenské subjekty komerčne využívajúce inštalácie na šírom mori ako aj subjekty dodávajúce tovar zahraničným inštaláciám predložia INTRASTAT-SK hlásenie o vyššie uvedených transakciách pričom:

 • vyplnia odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • v odseku 8 Kód tovaru uvedú
  • kód 9931 24 00 pre tovar patriaci do kapitol 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9931 27 00 pre tovar patriaci do kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9931 99 00 pre tovar zaradený inde,
 • v odseku 9 Hodnota tovaru uvedú hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65,
 • pri odoslaní v odseku 10 Členský štát určenia pri odoslaní uvedú kód QV,
 • pri prijatí v odseku 10 Členský štát zaslania pri prijatí uvedú kód QV
 • v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedú hmotnosť definovanú v texte č. 74 pre tovar zaradený pod kód 9931 27 00.

Ostatné odseky sa nevyplňujú.

Príklady:

 • Z francúzskej vrtnej plošiny je pretankovaná nafta na slovenskú plošinu. Slovenská firma prevádzkujúca túto plošinu predloží hlásenie o prijatí tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru 9931 27 00, hodnotu tovaru a hmotnosť dodanej nafty a kód členského štátu zaslania QV.
 • Slovenská firma kúpi priamo na švédskej vrtnej plošine vyťaženú rudu, ktorá je okamžite naložená a prepravená na Slovensko. Slovenská firma predloží hlásenie o prijatí tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru 9931 99 00, hodnotu tovaru a kód členského štátu zaslania QV.
 • Zo slovenskej vrtnej plošiny sú dodané vyťažené suroviny priamo do Francúzska. Slovenská firma prevádzkujúca túto plošinu predloží hlásenie o odoslaní tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru 9931 99 00, hodnotu tovaru a hmotnosť dodaných surovín a kód členského štátu určenia QV.

Elektrická energia

Predmetom hlásenia INTRASTAT-SK je nákup a predaj elektriny z a do iného členského štátu.
Spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji elektriny s osobou sídliacou v inom členskom štáte.
Nákup a predaj elektriny sa sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jej vykázanie na hlásení je faktúra o kúpe a predaji. Fyzický pohyb elektriny nie je podmienkou.

Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.
Na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz zo dňa vystavenia faktúry (aktuálny denný kurz vyhlásený ECB).
Členským štátom zaslania je členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci.
Členským štátom určenia je členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci.
V odseku 12 Krajina pôvodu sa uvedie „QV“.
V odseku 13 Čistá hmotnosť sa uvedie „0“.
V odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách sa uvedie množstvo v 1 000 kWh podľa faktúry.
Ostatné odseky sa vypĺňajú štandardným spôsobom.

Zemný plyn v plynnom stave prepravovaný potrubím

Predmetom hlásenia INTRASTAT-SK je nákup a predaj zemného plynu v plynnom stave prepravovaného potrubím (ďalej len zemný plyn) z a do iného členského štátu.
Spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji zemného plynu s osobou sídliacou v inom členskom štáte.
Nákup a predaj zemného plynu sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jeho vykázanie na hlásení je faktúra o kúpe a predaji.

Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.
Na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz zo dňa vystavenia faktúry (aktuálny denný kurz vyhlásený ECB).
Členským štátom zaslania je členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci.
Členským štátom určenia je členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci.
V odseku 12 Krajina pôvodu sa v prípade, že nie je známa, uvedie „QV“.
V odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách sa uvedie množstvo v TJ podľa faktúry (1 MWh = 0,0036 TJ).
Ostatné odseky sa vypĺňajú štandardným spôsobom.