Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Novinky

Program INTRASTAT-CS:

13.12.2022 Čo je nové vo verzii 1.3.2:

 • oprava chyby pri sťahovaní kurzového lístka (podpora TLS 1.2)
 • dvojstupňová kontrola IČD partnera
 • možnosť výberu XML parsera

21.02.2022 Čo je nové vo verzii 1.3.1:

 • oprava uvádzania kódu 9960xxxx na hláseniach (kód už pre hlásenia počnúc rokom 2022 nie je povolený)
 • import do programu zo staršieho formátu .xlsx (.xls) už nie je podporovaný

21.12.2021 Čo je nové vo verzii 1.3.0:

 • zmena názvoslovia: odoslanie tovaru sa stáva vývozom tovaru v rámci EÚ, prijatie tovaru sa stáva dovozom tovaru v rámci EÚ
 • úprava tlačív hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ (ZO 2-12) a dovoze tovaru v rámci EÚ (ZO 1-12)
 • podpora roku 2022

28.12.2020 Čo je nové vo verzii 1.2.9:

 • podpora nových údajových prvkov (krajina pôvodu, IČD partnera) na toku odoslania tovaru
 • podpora formátu xlsx
 • nápoveda vo formáte chm
 • zmena formátu importu
 • úprava tlačív hlásenia o odoslaní tovaru (ZO 2-12) a prijatí tovaru (ZO 1-12)
 • oprava viacerých chýb programu

08.12.2020 Doplnená položka menu BREXIT

30.09.2020 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách zavádza povinnú výmenu mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ (odoslanie) spolu s povinným zberom nových údajových prvkov na tomto toku - krajiny pôvodu a IČ DPH partnera v členskom štáte intra-EÚ dovozu (členský štát prijatia). Ustanovenia týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu sa budú uplatňovať od 1. januára 2022. Tieto zmeny budú realizované tak, aby bolo umožnené spravodajským jednotkám vykazovať nové údajové prvky od vykazovaného obdobia 01/2021 na dobrovoľnej báze a od vykazovaného obdobia 01/2022 na povinnej báze.
Takáto zmena si zároveň vyžaduje úpravu formátu XML správy a úpravu formátov pre import údajov do aplikácie Intrastat-CS.

Program INTRASTAT-CS:

19.12.2018 Čo je nové vo verzii 1.2.8:

 • oprava nefunkčného aktuálneho a mesačného kurzového lístka
 • oprava chyby pri tlači hlásenia
 • úprava vzorov položiek hlásenia

17.02.2015 Čo je nové vo verzii 1.2.7:

 • úprava adresy aktualizačného servera
 • úprava zobrazovania na viacerých monitoroch
 • úprava registračných čísel formulárov

24.10.2014 Čo je nové vo verzii 1.2.6:

 • možnosť opraviť odoslané hlásenie bez vytvorenia opravného hlásenia
 • oprava chyby pri importe z XLS

17.3.2014 Čo je nové vo verzii 1.2.5:

 • podpora roku 2014
 • zmeny v súvislosti s prechodom na doménu financnasprava.sk
 • oprava chyby kumulácie

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

06.03.2013

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2013 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

30.1.2013 Čo je nové vo verzii 1.2.4:

 • podpora roku 2013
 • oprava chyby parsovania

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

18.09.2011

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2012 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

29.12.2011 Čo je nové vo verzii 1.2.3:

 • oprava chyby parsovania

27.12.2011 Čo je nové vo verzii 1.2.2:

 • podpora roku 2012

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

04.03.2011

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2011 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

7.12.2010 Čo je nové vo verzii 1.2.1:

 • oprava chyby pri duplexnej tlači

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

20.08.2010

 • Spustená nová verzia portálu

26.05.2010

 • Doplnená možnosť importovať položky do WEBFORMu vo formáte CSV

Elektronické podávanie hlásení od 1.4.2010:

 • K 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 25a odsek 2 je možné hlásenie INTRASTAT-SK predložiť iba v elektronickej podobe. Keďže inú možnosť v tomto štatistickom zisťovaní zákon nepozná, je elektronická forma hlásení INTRASTAT považovaná za výlučne jediný možný spôsob splnenia spravodajskej povinnosti o obchode s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Hlásenia za apríl 2010 s termínom podania do 15.5.2010 už môžu byť podané len elektronickou formou.
  Čiastkové hlásenia (doplnenie položky), zrušenie položky, zrušenie hlásenia, opravu hlásenia je možné urobiť len elektronickou formou a to bez ohľadu na to, či sa týkajú sledovaných období pred alebo po 1.4.2010.

