Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Software Intrastat-CS

počet stiahnutí
Aplikácia INTRASTAT
 
109935
inštalačný súbor (ver. 1.3.2)
počet stiahnutí
Nápoveda k aplikácii INTRASTAT
 
41087
súbor s nápovedou

Ak bol upgrade na novú verziu cez Nápoveda - Aktualizácie - Zistiť nové verzie, Stiahnuť a následne Aktualizovať neúspešný, je možnosť stiahnuť priamo spustiteľný súbor intrastat.exe, colný sadzobník a číselníky a nakopírovať ich do inštalačného adresára programu

počet stiahnutí
Upgrade INTRASTAT
 
34671
spustiteľný súbor .EXE
11018
spustiteľný súbor .ZIP komprimovaný
18978
colný sadzobník .MDB (ver. 3.4)
10595
colný sadzobník .ZIP komprimovaný
13920
číselníky .MDB (ver. 3.3)
8796
číselníky .ZIP komprimované
počet stiahnutí
Colný sadzobník pre INTRASTAT odheslovaný
 
20960
colný sadzobník .MDB
11094
colný sadzobník .ZIP komprimovaný
8436
colný sadzobník .XLSX
1880
colný sadzobník .ACCDB

Program INTRASTAT-CS:

  • 13.12.2022: nová verzia programu (1.3.2) - aktualizujte si cez Nápoveda - Aktualizácie - Zistiť nové verzie , Stiahnuť a následne Aktualizovať
  • slúži na evidenciu a tlač hlásení a tiež generovanie elektronických XML správ
  • umožňuje import z formátu XML alebo XLS
  • úvodné prihlasovacie meno je intrastat, heslo je intrastat

Program Intrastat-CS

Pokyny k inštalácii:

  • Program je určený pre OS Windows (9x, Vista, 7, 8 (8.1), 10, 11).
  • na systémoch W2K, WXP, WVista, W7, W8 (8.1), W10, W11 inštalujte program s administrátorskymi právami
  • Po inštalácii programu je potrebné spustiť pomocný program AfterInstall, ktorý nastaví potrebné oprávnenia. Tiež sa odporúča nastaviť v Miestnych a jazykových nastaveniach formát krátkeho dátumu na d.M.rrrr (bez medzery).

Štruktúra importu - XML/INTRASTAT

Popis štruktúry importu vo formáte XML/INTRASTAT do programu INTRASTAT-CS

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-2"?> <INTRASTAT> <HLASENIE> <MESIAC>mm</MESIAC> <ROK>r</ROK> <DRUH_HLASENIA>druh</DRUH_HLASENIA> <TYP_HLASENIA>typ</TYP_HLASENIA> <CISLO>cislo</CISLO> <POLOZKA> <KOD_TOVARU>kod</KOD_TOVARU> <OPIS_TOVARU>opis</OPIS_TOVARU> <KRAJINA_URCENIA>krajina</KRAJINA_URCENIA> <KRAJINA_ODOSLANIA>krajina</KRAJINA_ODOSLANIA> <KRAJINA_POVODU>krajina</KRAJINA_POVODU> <HMOTNOST>hmotnost</HMOTNOST> <MNOZSTVO>mnozstvo</MNOZSTVO> <SUMA>suma</SUMA> <DODACIE_PODMIENKY>dodpodm</DODACIE_PODMIENKY> <DRUH_DOPRAVY>doprava</DRUH_DOPRAVY> <DRUH_OBCHODU>obchod</DRUH_OBCHODU> <REGION_URCENIA>region</REGION_URCENIA> <REGION_POVODU>region</REGION_POVODU> <FAKTURA>faktura</FAKTURA> <POZNAMKA>poznamka</POZNAMKA> <ICD_PARTNERA>icd_partnera</ICD_PARTNERA> </POLOZKA> . . . </HLASENIE> . . . </INTRASTAT>


