Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení


Všeobecné pravidlá pre vyplňovanie formulárov

Na hlásenie o prijatí tovaru sa môže použiť ako vzor formulár ZO 1-12 a na hlásenie o odoslaní tovaru formulár ZO 2-12.

Spravodajské jednotky uchovávajú kópie hlásení minimálne 12 mesiacov po skončení sledovaného roka v papierovej alebo elektronickej podobe.

Vzory formulárov sú vystavené na portáli www.statistics.sk,

Formulár ZO 1-12 - Hlásenie o prijatí tovaru
Formulár ZO 2-12 - Hlásenie o odoslaní tovaru

Hlásenie je možné podať výlučne elektronicky predpísaným spôsobom.

Všeobecné pravidlá pre používanie elektronického hlásenia

Hlásenie INTRASTAT-SK je možné odoslať ako správu xml cez portál Finančnej správy SR pre systém INTRASTAT-SK http://intrastat.financnasprava.sk, alebo vyplniť priamo na tomto portáli cez voľbu Vytvoriť hlásenie, ktorá je dostupná až po prihlásení.
Incializačné prihlasovacie údaje (Meno a Heslo) pošle spravodajskej jednotke Štatistický úrad SR.

Z vyššie uvedeného webového sídla si môže spravodajská jednotka alebo jej zástupca bezplatne stiahnuť aplikáciu Finančnej správy SR Intrastat-CS, ktorá umožňuje zapísať požadované údaje, pripraviť si vzorové transakcie, ktoré sa pravidelne opakujú, kumulovať rovnaké transakcie, tlačiť INTRASTAT-SK hlásenie, ako aj previesť údaje do požadovanej elektronickej formy.
Do aplikácie Intrastat-CS je možné importovať dáta vo formáte xml alebo xls, pričom presná štruktúra súborov sa nachádza na vyššie uvedenom portáli spolu s pomocníkom pre aplikáciu Intrastat-CS.

Vyplňovanie jednotlivých odsekov

Odsek 1 - Spravodajská jednotka

Uvedie sa obchodné meno spravodajskej jednotky spolu s úplnou adresou jej sídla a identifikačným číslom pre DPH. Identifikačné číslo pre DPH sa uvedie v tvare, v akom ho spravodajskej jednotke pridelil príslušný daňový úrad.
Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, uvedie sa v príslušnom pododseku číslo organizačnej jednotky, ktoré spravodajskej jednotke pridelil Štatistický úrad SR, inak sa v tomto pododseku uvedie "000".

Odsek 2 - Zástupca

Tento odsek sa musí vyplniť, ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložila hlásenie. Za odoslané hlásenia zodpovedá vždy spravodajská jednotka. Ak je zástupcom podnikateľ, uvedie sa jeho obchodné meno spolu s úplnou adresou jeho sídla, inak sa v tomto odseku uvedie meno osoby s jej úplnou adresou.
Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný daňový úrad, inak sa uvedie číslo, ktoré bolo zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na štatistické alebo iné účely.
Zmenu zástupcu s aktualizovanými kontaktnými údajmi ako aj zrušenie zastupovania, spravodajská jednotka bezprostredne po zmene nahlási Štatistickému úradu SR prostredníctvom tlačiva pre oznámenie zástupcu.
Ak spravodajská jednotka takéto poverenie nedala, tento odsek sa nevypĺňa.

Odsek 3 - Obdobie

Ak je odoslaný alebo prijatý tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru dlhší ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný. Pre ostatné obchodné operácie, ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu (napr. zásielkový predaj, spracovanie na základe zmluvy, obchod v rámci EÚ s elektrinou a zemným plynom), je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
Sledované obdobie sa uvedie nasledovne: Do prvého pododseku sa uvádza mesiac použijúc dve číslice (napr. 01, 02, 03, …, 10, 11, 12), do druhého pododseku sa uvádza rok použijúc dve posledné číslice roka (napr. 21, 22, 23...).

Odsek 4 - Celkový počet položiek

Uvedie sa celkový počet položiek vyplnených v INTRASTAT-SK hlásení. Tento počet zodpovedá počtu vyplnených odsekov 8 Kód tovaru (jedno hlásenie môže obsahovať maximálne 9999 položiek).