  Viac informácií o elektronickom podávaní INTRASTAT hlásení nájdete tu.

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

23.02.2010

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2010 v HTML tvare

06.02.2009

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2009 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

20.1.2009 Čo je nové vo verzii 1.2:

 • oprava chyby pri prepočte z inej meny

7.1.2009 Čo je nové vo verzii 1.1.9:

 • oprava chyby pri preklopení na novú verziu

5.1.2009 Čo je nové vo verzii 1.1.8:

 • oprava chyby pri prahu transakcie (<200 €)
 • zmena linku na archiv kurzov SKK (http://www.nbs.sk/_img/Documents/kl/)
 • oprava chyby pri importe z XLS

16.12.2008 Čo je nové vo verzii 1.1.7:

 • doplnená podpora roku 2009
 • doplnená podpora meny EURO
 • doplnený mesačný kurzový lístok meny EURO (zo stránky ECB - Funkcia Číselníky->Mesačný kurzový lístok (€))
 • úprava aktuálneho kurzového lístka
 • úprava tlačových formulárov podľa podkladov zo ŠÚ SR
 • doplnená možnosť zmeniť vykazovaný mesiac (Tlačidlo Zmeniť obdobie vo formulári na opravu hlásenia)
 • doplnená možnosť zadať pre všetky (vybrané položky) rovnaké číslo faktúry (Tlačidlo fa vo formulári na opravu hlásenia)

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

14.03.2008

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2008 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

21.12.2007 Čo je nové vo verzii 1.1.6:

 • doplnená podpora roku 2008

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

16.07.2007

 • Spustená anglická verzia stránky.

Program INTRASTAT-CS:

23.03.2007 Čo je nové vo verzii 1.1.5:

 • doplnené niektoré tlačové zostavy (Funkcia Hlásenia->Tlačové zostavy)
 • doplnená možnosť tlačiť hlásenie po položkách (Tlačidlo so symbolom tlačiarne v pravej hornej časti formulára Prehľad hlásení)
 • doplnená možnosť zobraziť celkový obrat za obdobie (Tlačidlo so symbolom sumy v pravej hornej časti formulára Prehľad hlásení)
 • doplnená možnosť kopírovať položku pri zápise hlásenia (Pravé tlačidlo myši na existujúcu položku)
 • zmena v aktualizáciách (prístup na internet podľa nastavení programu, viď ďalej)
 • doplnená možnosť definovať prístup na internet cez proxy server (Funkcia Služby->Nastavenia), nastavenia sa už nepreberajú z IE
 • doplnená možnosť zisťovania nových verzií pri štarte programu (Funkcia Služby->Nastavenia)

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

28.02.2007

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2007 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

28.12.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.4:

 • doplnená možnosť exportovať hlásenie do (grafického) PDF formátu (Funkcia Prehľad hlásení->Exportovať hlásenie do PDF a Hlásenia->Načítanie XML->Exportovať hlásenie do PDF)
 • podpora roku 2007

29.08.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.3:

 • doplnená možnosť zobraziť túto históriu zmien programu (Funkcia Nápoveda->História zmien)
 • opravená chyba pri dopĺňaní položky do lokálneho colného sadzobníka
 • opravená chyba pri zobrazovaní údajov o SJ v tlačovom formulári
 • zmena v kumulácii položiek do položky 99500000 (podľa pripomienok ŠÚSR)
 • opravená chyba v usporiadavaní kurzov v mesačnom kurzovom lístku
 • doplnená možnosť automaticky otvoriť okno s prepočtom kurzu meny po vstupe do poľa Fakturovaná suma (Funkcia Služby->Nastavenia)