mm - dvojmiestny číselný údaj mesiaca (napr.:02 alebo 10) r - jedno alebo dvojmiestny číselný údaj roka (napr.:22 pre rok 2022) druh - 0 úplné hlásenie   - 1 zjednodušené hlásenie   - 2 nulové hlásenie typ - O hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ (predtým hlásenie o odoslaní tovaru)   - P hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ (predtým hlásenie o prijatí tovaru) cislo - poradové číslo hlásenia v rámci mesiaca (napr.:3) kod - osemmiestny číselný kód podpoložky KN EÚ (napr.:82051000) opis - opis tovaru krajina - dvojmiestny kód krajiny (napr.:DE pre Nemecko) hmotnost - celočíselný údaj, hmotnosť tovaru v kg (napr.:5200) mnozstvo - celočíselný údaj, množstvo tovaru v dodatkových MJ (napr.:20) suma - celočíselný údaj, hodnota tovaru v € (napr.:1500) dodpodm - trojmiestny údaj, dodacie podmienky (napr.:EXW) doprava - jednomiestny číselný údaj, kód druhu dopravy (napr.:3-cestná doprava) obchod - jedno alebo dvojmiestny číselný údaj (dvojmiestny je rozdelený čiarkou), kód druhu obchodu (napr.:1,1 alebo 8) region - jednomiestny číselný údaj, kód regiónu (napr.:7-Prešovský kraj) faktura - číslo faktúry (nepovinný údaj) poznamka - poznámka (nepovinný údaj) icd_partnera - IČD partnera (napr. SE556188840401)

KRAJINA_ODOSLANIA,REGION_URCENIA sa uvádzajú len pre typ = P

KRAJINA_URCENIA,REGION_POVODU,ICD_PARTNERA sa uvádzajú len pre typ = O

KOD_TOVARU,KRAJINA_URCENIA,KRAJINA_ODOSLANIA,SUMA,ICD_PARTNERA sa uvádzajú pre druh = 0 alebo 1

OPIS_TOVARU, KRAJINA_POVODU, HMOTNOST, MNOZSTVO, DODACIE_PODMIENKY, DRUH_DOPRAVY, DRUH_OBCHODU, REGION_URCENIA, REGION_POVODU sa uvádzajú pre druh = 0

POLOZKA sa uvádza pre druh = 0 alebo 1

Program umožňuje aj import vo formáte XML/INSTAT, ktorého popis je uvedený v sekcii Formát XML správy.

Štruktúra importu - XLS

Popis štruktúry importu vo formáte XLS do programu INTRASTAT-CS

- hlavička hlásenia

A1 - mm
B1 - r
C1 - cislo
D1 - druh
E1 - typ

- položky hlásenia

pre druh = 1
A2 - kod
B2 - suma
C2 - krajina (štát odoslania pre typ = P, štát určenia pre typ = O)
D2 - faktura (nepovinný údaj)
E2 - poznamka (nepovinný údaj)
F2 - icd_partnera (len pre typ = O)

pre druh = 0
A2 - opis
B2 - kod
C2 - suma
D2 - krajina (štát odoslania pre typ = P, štát určenia pre typ = O)
E2 - region (región určenia pre typ = P, región pôvodu pre typ = O)
F2 - krajina (štát pôvodu)
G2 - hmotnost
H2 - mnozstvo
I2 - obchod
J2 - dodpodm
K2 - doprava
L2 - faktura (nepovinný údaj)
M2 - poznamka (nepovinný údaj)
N2 - icd_partnera (len pre typ = O)


pre druh = 2 sa vyplňuje len riadok 1

Obdobne sa uvádzajú ďalšie položky hlásenia na riadkoch 3,4,5,...
Každé hlásenie sa uvádza na samostatnom liste (sheete).

mm - dvojmiestny číselný údaj mesiaca (napr.:02 alebo 10) r - jedno alebo dvojmiestny číselný údaj roka (napr.:22 pre rok 2022) druh - 0 úplné hlásenie   - 1 zjednodušené hlásenie   - 2 nulové hlásenie typ - O hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ (predtým hlásenie o odoslaní tovaru)   - P hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ (predtým hlásenie o prijatí tovaru) cislo - poradové číslo hlásenia v rámci mesiaca (napr.:3) kod - osemmiestny číselný kód podpoložky KN EÚ (napr.:82051000) opis - opis tovaru krajina - dvojmiestny kód krajiny (napr.:DE pre Nemecko) hmotnost - celočíselný údaj, hmotnosť tovaru v kg (napr.:5200) mnozstvo - celočíselný údaj, množstvo tovaru v dodatkových MJ (napr.:20) suma - celočíselný údaj, hodnota tovaru v € (napr.:1500) dodpodm - trojmiestny údaj, dodacie podmienky (napr.:EXW) doprava - jednomiestny číselný údaj, kód druhu dopravy (napr.:3-cestná doprava) obchod - jedno alebo dvojmiestny číselný údaj (dvojmiestny je rozdelený čiarkou), kód druhu obchodu (napr.:1,1 alebo 8) region - jednomiestny číselný údaj, kód regiónu (napr.:7-Prešovský kraj) faktura - číslo faktúry (nepovinný údaj) poznamka - poznámka (nepovinný údaj) icd_partnera - IČD partnera (napr. SE556188840401)