Odsek 5a) - Poradové číslo hlásenia v sledovanom období

V tomto odseku sa uvedie poradové číslo INTRASTAT-SK hlásenia v sledovanom období. Poradie hlásení vždy začína od 1 a poradové čísla v sledovanom období musia nasledovať za sebou a bez prerušenia. Hlásenia sa číslujú zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, každá organizačná jednotka čísluje hlásenia samostatne.

Odsek 5b) - Poradové číslo opravného hlásenia

Tento odsek sa vypĺňa iba v prípade, keď sa predkladá opravné hlásenie. Uvedie sa poradové číslo opravného hlásenia. Poradové číslo opravného hlásenia tvorí samostatný číselný rad.
V opravnom hlásení sa uvedie poradové číslo hlásenia, na ktoré sa oprava vzťahuje.

Odsek 6 - Poradové číslo položky

Uvedie sa poradové číslo položky. Položky sa číslujú za sebou a bez prerušenia (1,2,3.......n)

Odsek 7 - Opis tovaru (nepovinný údaj)

Uvedie sa názov tovaru tak, aby mu bolo možné priradiť osemmiestnu podpoložku kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.

Odsek 8 - Kód tovaru

Uvedie sa osemmiestny kód príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.
Pri zatriedeni tovaru Vám pomôžu pracovníci konzultačného pracoviska Finančného riaditeľstva SR colnej sekcie, ktorí su Vám k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8:30 do 14:00.
Telefónne čísla a emailová adresa sú uvedené v kontaktoch.

Odsek 9 - Hodnota tovaru

Pre každú položku sa uvedie hodnota tovaru zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Ide o zaokrúhľovanie v rámci systému INTRASTAT-SK. Minimálna hodnota, ktorú je možné uviesť na hlásení, je 1 euro. Táto hodnota sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. Ak tovar podlieha daniam a iným poplatkom, čiastka týchto daní a poplatkov sa nezahŕňa do hodnoty tovaru.
Keď sa základ dane nemusí vykazovať pre daňové účely, hodnota tovaru zodpovedá fakturovanej sume bez DPH, alebo v ostatných prípadoch hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.
V prípade spracovania na základe zmluvy, hodnota tovaru na spracovanie a po jeho spracovaní zodpovedá hodnote, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja tohto tovaru.
Ak je prijatý alebo odoslaný tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz, ktorý sa použil pre daňové účely podľa tohto zákona. Pre ostatné obchodné operácie, ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, sa hodnota tovaru vyjadrená v cudzej mene prepočíta na euro kurzom podľa colných predpisov, platným v deň fyzického prijatia alebo odoslania tovaru.

Ak do základu dane podľa zákona o DPH vchádzajú súvisiace výdavky ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, tieto výdavky sa zahrnú do hodnoty tovaru. Celková hodnota týchto nákladov sa rozpočíta na jednotlivé tovarové položky podľa hmotnosti a pomerná časť sa pripočíta k hodnote tovaru každej položky.

Ak je na faktúre uvedených viac druhov tovaru, ktorým zodpovedajú rôzne podpoložky kombinovanej nomenklatúry bez toho, aby bola uvedená fakturovaná suma zvlášť pre každý druh tovaru, celková fakturovaná suma sa rozdelí odhadom medzi jednotlivé druhy tovaru. Na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie odhadnutá hodnota tovaru pre každú podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

Odsek 10 - Členský štát určenia

Uvedie sa členský štát určenia, čo je posledný členský štát, alebo územie Severného Írska, ako je známe v čase odoslania, kam má byť tovar odoslaný.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní.
Použije sa kód podľa Prílohy 6 - Kódovanie členských štátov.

Odsek 10 - Členský štát zaslania

Uvedie sa členský štát zaslania, čo je členský štát, alebo územie Severného Írska, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky. Ak pred dosiahnutím Slovenskej republiky tovar vstúpil do jedného alebo viacerých členských štátov a podrobil sa v týchto štátoch prerušeniam alebo právnym úkonom nesúvisiacich s dopravou, za členský štát zaslania sa bude považovať posledný členský štát, kde k takýmto prerušeniam alebo právnym úkonom došlo.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.
Použije sa kód podľa Prílohy 6 - Kódovanie členských štátov.