11.03.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.2:

 • odstránená chyba pri uvádzaní čistej hmotnosti
 • odstránená chyba pri načítaní XML súboru (Hlásenia->Načítanie XML), ak je opis tovaru väčší ako 255 znakov
 • doplnená možnosť kopírovať hlásenie (Tlačidlo s dvoma listami v prehľade hlásení)

26.02.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.1:

 • doplnený import údajov vo formáte XML/INSTAT (formát, ktorý program generuje cez funkciu Hlásenia->Generovanie správ), viď funkcia Hlásenia->Import údajov->Import z XML/INSTAT. Importovať je možné len originálne hlásenia, t.zn. nie opravné

25.02.2006 Čo je nové vo verzii 1.1:

 • doplnená podpora kódov 9880
 • oprava uvádzania niektorých odsekov v prípade elektrickej energie (kód 27160000)
 • zmena registračných čísel formulárov INTRASTAT-SK
 • oprava chyby pri zadávaní opisu tovaru, ak je tento dlhší ako 255 znakov
 • možnosť potlačiť tlač pozdĺžneho pruhu na tlačive hlásenia INTRASTAT-SK (Funkcia Služby->Nastavenia)
 • možnosť nastaviť správanie sa programu po stlačení klávesy ENTER vo formulári na zápis položiek hlásenia (Funkcia Služby->Nastavenia)

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

18.02.2006

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2006

Program INTRASTAT-CS:

22.11.2005 Čo je nové vo verzii 1.0.9:

 • doplnená možnosť Služby->Nastavenia umožňujúca nastaviť parametre kumulácie (automatické vypĺňanie opisu tovaru)
 • doplnená možnosť zápisu č. faktúry a poznámky do položky hlásenia (nepovinné položky) a následne možnosť vyhľadávať podľa čísla faktúry
 • doplnená možnosť zaradiť do lokálneho colného sadzobníka položky typu 9960XXXX
 • pri importe údajov a pri načítaní XML doplnená možnosť exportovať prípadné chyby do XLS
 • doplnené upozornenie pri zápise položky hlásenia v prípade, že je fakturovaná suma rovná kódu tovaru
 • pri aktualizácii programu sa aktualizuje aj súbor s nápovedou
 • ďalšie menšie zmeny

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

10.10.2005

 • Doplnená možnosť vytvoriť INTRASTAT-SK hlásenie priamo na webe. (Funkcia Služby->Vytvoriť hlásenie - dostupná až po prihlásení)

10.02.2005

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2005

Program INTRASTAT-CS:

07.02.2005 Čo je nové vo verzii 1.0.8:

 • možnosť generovať správu spätne pre už raz generované hlásenia (funkcia Hlásenia->Generovanie správ, záložka Odoslané)

10.01.2005 Čo je nové vo verzii 1.0.7:

 • podpora legislatívy pre rok 2005

20.12.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.6:

 • program upravený tak, aby podporoval nomenklatúru aj číselníky za viac rokov
 • doplnená kontrola na kombinácie špeciálnych kódov 99 a krajiny odoslania/určenia
 • odstránená chyba súvisiaca s uvádzaním kódu SK ako krajiny odoslania/určenia
 • pri importe údajov sú numerické položky zaokrúhľované
 • pridané tlačidlo Výpis o doručení správy do formulára na generovanie správ
 • samostatná položka sa nekumuluje do položky 99500000
 • zmena dizajnu Aktualizácií
 • ďalšie menšie zmeny

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

23.08.2004

 • Stránka upravená tak, aby bola kompatibilná so štandardnými prehliadačmi (Internet Exprorer, Mozilla, Netscape, Opera, Firefox).

