Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Ako to celé funguje

Spravodajské jednotky majú s účinnosťou od 1.4.2010 povinnosť zasielať INTRASTAT-SK hlásenia v elektronickej forme. Za elektronické podanie hlásenia je považované:

 • Zaslanie údajov vo forme stanovenej štruktúrou vety v xml formáte. Na vytvorenie a zaslanie takéhoto elektronického dokumentu (správy) možno použiť softvérovú aplikáciu INTRASTAT-CS alebo web formulár. V oboch prípadoch je potrebné požiadať Štatistický úrad SR (intrastat-sk@statistics.sk) alebo Finančné riaditeľstvo SR (helpdesk.intrastat@financnasprava.sk) o pridelenie prístupových kódov, ktoré slúžia na zabezpečené pripojenie k portálu finančnej správy. Tak aplikácia INTRASTAT-CS, ako aj web formulár sú bezplatné a existuje k nim užívateľská podpora.

  Softvérová aplikácia INTRASTAT-CS má okrem základnej funkcionality (vytvorenie hlásenia, jeho transformácia do formátu xml a odoslanie prostredníctvom pripojenia na webovú stránku finančnej správy), aj ďalšie možnosti, ako je archivovanie hlásení, vytváranie vzorov hlásení, vzorov položiek, vytvorenie lokálneho colného sadzobníka, aktualizovanie použitých kurzov na zmenu meny, aktualizáciu číselníkov atď. Ak používa spravodajská jednotka vlastný softvér na vytvorenie hlásenia, aplikácia CS umožní jeho transformáciu z formátu xls do formátu xml a jeho následné odoslanie.

  Web formulár umožní pripojenie na portál finančnej správy a vytvorenie hlásenia priamo na tomto portáli. Web formulár je vhodnejší pre hlásenia, ktoré neobsahujú veľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry.

  Pre vytvorenie hlásení INTRASTAT je možné použiť aj komerčne distribuované programy alebo programy vytvorené spravodajskou jednotkou. Štatistický úrad SR však neautorizuje ani neposudzuje tieto programové prostriedky. Je v kompetencii, resp. na uvážení spravodajskej jednotky, pre ktorý programový produkt sa rozhodne. Pre prenos (podanie) takto vytvorených hlásení je potrebné, aby veta mala stanovenú štruktúru a xml formát.
 • Iná elektronická forma môže byť použitá len v mimoriadnych a výnimočných prípadoch (napríklad porucha technických, programových prostriedkov, pripojenia na internet a pod.). V žiadnom prípade ju nemožno využívať ako štandardnú formu podávania hlásení. Za inú elektronickú formu je možné považovať hlásenie vytvorené na formulároch platných pred 1.4.2010 a ich zaslanie faxom alebo ako prílohy mailovej správy. Takýto postup však musí byť vopred dohodnutý a odsúhlasený príslušnou pobočkou colného úradu.

Pre riešenie problémov s elektronickým pripojením možete využiť konzultačné pracovisko pre systém INTRASTAT Finančnej správy SR a konzultačné pracovisko Štatistického úradu SR.

Aplikácia Intrastat-CS:

 • Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie INTRASTAT-CS sa užívateľ prihlási do aplikácie pomocou úvodného prihlasovacieho mena intrastat a hesla intrastat. Po prihlásení sa odporúča zmeniť heslo užívateľa intrastat (pomocou funkcie Služby->Zmena hesla) a vytvoriť si vlastného užívateľa, príp. viacerých užívateľov (pomocou funkcie Číselníky->Užívatelia->Pridať). Následne sa vytvorí spravodajská jednotka (pomocou funkcie Číselníky->Spravodajské jednotky->Pridať) a vytvorený užívateľ sa spojí so spravodajskou jednotkou (pomocou funkcie Číselníky->Užívatelia->Priradenie spravodajských jednotiek užívateľom alebo Číselníky->Spravodajské jednotky->Priradenie užívateľov spravodajským jednotkám). Po prihlásení sa pod novovytvoreným užívateľom je možné zapisovať do programu INTRASTAT-SK hlásenia.

  Zapísané INTRASTAT-SK hlásenia prevedie aplikácia INTRASTAT-CS do požadovanej elektronickej formy pomocou funkcie Hlásenia->Generovanie správ. Popis formátu elektronickej správy je k dispozícii v sekcii Formát XML správy. Po tomto úkone sú hlásenia, ktoré boli zahrnuté do vygenerovanej správy, označené ako odoslané. Samotné odoslanie však aplikácia INTRASTAT-CS nevykoná. Na uľahčenie odoslania slúžia v okne Generovanie správ tlačidlá Odoslať správu, resp. Opätovne odoslať, ktoré v internetovom prehliadači otvoria stránku http://intrastat.financnasprava.sk v režime elektronickej komunikácie, kde je následne užívateľ vyzvaný na zadanie prístupového mena a hesla, ktoré mu boli finančnou správou pridelené. Potom užívateľ v pripájacom formulári vyberie uloženú elektronickú správu a odošle ju po stlačení tlačidla Odoslať XML (Odoslanie je možné vykonať aj tak, že si užívateľ otvorí v internetovom prehliadači stránku http://intrastat.financnasprava.sk, prihlási sa pomocou prideleného mena a hesla a vyberie voľbu Služby->Poslať hlásenie, ktorá mu zobrazí ten istý pripájací formulár). Po úspešnom odoslaní správy sa zobrazí oznam Súbor bol prijatý na ďalšie spracovanie.

WEBFORM:

 • Tento spôsob spočíva vo vytvorení INTRASTAT-SK hlásenia priamo na webe. Užívateľ sa najprv prihlási na stránku http://intrastat.financnasprava.sk prideleným menom a heslom. Potom zvolí možnosť Služby->Vytvoriť hlásenie. Následne užívateľ vyplní požadované údaje a zapíše jednotlivé položky hlásenia. Vytváranie hlásenia sa ukončí stlačením tlačidla Ukončiť vytváranie hlásenia a generovať správu (tlačidlo Ukončiť vytváranie hlásenia a generovať správu). Po úspešnom vygenerovaní XML správy sa zobrazí oznam Hlásenie bolo vytvorené, XML správa vygenerovaná a prijatá na ďalšie spracovanie.

Informáciu o úspešnom, resp. neúspešnom spracovaní správy si užívateľ má možnosť prezrieť v sekcii Služby->Výpis o doručení. Ak bolo spracovanie úspešné, výpis obsahuje dátum a čas prijatia správy do informačného systému finančnej správy (stav Prijaté). Ak správa obsahovala menšie chyby, ktoré bol IS schopný napraviť, zobrazí sa stav Varovanie. Ak ide o chybnú správu, príp. správu od neznámej spravodajskej jednotky, zobrazí sa stav Chyba. Podrobnosti o varovaní, resp. chybe je možné získať kliknutím na tlačidlo Detail. Ani stav Prijaté však ešte nezaručuje, že zaslaná správa neobsahuje chyby, hovorí len o tom, že hlásenie bolo vložené do databázy došlých elektronických hlásení. Colník potom na príslušnej pobočke colného úradu skontroluje, či hlásenie neobsahuje prípadné iné chyby. Ak áno, spravidla kontaktuje príslušnú spravodajskú jednotku. Po schválení hlásenia colníkom sa zmení stav správy na Schválené, resp. Čiastočne schválené (ak správa obsahuje viac ako jedno hlásenie a neboli ešte schválené všetky hlásenia v správe) a stĺpec Poznámka obsahuje podrobnosti o schválenom hlásení.