Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Novinky

Program INTRASTAT-CS:

19.12.2018 Čo je nové vo verzii 1.2.8:

 • oprava nefunkčného aktuálneho a mesačného kurzového lístka
 • oprava chyby pri tlači hlásenia
 • úprava vzorov položiek hlásenia

17.02.2015 Čo je nové vo verzii 1.2.7:

 • úprava adresy aktualizačného servera
 • úprava zobrazovania na viacerých monitoroch
 • úprava registračných čísel formulárov

24.10.2014 Čo je nové vo verzii 1.2.6:

 • možnosť opraviť odoslané hlásenie bez vytvorenia opravného hlásenia
 • oprava chyby pri importe z XLS

17.3.2014 Čo je nové vo verzii 1.2.5:

 • podpora roku 2014
 • zmeny v súvislosti s prechodom na doménu financnasprava.sk
 • oprava chyby kumulácie

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

06.03.2013

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2013 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

30.1.2013 Čo je nové vo verzii 1.2.4:

 • podpora roku 2013
 • oprava chyby parsovania

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

18.09.2011

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2012 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

29.12.2011 Čo je nové vo verzii 1.2.3:

 • oprava chyby parsovania

27.12.2011 Čo je nové vo verzii 1.2.2:

 • podpora roku 2012

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

04.03.2011

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2011 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

7.12.2010 Čo je nové vo verzii 1.2.1:

 • oprava chyby pri duplexnej tlači

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

20.08.2010

 • Spustená nová verzia portálu

26.05.2010

 • Doplnená možnosť importovať položky do WEBFORMu vo formáte CSV

Elektronické podávanie hlásení od 1.4.2010:

 • K 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 25a odsek 2 je možné hlásenie INTRASTAT-SK predložiť iba v elektronickej podobe. Keďže inú možnosť v tomto štatistickom zisťovaní zákon nepozná, je elektronická forma hlásení INTRASTAT považovaná za výlučne jediný možný spôsob splnenia spravodajskej povinnosti o obchode s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Hlásenia za apríl 2010 s termínom podania do 15.5.2010 už môžu byť podané len elektronickou formou.
  Čiastkové hlásenia (doplnenie položky), zrušenie položky, zrušenie hlásenia, opravu hlásenia je možné urobiť len elektronickou formou a to bez ohľadu na to, či sa týkajú sledovaných období pred alebo po 1.4.2010.

  Viac informácií o elektronickom podávaní INTRASTAT hlásení nájdete tu.

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

23.02.2010

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2010 v HTML tvare

06.02.2009

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2009 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

20.1.2009 Čo je nové vo verzii 1.2:

 • oprava chyby pri prepočte z inej meny

7.1.2009 Čo je nové vo verzii 1.1.9:

 • oprava chyby pri preklopení na novú verziu

5.1.2009 Čo je nové vo verzii 1.1.8:

 • oprava chyby pri prahu transakcie (<200 €)
 • zmena linku na archiv kurzov SKK (http://www.nbs.sk/_img/Documents/kl/)
 • oprava chyby pri importe z XLS

16.12.2008 Čo je nové vo verzii 1.1.7:

 • doplnená podpora roku 2009
 • doplnená podpora meny EURO
 • doplnený mesačný kurzový lístok meny EURO (zo stránky ECB - Funkcia Číselníky->Mesačný kurzový lístok (€))
 • úprava aktuálneho kurzového lístka
 • úprava tlačových formulárov podľa podkladov zo ŠÚ SR
 • doplnená možnosť zmeniť vykazovaný mesiac (Tlačidlo Zmeniť obdobie vo formulári na opravu hlásenia)
 • doplnená možnosť zadať pre všetky (vybrané položky) rovnaké číslo faktúry (Tlačidlo fa vo formulári na opravu hlásenia)

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

14.03.2008

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2008 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

21.12.2007 Čo je nové vo verzii 1.1.6:

 • doplnená podpora roku 2008

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

16.07.2007

 • Spustená anglická verzia stránky.

