Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení


Všeobecné pravidlá pre vyplňovanie formulárov

Na hlásenie o prijatí tovaru sa môže použiť ako vzor formulár INTRASTAT 1-12 a na hlásenie o odoslaní tovaru formulár INTRASTAT 2-12.

Spravodajské jednotky uchovávajú kópie hlásení minimálne 12 mesiacov po skončení sledovaného roka v papierovej alebo elektronickej podobe.

Vzory formulárov sú uvedené v nasledovných prílohách:
formulár INTRASTAT 1-12 - Príloha 7   - Hlásenie o prijatí tovaru
formulár INTRASTAT 2-12 - Príloha 8   - Hlásenie o odoslaní tovaru
Hlásenie je možné podať výlučne elektronicky predpísaným spôsobom.

Všeobecné pravidlá pre používanie elektronického hlásenia

Hlásenie INTRASTAT-SK je možné odoslať ako správu xml cez portál http://intrastat.financnasprava.sk, alebo vyplniť priamo na webe http://intrastat.financnasprava.sk cez voľbu Služby->Vytvoriť hlásenie, ktorá je dostupná až po prihlásení. Na uvedené adresy je možný prístup aj z webového sídla finančnej správy www.financnasprava.sk, Rýchle odkazy, Intrastat. Prístupové meno a heslo obdrží spravodajská jednotka od Štatistického úradu SR.

Z vyššie uvedeného webového sídla si môže spravodajská jednotka alebo jej zástupca bezplatne stiahnuť aplikáciu colnej správy INTRASTAT-CS, ktorá umožňuje zapísať požadované údaje, pripraviť si vzorové transakcie, ktoré sa pravidelne opakujú, kumulovať rovnaké transakcie, tlačiť INTRASTAT-SK hlásenie, ako aj previesť údaje do požadovanej elektronickej formy.
Do aplikácie INTRASTAT-CS je možné importovať dáta vo formáte xml alebo xls, pričom presná štruktúra súborov sa nachádza na vyššie uvedenom webovom sídle spolu s pomocníkom pre aplikáciu INTRASTAT-CS.

Vyplňovanie jednotlivých odsekov

Odsek 1 - Spravodajská jednotka

Uvedie sa obchodné meno spravodajskej jednotky spolu s úplnou adresou jej sídla a identifikačným číslom pre DPH. Identifikačné číslo pre DPH sa uvedie v tvare, v akom ho spravodajskej jednotke pridelil príslušný daňový úrad.
Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, uvedie sa v príslušnom pododseku číslo organizačnej jednotky, ktoré spravodajskej jednotke pridelil Štatistický úrad SR, inak sa v tomto pododseku uvedie "000".

Odsek 2 - Zástupca

Tento odsek sa musí vyplniť, ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložila hlásenie. Ak je zástupcom podnikateľ, uvedie sa jeho obchodné meno spolu s úplnou adresou jeho sídla, inak sa v tomto odseku uvedie meno osoby s jej úplnou adresou.
Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný daňový úrad, inak sa uvedie číslo, ktoré bolo zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na štatistické alebo iné účely.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, odsek sa vypĺňa iba na prvom formulári. Pokiaľ spravodajská jednotka takéto poverenie nedala, tento odsek sa nevypĺňa.

Odsek 3 - Obdobie

Ak je odoslaný alebo prijatý tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to zmluvne dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
Pre ostatné obchodné operácie (ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru do iného členského štátu) je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
Sledované obdobie sa uvedie nasledovne: Do prvého pododseku sa uvádza mesiac použijúc dve číslice (napr. 01, 02, 03, …, 10, 11, 12), do druhého pododseku sa uvádza rok použijúc dve posledné číslice roka (napr. 19, 20, 21 ...).

Odsek 4 - Formuláre

Do prvého pododseku sa uvádza poradové číslo formulára v rámci jedného INTRASTAT-SK hlásenia, do druhého pododseku sa uvádza celkový počet vyplnených formulárov v danom hlásení.

Odsek 5 - Celkový počet položiek

Uvedie sa celkový počet položiek vyplnených v INTRASTAT-SK hlásení. Tento počet zodpovedá počtu vyplnených odsekov 9 Kód tovaru (jedno hlásenie môže obsahovať maximálne 9999 položiek).

Odsek 6a) - Poradové číslo hlásenia v sledovanom období

V tomto odseku sa uvedie poradové číslo INTRASTAT-SK hlásenia v sledovanom období, ktoré vždy začína od 1. Hlásenia sa číslujú zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie, pričom poradie hlásení musí v sledovanom období nasledovať za sebou a bez prerušenia. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, číslovanie sa vzájomne neovplyvňuje.
Ak sa ruší hlásenie, ktoré už bolo odoslané a následne sa odošle ďalšie čiastkové hlásenie za sledované obdobie, uvedie sa číslo tak, aby poradie hlásení v sledovanom období nasledovalo za sebou a bez prerušenia, t. j. nesmie sa použiť číslo zrušeného hlásenia. Ak sa predkladá opravné hlásenie, uvedie sa v tomto odseku poradové číslo hlásenia, na ktoré sa oprava vzťahuje.

