Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Právny základ pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK - Slovenská legislatíva

Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.

Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení neskorších predpisov.

Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele a premenné, vymedzuje spravodajské jednotky, stanovuje periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zákon okrem definície zdaniteľnej osoby obsahuje aj legálnu definíciu zdaniteľných obchodov ako aj miesta zdaniteľného obchodu, ktoré sú potrebné pre správne určenie štatistických povinností. Okrem toho niektoré premenné štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK sa vo svojich definíciách odkazujú na tento zákon.

Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon okrem iného ustanovuje finančnú správu zodpovednou za získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskom a členskými štátmi EÚ, a s tým súvisiace činnosti.