Program INTRASTAT-CS:

23.08.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.5:

 • doplnená možnosť kumulovať zjednodušené hlásenie (s výnimkou výberu 10 najvýznamnejších položiek)
 • opravená nepresnosť v kumulácii hlásenia
 • odstránené zdržanie pri štarte programu spôsobené nárastom kurzového lístka
 • odstránená chyba pri generovaní správ pod Windows 95
 • pri prepočte fakturovanej sumy z inej meny sa uchováva posledná vybraná mena (východzie nastavenie je EUR)
 • u opravného hlásenia sú farebne odlíšené opravené položky

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

06.07.2004

Program INTRASTAT-CS:

25.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.4:

 • doplnená možnosť tlačiť aj neodoslané hlásenie
 • doplnená možnosť vymazať hlásenie z databázy (tlačidlo Zmazať v prehľade hlásení), na zrušenie hlásenia slúži tlačidlo Zrušiť
 • doplnená samostatná možnosť kumulovať hlásenie pred odoslaním (tlačidlo Kumulovať v prehľade hlásení)
 • opravená chyba v tlačive Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

21.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.3:

 • možnosť stiahnuť kurzový lístok bez ohľadu na nastavenie desatinného oddeľovača
 • odstránená chyba pri importe údajov v prípade, ak importovaná položka obsahuje nadbytočné medzery
 • doplnené tlačidlo do funkcie Hlásenia->Generovanie správ umožňujúce opätovné odoslanie hlásenia (otvorí sa stránka http://intrastat.colnasprava.sk v režime elektronickej komunikácie)

14.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.2:

 • doplnená podpora špeciálnych kódov 99302400, 99302700, 99309900
 • možnosť stiahnuť a uložiť kurzový lístok za ľubovoľné obdobie (funkcia Číselníky->Mesačný kurzový lístok)
 • odstránená nadbytočná možnosť Používať kumuláciu 99500000 (je automaticky povolená, možnosť potlačiť ju priamo pri generovaní správy zostáva)
 • odstránená chyba pri usporiadávaní položiek vo funkcii Načítanie XML
 • pri kumulácii sa automaticky predvyplní opis tovaru u výslednej kumulovanej položky, ak je rovnaký u všetkých položiek, z ktorých sa kumuluje

10.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.1:

 • zmena v spôsobe zobrazovania položiek colného sadzobníka
 • pri výbere z číselníkov sa zachováva posledné zvolené usporiadanie aj po uzavretí formulára
 • možnosť umiestniť data (celý adresár DATA) oddelene od programu (podľa nastavenia PATH v sekcii DATA inicializačného súboru intrastat.ini)
 • odstránená chyba pri importe údajov spočívajúca v nerozlišovaní veľkých a malých písmen (prevádzajú sa na veľké)

31.05.2004 Začiatok ostrej prevádzky systému INTRASTAT-SK:

Dňa 31.5.2004 sa začala ostrá prevádzka systému INTRASTAT-SK. Používateľské mená a heslá pre elektronickú komunikáciu boli vygenerované. Spravodajské jednotky o nich budú informované prostredníctvom colných úradov.
Počnúc týmto dňom môžu spravodajské jednotky posielať Intrastat hlásenia v elektronickej forme cez tento portál.

24.05.2004 Pokyny k ostrej prevádzke systému INTRASTAT-SK:

Táto stránka bola zriadená pre prevádzku pilotného projektu INTRASTAT-SK.
Pilotná prevádzka bola ukončená a táto stránka bude slúžiť po aktualizácii aj na reálnu prevádzku. Začiatok reálnej prevádzky bude oznámený na tejto stránke, pričom o tejto skutočnosti budú spravodajské jednotky informované prostredníctvom colných úradov.
Užívateľský program INTRASTAT-CS vytvorený pre pilotnú prevádzku bol na základe poznatkov z pilotnej prevádzky upravený a v súčasnosti je k dispozícii verzia 1.0, ktorá je určená pre spravodajské jednotky na reálnu prevádzku. Podrobnosti o jej funkcionalite sú uvedené v manuály intrastat.hlp, ktorý sa inštaluje spolu s programom.

Spravodajské jednotky, ktoré sa zúčastnili pilotu, si aktualizujú verziu programu nasledovne: Nápoveda - Aktualizácie - Zistiť nové verzie , Stiahnuť a následne Aktualizovať.