Odsek 6b) - Poradové číslo opravného hlásenia

Tento odsek sa vypĺňa iba v prípade, že sa podáva opravné hlásenie. Uvedie sa poradové číslo opravného hlásenia. Znamená to, že spravodajská jednotka alebo jej zástupca môžu dané hlásenie opravovať viackrát.

Odsek 7 - Poradové číslo položky

Tento odsek obsahuje poradové číslo položky v danom hlásení.

Odsek 8 - Opis tovaru (nepovinný údaj)

Uvedie sa názov tovaru tak, aby mu bolo možné priradiť osemmiestnu podpoložku kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.

Odsek 9 - Kód tovaru

Uvedie sa osemmiestny kód príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.

Odsek 10 - Fakturovaná suma

Pre každú položku sa uvedie fakturovaná suma zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Minimálna suma, ktorú je možné uviesť na hlásení je 1 euro. Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. Ak tovar podlieha daniam a iným poplatkom, čiastka týchto daní a poplatkov sa nezahŕňa do hodnoty tovaru.
Keď sa základ dane nemusí vykazovať pre daňové účely, hodnota tovaru zodpovedá fakturovanej sume bez DPH, alebo v ostatných prípadoch hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.
V prípade spracovania na základe zmluvy, hodnotou vykazovaného tovaru, s prihliadnutím na toto spracovanie a v nadväznosti naň, je celková suma, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.
Ak je prijatý alebo odoslaný tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz, ktorý sa použil pre daňové účely podľa tohto zákona. Pre ostatné obchodné operácie, ak je fakturovaná suma vyjadrená v cudzej mene, prepočíta na euro kurzom podľa colných predpisov, platným v deň fyzického prijatia alebo odoslania tovaru.

Ak do základu dane podľa zákona o DPH vchádzajú súvisiace výdavky ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, tieto výdavky sa zahrnú do fakturovanej sumy. Celková hodnota týchto nákladov sa rozpočíta na jednotlivé tovarové položky podľa hrubej hmotnosti a pomerná časť sa pripočíta k fakturovanej sume každej položky.

Ak je na faktúre uvedených viac druhov tovaru, ktorým zodpovedajú rôzne podpoložky kombinovanej nomenklatúry bez toho, aby bola uvedená fakturovaná suma zvlášť pre každý druh tovaru, celková fakturovaná suma sa rozdelí odhadom medzi jednotlivé druhy tovaru. Na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie odhadnutá fakturovaná suma pre každú podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

Odsek 11 - Členský štát určenia

Uvedie sa členský štát určenia, čo je v čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní.
Použije sa kód podľa Prílohy 9a - Kódovanie členských štátov.

Odsek 12 - Členský štát zaslania

Uvedie sa členský štát zaslania, čo je členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky. Ak pred dosiahnutím Slovenskej republiky tovar vstúpil do jedného alebo viacerých členských štátov a podrobil sa v týchto štátoch prerušeniam alebo právnym úkonom nesúvisiacich s dopravou, za členský štát zaslania sa bude považovať posledný členský štát, kde k takýmto prerušeniam alebo právnym úkonom došlo.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.
Použije sa kód podľa Prílohy 9a - Kódovanie členských štátov.

Príklady:

  • Slovenský odberateľ uzavrie zmluvu s belgickým dodávateľom o dodaní tovaru. Avšak belgický dodávateľ má centrálny sklad v Nemecku. V tomto prípade je Nemecko členský štát zaslania a uvedie sa v odseku 12.
  • Slovenský odberateľ uzavrie zmluvu s belgickým dodávateľom o dodaní tovaru. Avšak tovar sa počas cesty do Slovenskej republiky zastaví v Nemecku, aby bol prebalený a následne odoslaný na Slovensko. V tomto prípade je Nemecko členský štát zaslania a uvedie sa v odseku 12.

Odsek 13 - Región pôvodu (nepovinný údaj)

Uvedie sa slovenský región (kraj), v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený, spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbu. Ak región pôvodu nie je známy môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutočnila obchodná operácia alebo regiónom, z ktorého bol tovar odoslaný.
Použije sa kód podľa Prílohy 9b – Kódovanie regiónov.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní.

Odsek 14 - Región určenia (nepovinný údaj)

Uvedie sa slovenský región (kraj), v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný alebo prepracovaný. Ak región určenia nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia alebo regiónom, do ktorého bude tovar dodaný.
Použije sa kód podľa Prílohy 9b – Kódovanie regiónov.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.

Odsek 15 - Krajina pôvodu

Uvedie sa krajina, z ktorej tovar pochádza. Tovar úplne vyrobený alebo získaný v krajine, pochádza z tejto krajiny. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľalo dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.
Ak krajina pôvodu nie je známa, uvedie sa v tomto odseku členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
Použije sa abecedný kód podľa Nomenklatúry krajín a území platnej v danom roku (pozri Príloha 9c - Kódovanie krajín - GEONOMENKLATÚRA).
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.