Program INTRASTAT-CS:

23.03.2007 Čo je nové vo verzii 1.1.5:

 • doplnené niektoré tlačové zostavy (Funkcia Hlásenia->Tlačové zostavy)
 • doplnená možnosť tlačiť hlásenie po položkách (Tlačidlo so symbolom tlačiarne v pravej hornej časti formulára Prehľad hlásení)
 • doplnená možnosť zobraziť celkový obrat za obdobie (Tlačidlo so symbolom sumy v pravej hornej časti formulára Prehľad hlásení)
 • doplnená možnosť kopírovať položku pri zápise hlásenia (Pravé tlačidlo myši na existujúcu položku)
 • zmena v aktualizáciách (prístup na internet podľa nastavení programu, viď ďalej)
 • doplnená možnosť definovať prístup na internet cez proxy server (Funkcia Služby->Nastavenia), nastavenia sa už nepreberajú z IE
 • doplnená možnosť zisťovania nových verzií pri štarte programu (Funkcia Služby->Nastavenia)

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

28.02.2007

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2007 v HTML tvare

Program INTRASTAT-CS:

28.12.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.4:

 • doplnená možnosť exportovať hlásenie do (grafického) PDF formátu (Funkcia Prehľad hlásení->Exportovať hlásenie do PDF a Hlásenia->Načítanie XML->Exportovať hlásenie do PDF)
 • podpora roku 2007

29.08.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.3:

 • doplnená možnosť zobraziť túto históriu zmien programu (Funkcia Nápoveda->História zmien)
 • opravená chyba pri dopĺňaní položky do lokálneho colného sadzobníka
 • opravená chyba pri zobrazovaní údajov o SJ v tlačovom formulári
 • zmena v kumulácii položiek do položky 99500000 (podľa pripomienok ŠÚSR)
 • opravená chyba v usporiadavaní kurzov v mesačnom kurzovom lístku
 • doplnená možnosť automaticky otvoriť okno s prepočtom kurzu meny po vstupe do poľa Fakturovaná suma (Funkcia Služby->Nastavenia)

11.03.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.2:

 • odstránená chyba pri uvádzaní čistej hmotnosti
 • odstránená chyba pri načítaní XML súboru (Hlásenia->Načítanie XML), ak je opis tovaru väčší ako 255 znakov
 • doplnená možnosť kopírovať hlásenie (Tlačidlo s dvoma listami v prehľade hlásení)

26.02.2006 Čo je nové vo verzii 1.1.1:

 • doplnený import údajov vo formáte XML/INSTAT (formát, ktorý program generuje cez funkciu Hlásenia->Generovanie správ), viď funkcia Hlásenia->Import údajov->Import z XML/INSTAT. Importovať je možné len originálne hlásenia, t.zn. nie opravné

25.02.2006 Čo je nové vo verzii 1.1:

 • doplnená podpora kódov 9880
 • oprava uvádzania niektorých odsekov v prípade elektrickej energie (kód 27160000)
 • zmena registračných čísel formulárov INTRASTAT-SK
 • oprava chyby pri zadávaní opisu tovaru, ak je tento dlhší ako 255 znakov
 • možnosť potlačiť tlač pozdĺžneho pruhu na tlačive hlásenia INTRASTAT-SK (Funkcia Služby->Nastavenia)
 • možnosť nastaviť správanie sa programu po stlačení klávesy ENTER vo formulári na zápis položiek hlásenia (Funkcia Služby->Nastavenia)

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

18.02.2006

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2006

Program INTRASTAT-CS:

22.11.2005 Čo je nové vo verzii 1.0.9:

 • doplnená možnosť Služby->Nastavenia umožňujúca nastaviť parametre kumulácie (automatické vypĺňanie opisu tovaru)
 • doplnená možnosť zápisu č. faktúry a poznámky do položky hlásenia (nepovinné položky) a následne možnosť vyhľadávať podľa čísla faktúry
 • doplnená možnosť zaradiť do lokálneho colného sadzobníka položky typu 9960XXXX
 • pri importe údajov a pri načítaní XML doplnená možnosť exportovať prípadné chyby do XLS
 • doplnené upozornenie pri zápise položky hlásenia v prípade, že je fakturovaná suma rovná kódu tovaru
 • pri aktualizácii programu sa aktualizuje aj súbor s nápovedou
 • ďalšie menšie zmeny

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

10.10.2005

 • Doplnená možnosť vytvoriť INTRASTAT-SK hlásenie priamo na webe. (Funkcia Služby->Vytvoriť hlásenie - dostupná až po prihlásení)

10.02.2005

 • Doplnená metodická príručka pre rok 2005

Program INTRASTAT-CS:

07.02.2005 Čo je nové vo verzii 1.0.8:

 • možnosť generovať správu spätne pre už raz generované hlásenia (funkcia Hlásenia->Generovanie správ, záložka Odoslané)

10.01.2005 Čo je nové vo verzii 1.0.7:

 • podpora legislatívy pre rok 2005

20.12.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.6:

 • program upravený tak, aby podporoval nomenklatúru aj číselníky za viac rokov
 • doplnená kontrola na kombinácie špeciálnych kódov 99 a krajiny odoslania/určenia
 • odstránená chyba súvisiaca s uvádzaním kódu SK ako krajiny odoslania/určenia
 • pri importe údajov sú numerické položky zaokrúhľované
 • pridané tlačidlo Výpis o doručení správy do formulára na generovanie správ
 • samostatná položka sa nekumuluje do položky 99500000
 • zmena dizajnu Aktualizácií
 • ďalšie menšie zmeny

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

23.08.2004

 • Stránka upravená tak, aby bola kompatibilná so štandardnými prehliadačmi (Internet Exprorer, Mozilla, Netscape, Opera, Firefox).