Príklady:

  • Slovenský odberateľ uzavrie zmluvu s belgickým dodávateľom o dodaní tovaru. Avšak belgický dodávateľ má centrálny sklad v Nemecku. V tomto prípade je Nemecko členský štát zaslania a uvedie sa v odseku 10 na hlásení o prijatí tovaru.
  • Slovenský odberateľ uzavrie zmluvu s belgickým dodávateľom o dodaní tovaru. Avšak tovar sa počas cesty do Slovenskej republiky zastaví v Nemecku, aby bol prebalený a následne odoslaný na Slovensko. V tomto prípade je Nemecko členský štát zaslania a uvedie sa v odseku 10 na hlásení o prijatí tovaru.

Odsek 11 - Región pôvodu (nepovinný údaj)

Uvedie sa slovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo zostavený, spracovaný alebo prepracovaný.. Ak región pôvodu nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutočnila obchodná operácia alebo regiónom, z ktorého bol tovar odoslaný.
Použije sa kód podľa Prílohy 7 – Kódovanie regiónov.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní.

Odsek 11 - Región určenia (nepovinný údaj)

Uvedie sa slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo zostavený, spracovaný alebo prepracovaný. Ak región určenia nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia alebo regiónom, do ktorého bude tovar dodaný.
Použije sa kód podľa Prílohy 7 – Kódovanie regiónov.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.

Odsek 12 - Krajina pôvodu

Uvedie sa krajina, z ktorej tovar pochádza. Tovar úplne vyrobený alebo získaný v krajine, pochádza z tejto krajiny. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľalo dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.
Ak krajina pôvodu nie je známa, uvedie sa v tomto odseku členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
Použije sa abecedný kód podľa Nomenklatúry krajín a území platnej v danom roku (pozri Príloha 8 - Kódovanie krajín).
Tento odsek je v roku 2021 povinný iba pri prijatí. Od roku 2022 bude musieť byť vyplnený aj v prípade odoslania tovaru.

Odsek 13 - Čistá hmotnosť

Pre každú položku sa uvedie skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor.
Vo výnimočných prípadoch možno pre tento odsek použiť kvalifikovaný odhad.

Odsek 14 - Množstvo v dodatkových merných jednotkách

Množstvo prijatého alebo odoslaného tovaru v dodatkových merných jednotkách sa vykazuje len pri tých podpoložkách uvedených v odseku 8 Kód tovaru, ktoré majú pri kóde kombinovanej nomenklatúry priradenú mernú jednotku. Údaj sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením smerom nahor.
Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v odseku 8 Kód tovaru, nie je dodatková merná jednotka špecifikovaná, uvedie sa "0".
Zoznam dotatkových merných jednotiek (MJ) je v Prílohe 14 – Zoznam dodatkových merných jednotiek (MJ).

Odsek 15 - Druh obchodu

Uvedie sa druh obchodu, čo sú všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k prijatiu alebo odoslaniu tovaru.
Použijú sa kódy podľa Prílohy 9 - Kódovanie druhov obchodných operácií. Do prvého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca A tabuľky a do druhého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca B tabuľky.

Odsek 16 - Dodacie podmienky

Uvedie sa dodacia podmienka, čo sú také ustanovenia zmluvy, ktoré určujú povinnosti kupujúceho a predávajúceho.
Pokiaľ nie je dodacia podmienka uvedená v zmluve alebo nedochádza k zmene vlastníctva (napr. pri premiestení tovaru, pri spracovateľských operáciách) uvedie sa podmienka, ktorá zodpovedá pohybu tovaru. Pritom sa posudzuje minimálne miesto dodania tovaru, prechod rizík, rozdelenie nákladov medzi predávajúceho a kupujúceho resp. medzi odosielateľa a príjemcu.
Uvedie sa medzinárodne používaný kód INCOTERMS pre dodacie podmienky. Tieto kódy zodpovedajú medzinárodným pravidlám výkladu dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.
Kódy dodacích podmienok sú uvedené v Prílohe 10 – Kódovanie dodacích podmienok.

Sú štyri základné typy dodacích podmienok: D, E, F, C:

D - predávajúci je zodpovedný dodať tovar kupujúcemu na určené miesto, terminál, a aj za vybavenie colných dokladov. Predávajúci je zodpovedný za všetky náklady a riziká v súvislosti s dodaním tovaru na miesto určenia.
DAP - dodaním na miesto.
DAT - dodaním na terminál.
DDP - predávajúci platí aj clo aj prepravu na určené miesto.