Spravodajské jednotky, ktoré sa pilotu nezúčastnili, si môžu stiahnuť aplikáciu INTRASTAT-CS z tejto stránky zo sekcie Software Intrastat-CS, časti Aplikácia INTRASTAT.

Predpokladáme, že pridelenie užívateľských mien a hesiel sa zrealizuje v 22. týždni a následne ich oznámime všetkým spravodajským jednotkám (najneskôr do konca 23. týždňa).

Program INTRASTAT-CS:

24.05.2004 Čo je nové vo verzii 1.0:

 • tlačivá hlásení dané do súladu s metodikou ŠÚSR
 • pridaná kontrola na nový formát identifikačného čísla pre DPH (podľa podkladov z DRSR)
 • prah kumulácie 99500000 už nie je možné meniť užívateľom, je stanovený na 4200 SK, prípadná aktualizácia sa vykoná aktualizáciou číselníkov (podľa pripomienok ŠÚSR)
 • pri importe údajov z XML v prípade chýb doplnený výpis čísel chybných položiek, tiež pridaný výpis chybných údajov
 • možnosť doplniť do lokálneho CS aj položky s rovnakým kódom tovaru
 • opravená chyba pri oprave údajov o užívateľovi
 • pri prepočte fakturovanej sumy sa výsledok zaokrúhľuje smerom nadol

13.04.2004 Čo je nové vo verzii 0.5:

 • pridaný kurzový lístok (položka menu Číselníky->Kurzový lístok) umožňujúci nadefinovať kurzy zahraničných mien, zároveň pridaná možnosť aktualizovať kurzy cez internet zo stránky NBS
 • v položke menu Číselníky->Prah položky 99500000 pridaná možnosť prevziať kurz EURO z kurzového lístka
 • pri zápise novej položky hlásenia pridaná možnosť prepočtu fakturovanej sumy z hodnoty uvedenej v zahraničnej mene alebo s použitím zabudovanej kalkulačky
 • zmena v položke Hlásenia->Import údajov - pridaná možnosť prerušiť import a tiež pridávať položky do hlásenia, ktoré ešte nebolo nikdy odoslané
 • odstránená chyba pri zmene pridelených spravodajských jednotiek užívateľovi
 • odstránená chyba pri uvádzaní počtu formulárov pri tlači hlásenia cez funkciu Hlásenia->Načítanie XML->Tlačiť hlásenie
 • pridané vyvolanie pripájacieho dialógu pri pokuse o pripojenie na internet, ak je to nastavené v IE
 • ďalšie menšie zmeny

26.03.2004 Čo je nové vo verzii 0.4:

 • pridaná položka menu Prah položky 99500000 umožňujúca stanoviť prah v EUR, resp. SKK, pričom všetky položky s fakturovanou sumou nepresahujúcou prah budú v prípade úplného hlásenia kumulované do položky CS 99500000, kumulácia je nepovinná a je možnosť ju úplne vypnúť (v zmysle metodiky ŠÚ SR)
 • pridaná celková fakturovaná suma, celkové množstvo a celková hmotnosť do detailov hlásenia
 • vylepšený import údajov
 • odstránené menšie chyby v aktualizácii a číselníkoch
 • ďalšie menšie zmeny

16.03.2004 Čo je nové vo verzii 0.3:

 • tlačivá hlásení o odoslaní resp. prijatí tovaru dané do súladu s metodikou ŠÚ SR
 • odstránená chyba pri generovaní správ po OS Windows 95 (naďalej nie sú podporované funkcie Načítanie XML a Import údajov z formátu XML pod Windows 95)
 • odstránená chyba pri usporiadavaní údajov v číselníkoch
 • pridávanie položiek do opravného hlásenia už nie je možné (v zmysle metodiky ŠÚ SR)
 • kontextová nápoveda
 • pri zmazaní spravodajskej jednotky sa zmažú aj všetky hlásenia danej SJ
 • pri zmenách údajov v číselníku užívateľov alebo spravodajských jednotiek už nie je potrebné opätovné prihlásenie
 • odstránené ďalšie menšie chyby