Program INTRASTAT-CS:

23.08.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.5:

 • doplnená možnosť kumulovať zjednodušené hlásenie (s výnimkou výberu 10 najvýznamnejších položiek)
 • opravená nepresnosť v kumulácii hlásenia
 • odstránené zdržanie pri štarte programu spôsobené nárastom kurzového lístka
 • odstránená chyba pri generovaní správ pod Windows 95
 • pri prepočte fakturovanej sumy z inej meny sa uchováva posledná vybraná mena (východzie nastavenie je EUR)
 • u opravného hlásenia sú farebne odlíšené opravené položky

Internetový portál intrastat.colnasprava.sk:

06.07.2004

Program INTRASTAT-CS:

25.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.4:

 • doplnená možnosť tlačiť aj neodoslané hlásenie
 • doplnená možnosť vymazať hlásenie z databázy (tlačidlo Zmazať v prehľade hlásení), na zrušenie hlásenia slúži tlačidlo Zrušiť
 • doplnená samostatná možnosť kumulovať hlásenie pred odoslaním (tlačidlo Kumulovať v prehľade hlásení)
 • opravená chyba v tlačive Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

21.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.3:

 • možnosť stiahnuť kurzový lístok bez ohľadu na nastavenie desatinného oddeľovača
 • odstránená chyba pri importe údajov v prípade, ak importovaná položka obsahuje nadbytočné medzery
 • doplnené tlačidlo do funkcie Hlásenia->Generovanie správ umožňujúce opätovné odoslanie hlásenia (otvorí sa stránka http://intrastat.colnasprava.sk v režime elektronickej komunikácie)

14.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.2:

 • doplnená podpora špeciálnych kódov 99302400, 99302700, 99309900
 • možnosť stiahnuť a uložiť kurzový lístok za ľubovoľné obdobie (funkcia Číselníky->Mesačný kurzový lístok)
 • odstránená nadbytočná možnosť Používať kumuláciu 99500000 (je automaticky povolená, možnosť potlačiť ju priamo pri generovaní správy zostáva)
 • odstránená chyba pri usporiadávaní položiek vo funkcii Načítanie XML
 • pri kumulácii sa automaticky predvyplní opis tovaru u výslednej kumulovanej položky, ak je rovnaký u všetkých položiek, z ktorých sa kumuluje

10.06.2004 Čo je nové vo verzii 1.0.1:

 • zmena v spôsobe zobrazovania položiek colného sadzobníka
 • pri výbere z číselníkov sa zachováva posledné zvolené usporiadanie aj po uzavretí formulára
 • možnosť umiestniť data (celý adresár DATA) oddelene od programu (podľa nastavenia PATH v sekcii DATA inicializačného súboru intrastat.ini)
 • odstránená chyba pri importe údajov spočívajúca v nerozlišovaní veľkých a malých písmen (prevádzajú sa na veľké)

31.05.2004 Začiatok ostrej prevádzky systému INTRASTAT-SK:

Dňa 31.5.2004 sa začala ostrá prevádzka systému INTRASTAT-SK. Používateľské mená a heslá pre elektronickú komunikáciu boli vygenerované. Spravodajské jednotky o nich budú informované prostredníctvom colných úradov.
Počnúc týmto dňom môžu spravodajské jednotky posielať Intrastat hlásenia v elektronickej forme cez tento portál.

24.05.2004 Pokyny k ostrej prevádzke systému INTRASTAT-SK:

Táto stránka bola zriadená pre prevádzku pilotného projektu INTRASTAT-SK.
Pilotná prevádzka bola ukončená a táto stránka bude slúžiť po aktualizácii aj na reálnu prevádzku. Začiatok reálnej prevádzky bude oznámený na tejto stránke, pričom o tejto skutočnosti budú spravodajské jednotky informované prostredníctvom colných úradov.
Užívateľský program INTRASTAT-CS vytvorený pre pilotnú prevádzku bol na základe poznatkov z pilotnej prevádzky upravený a v súčasnosti je k dispozícii verzia 1.0, ktorá je určená pre spravodajské jednotky na reálnu prevádzku. Podrobnosti o jej funkcionalite sú uvedené v manuály intrastat.hlp, ktorý sa inštaluje spolu s programom.