E - predávajúci pripraví tovar vo svojom zariadení, kupujúci si zabezpečí dopravu na vlastné náklady.
EXW - zo závodu (názov miesta). Predávajúci dáva tovar kupujúcemu k dispozícii vo svojom zariadení.

F - kupujúci si hradí dopravné náklady.
FCA, FOB, FAS - predávajúci je zodpovedný za doručenie tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

C - predávajúci hradí dopravné náklady.
CFR, CPT, CIP, CIF - predávajúci je zodpovedný za zmluvu a zaplatenie nákladov za prepravu, ale nie je už zodpovedný za dodatočné náklady a riziká, ktoré súvisia s tovarom po jeho odoslaní.

Odsek 17 - Druh dopravy

Uvedie sa kód predpokladaného spôsobu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorým pri odoslaní tovar opustil Slovenskú republiku alebo ktorým pri prijatí na územie Slovenskej republiky vstúpil.
Použije sa kód podľa Prílohy 11 – Kódovanie druhov dopravy.

Odsek 18 - IČ DPH partnera v členskom štáte určenia (nepovinný údaj)

Uvedie sa identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný úrad tohto členského štátu, vrátane prefixu členského štátu.
Ak mu takéto identifikačné číslo nebolo pridelené, odsek sa nevypĺňa.
Partnerským subjektom je zdaniteľná osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v členskom štáte určenia, ktorá

  • a) v tomto členskom štáte vykázala nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa článku 251(c) Smernice Rady 2006/112/EC; alebo ak tomu tak nie je,
  • b) dovozca.

Dovozcom pre účely tohto odseku je subjekt, ktorý

  • i) uzavrie zmluvu, na základe ktorej sa tovar dodáva do členského štátu určenia, s výnimkou prepravných zmlúv; alebo ak tomu tak nie je,
  • ii) prepraví tovar do členského štátu určenia alebo zabezpečuje dodanie tovaru v členskom štáte určenia; alebo ak tomu tak nie je,
  • iii) má v držbe tovar, ktorý je predmetom dodania v členskom štáte určenia.

Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní.

Odsek A - Podpis

Vzhľadom k tomu, že hlásenie je možné zasielať už len v elektronickej forme, podpis je nahradený prihlasovacími údajmi zaslanými Štatistickým úradom SR.

Odsek B - Kontaktné informácie

Uvedie sa meno osoby, ktorá hlásenie zostavila, spolu s adresou pracoviska, telefónnym číslom a e-mailovou adresou.

Ak sú údaje, ktoré sa majú zapísať do jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia s výnimkou odseku 7 Opis tovaru, odseku 9 Hodnota tovaru, odseku 13 Čistá hmotnosť, odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách a odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia totožné, údaje súvisiace s niekoľkými transakciami v rámci Európskej únie sa môžu kumulovať (sčítať) do jedného zápisu (pozri Príloha 12 - Vzor kumulácie).

Ak je hodnota tovaru po kumulovaní pre každú položku nižšia ako 200 EUR (tzv. prah transakcie), spravodajská jednotka môže takéto transakcie sčítať pri odoslaní podľa členského štátu určenia a pri prijatí podľa členského štátu zaslania. Potom v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód 9950 00 00, v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie sčítané hodnoty a v odseku 10 Členský štát určenia pri odoslaní alebo Členský štát zaslania pri prijatí príslušný kód členského štátu. Zostávajúce odseky 7, 11 až 18 sa nevyplňujú (pozri Príloha 13 - Prah transakcie).

Prah transakcie môže použiť spravodajská jednotka na všetky položky nižšie ako 200 EUR, ktoré vznikli kumulovaním rovnakých transakcií počas celého sledovaného obdobia. O použití prahu transakcie rozhoduje spravodajská jednotka. Štatistický úrad SR preferuje zatriedenie tovaru do konkrétneho čísla podpoložky kombinovanej nomenklatúry pred použitím tohto zjednodušenia. Spravodajská jednotka, ktorá predkladá čiastkové INTRASTAT-SK hlásenia, uplatní prah transakcie až na konci sledovaného obdobia.