Odsek 16 - Čistá hmotnosť

Pre každú položku sa uvedie skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor.
Vo výnimočných prípadoch možno pre tento odsek použiť kvalifikovaný odhad.

Odsek 17 - Množstvo v dodatkových merných jednotkách

Množstvo prijatého alebo odoslaného tovaru v dodatkových merných jednotkách sa vykazuje len pri tých podpoložkách uvedených v odseku 9 Kód tovaru, ktoré majú pri kóde kombinovanej nomenklatúry priradenú mernú jednotku. Údaj sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením smerom nahor.
Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v odseku 9 Kód tovaru, nie je dodatková merná jednotka špecifikovaná, uvedie sa "0".
Zoznam dotatkových merných jednotiek (MJ) je v Prílohe 13 – Zoznam dodatkových merných jednotiek (MJ).

Odsek 18 - Druh obchodu

Uvedie sa druh obchodu, čo sú všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k prijatiu alebo odoslaniu tovaru.
Použijú sa kódy podľa Prílohy 9d - Kódovanie druhov obchodných operácií. Do prvého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca A tabuľky a do druhého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca B tabuľky.

Odsek 19 - Dodacie podmienky

Uvedie sa dodacia podmienka, čo sú také ustanovenia zmluvy, ktoré určujú povinnosti kupujúceho a predávajúceho.
Pokiaľ nie je dodacia podmienka uvedená v zmluve alebo nedochádza k zmene vlastníctva (napr. pri premiestení tovaru, pri spracovateľských operáciách) uvedie sa podmienka, ktorá zodpovedá pohybu tovaru. Pritom sa posudzuje minimálne miesto dodania tovaru, prechod rizík, rozdelenie nákladov medzi predávajúceho a kupujúceho resp. medzi odosielateľa a príjemcu.
Uvedie sa medzinárodne používaný kód INCOTERMS pre dodacie podmienky. Tieto kódy zodpovedajú medzinárodným pravidlám výkladu dodacích podmienok vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.
Kódy dodacích podmienok sú uvedené v Prílohe 9e – Kódovanie dodacích podmienok.

Odsek 20 - Druh dopravy

Uvedie sa kód predpokladaného spôsobu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorým pri odoslaní tovar opustil Slovenskú republiku alebo ktorým pri prijatí na územie Slovenskej republiky vstúpil.
Použije sa kód podľa Prílohy 9f – Kódovanie druhov dopravy.

Odsek 21 - Podpis

Vzhľadom k tomu, že hlásenie je možné zasielať už len v elektronickej forme, podpis je nahradený pristupovým menom a heslom zaslaným Štatistickým úradom SR.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, tento odsek sa vypĺňa iba na prvom formulári daného hlásenia.

Odsek 22 - Kontaktné informácie

Uvedie sa meno osoby, ktorá hlásenie zostavila, spolu s adresou pracoviska, telefónnym číslom a e-mailovou adresou.

Pokiaľ sú údaje, ktoré sa majú zapísať do jednotlivých odsekov s výnimkou odseku 8 Opis tovaru, odseku 10 Fakturovaná suma, odseku 16 Čistá hmotnosť a odseku 17 Množstvo v dodatkových merných jednotkách totožné, údaje súvisiace s niekoľkými transakciami v rámci Európskej únie sa môžu kumulovať (sčítať) do jedného zápisu (pozri Príloha 10 - Vzor kumulácie).

Ak je fakturovaná suma po kumulovaní pre každú položku (odsek 7 Poradové číslo položky) nižšia ako 200 EUR (tzv. prah transakcie), spravodajská jednotka môže takéto transakcie sčítať pri odoslaní podľa členského štátu určenia a pri prijatí podľa členského štátu zaslania. Potom v odseku 9 Kód tovaru uvedie kód 9950 00 00, v odseku 10 Fakturovaná suma sčítané sumy a v odseku 11 Členský štát určenia pri odoslaní alebo v odseku 12 Členský štát zaslania pri prijatí príslušný kód členského štátu. Zostávajúce odseky 8, 13 až 20 sa nevyplňujú (pozri Príloha 11 - Prah transakcie).

Prah transakcie môže použiť spravodajská jednotka na všetky položky nižšie ako 200 EUR, ktoré vznikli kumulovaním rovnakých transakcií počas celého sledovaného obdobia. O použití prahu transakcie rozhoduje spravodajská jednotka. Štatistický úrad SR preferuje zatriedenie tovaru do konkrétneho čísla podpoložky kombinovanej nomenklatúry pred použitím tohto zjednodušenia. Spravodajská jednotka, ktorá predkladá čiastkové INTRASTAT-SK hlásenia, uplatní prah transakcie až na konci sledovaného obdobia.