Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Právny základ systému INTRASTAT-SK - Slovenská legislatíva

Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie).

Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.

Vyhláška ŠÚ SR č. 250/2017 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.

Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzuje spravodajské jednotky, stanovuje periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.

Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (konsolidované znenie).

Zákon okrem iného ustanovuje sekciu colnú Finančnej správy zodpovednou za získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi SR a členskými štátmi EÚ, a s tým súvisiace činnosti.

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie).

Zákon zlúčil k 1.1.2012 colnú a daňovú správu do jednej zložky, ktorou je Finančná správa SR. Úlohy, ktoré plnila colná správa pre štatistiku zahraničného obchodu, zákon nezmenil.