Spravodajské jednotky, ktoré sa zúčastnili pilotu, si aktualizujú verziu programu nasledovne: Nápoveda - Aktualizácie - Zistiť nové verzie , Stiahnuť a následne Aktualizovať.

Spravodajské jednotky, ktoré sa pilotu nezúčastnili, si môžu stiahnuť aplikáciu INTRASTAT-CS z tejto stránky zo sekcie Software Intrastat-CS, časti Aplikácia INTRASTAT.

Predpokladáme, že pridelenie užívateľských mien a hesiel sa zrealizuje v 22. týždni a následne ich oznámime všetkým spravodajským jednotkám (najneskôr do konca 23. týždňa).

Program INTRASTAT-CS:

24.05.2004 Čo je nové vo verzii 1.0:

 • tlačivá hlásení dané do súladu s metodikou ŠÚSR
 • pridaná kontrola na nový formát identifikačného čísla pre DPH (podľa podkladov z DRSR)
 • prah kumulácie 99500000 už nie je možné meniť užívateľom, je stanovený na 4200 SK, prípadná aktualizácia sa vykoná aktualizáciou číselníkov (podľa pripomienok ŠÚSR)
 • pri importe údajov z XML v prípade chýb doplnený výpis čísel chybných položiek, tiež pridaný výpis chybných údajov
 • možnosť doplniť do lokálneho CS aj položky s rovnakým kódom tovaru
 • opravená chyba pri oprave údajov o užívateľovi
 • pri prepočte fakturovanej sumy sa výsledok zaokrúhľuje smerom nadol

13.04.2004 Čo je nové vo verzii 0.5:

 • pridaný kurzový lístok (položka menu Číselníky->Kurzový lístok) umožňujúci nadefinovať kurzy zahraničných mien, zároveň pridaná možnosť aktualizovať kurzy cez internet zo stránky NBS
 • v položke menu Číselníky->Prah položky 99500000 pridaná možnosť prevziať kurz EURO z kurzového lístka
 • pri zápise novej položky hlásenia pridaná možnosť prepočtu fakturovanej sumy z hodnoty uvedenej v zahraničnej mene alebo s použitím zabudovanej kalkulačky
 • zmena v položke Hlásenia->Import údajov - pridaná možnosť prerušiť import a tiež pridávať položky do hlásenia, ktoré ešte nebolo nikdy odoslané
 • odstránená chyba pri zmene pridelených spravodajských jednotiek užívateľovi
 • odstránená chyba pri uvádzaní počtu formulárov pri tlači hlásenia cez funkciu Hlásenia->Načítanie XML->Tlačiť hlásenie
 • pridané vyvolanie pripájacieho dialógu pri pokuse o pripojenie na internet, ak je to nastavené v IE
 • ďalšie menšie zmeny

26.03.2004 Čo je nové vo verzii 0.4:

 • pridaná položka menu Prah položky 99500000 umožňujúca stanoviť prah v EUR, resp. SKK, pričom všetky položky s fakturovanou sumou nepresahujúcou prah budú v prípade úplného hlásenia kumulované do položky CS 99500000, kumulácia je nepovinná a je možnosť ju úplne vypnúť (v zmysle metodiky ŠÚ SR)
 • pridaná celková fakturovaná suma, celkové množstvo a celková hmotnosť do detailov hlásenia
 • vylepšený import údajov
 • odstránené menšie chyby v aktualizácii a číselníkoch
 • ďalšie menšie zmeny

16.03.2004 Čo je nové vo verzii 0.3:

 • tlačivá hlásení o odoslaní resp. prijatí tovaru dané do súladu s metodikou ŠÚ SR
 • odstránená chyba pri generovaní správ po OS Windows 95 (naďalej nie sú podporované funkcie Načítanie XML a Import údajov z formátu XML pod Windows 95)
 • odstránená chyba pri usporiadavaní údajov v číselníkoch
 • pridávanie položiek do opravného hlásenia už nie je možné (v zmysle metodiky ŠÚ SR)
 • kontextová nápoveda
 • pri zmazaní spravodajskej jednotky sa zmažú aj všetky hlásenia danej SJ
 • pri zmenách údajov v číselníku užívateľov alebo spravodajských jednotiek už nie je potrebné opätovné prihlásenie
 • odstránené ďalšie menšie chyby