Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení


Všeobecné pravidlá pre vyplňovanie formulárov

K vypracovaniu Hlásenia o dovoze tovaru v rámci EÚ použije spravodajská jednotka ako vzor formulár ZO 1-12. Hlásenie slúži na predkladanie informácií o tovare vstupujúcom na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo z územia Severného Írska, okrem tovaru v tranzite.

Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ vypracuje spravodajská jednotka podľa vzoru formulára ZO 2-12. Hlásenie slúži na predkladanie informácií o tovare opúšťajúcom územie Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte Európskej únie alebo na území Severného Írska, okrem tovaru v tranzite.


Formulár ZO 1-12 - Hlásenie o dovoze v rámci EÚ
Formulár ZO 2-12 - Hlásenie o vývoze v rámci EÚ

Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Spravodajská jednotka sa pri poskytovaní údajov pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK riadi metodickými vysvetlivkami a pokynmi vydanými Štatistickým úradom SR. Okrem toho Štatistický úrad SR môže požiadať spravodajskú jednotku o doplňujúce informácie k údajom poskytnutým na INTRASTAT-SK hláseniach, najmä zdôvodnenie vykázaných údajov. Spravodajská jednotka je povinná tieto doplňujúce informácie poskytnúť.

Vzory formulárov spolu s metodickými vysvetlivkami k nim sú vystavené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/vzory-formularov-a-metodicke-vysvetlivky/. Metodické pokyny týkajúce sa štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK sú tiež zverejnené na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/.

Všeobecné pravidlá pre podávanie elektronických hlásení

INTRASTAT-SK hlásenia je možné podať výlučne elektronicky, predpísaným spôsobom (ako správu vo formáte xml), prostredníctvom webového portálu https://intrastat.financnasprava.sk.

Spravodajská jednotka potrebuje k prihláseniu na portál prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje (Meno a Heslo) generuje Colná sekcia FR SR a spravodajskej jednotke ich zasiela Štatistický úrad SR. Následne je spravodajská jednotka vyzvaná, aby si zmenila inicializačné heslo. Heslo si spravodajská jednotka v stanovených intervaloch pravidelne mení. V prípade problémov s prihlásením spravodajská jednotka kontaktuje pracovníkov konzultačného pracoviska Colnej sekcie FR SR.

Na vytvorenie elektronického hlásenia vo formáte xml môže spravodajská jednotka použiť softvérovú aplikáciu INTRASTAT-CS alebo INTRASTAT WEBFORM.

Spravodajská jednotka môže pre vytvorenie INTRASTAT-SK hlásení použiť aj komerčne distribuované programy alebo programy vytvorené samotnou spravodajskou jednotkou. Štatistický úrad SR však neautorizuje ani neposudzuje tieto programové prostriedky. Pre prenos (podanie) takto vytvorených hlásení je potrebné, aby veta mala stanovenú štruktúru a xml formát.

Iná elektronická forma môže byť použitá len v mimoriadnych a výnimočných prípadoch (napríklad porucha technických, programových prostriedkov, pripojenia na internet a pod.) po dohode so Štatistickým úradom SR. V žiadnom prípade ju nemožno využívať ako štandardnú formu podávania hlásení.

Vyplňovanie jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia

Odsek 1: Spravodajská jednotka

Uvedie sa obchodné meno spravodajskej jednotky spolu s úplnou adresou jej sídla a identifikačným číslom pre DPH. Identifikačné číslo pre DPH sa uvedie v tvare, v akom bolo pridelené spravodajskej jednotke príslušným daňovým úradom. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, uvedie v príslušnom pododseku číslo organizačnej jednotky, ktoré spravodajskej jednotke pridelil Štatistický úrad SR, inak v tomto pododseku uvedie „000“.

Odsek 2: Zástupca

Tento odsek sa vyplní, ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie. Ak je zástupcom podnikateľ, uvedie sa jeho obchodné meno spolu s úplnou adresou jeho sídla, inak sa v tomto odseku uvedie meno osoby s jej úplnou adresou.

Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH, uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný daňový úrad, inak sa uvedie číslo, ktoré bolo zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na štatistické alebo iné účely.

Zmenu zástupcu s aktualizovanými kontaktnými údajmi ako aj zrušenie zastupovania, spravodajská jednotka oznámi Štatistickému úradu SR prostredníctvom tlačiva Oznámenie o zástupcovi.

Ak nie sú vykázané údaje úplné alebo pravdivé, alebo nie sú poskytnuté v stanovených termínoch, môže Štatistický úrad SR uložiť pokutu, aj keď INTRASTAT-SK hlásenia predložil zástupca. Poverenie zástupcu predložením INTRASTAT-SK hlásení totiž spravodajskú jednotku nezbavuje zodpovednosti.

Odsek 3: Obdobie

Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar dovezený do Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo z územia Severného Írska, alebo v ktorom bol vyvezený zo Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte Európskej únie alebo na území Severného Írska.

Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak medzi vznikom daňovej povinnosti a dovozom alebo vývozom tovaru uplynú viac ako 2 kalendárne mesiace, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar dovezený alebo vyvezený.

Do prvého pododseku sa uvedie mesiac (napr. 01, 02, 03, ..., 10, 11, 12), do druhého pododseku sa uvedú dve posledné číslice roka (napr. 21, 22, 23...).

Odsek 4: Celkový počet položiek

Uvedie sa celkový počet položiek vyplnených v INTRASTAT-SK hlásení. Tento počet zodpovedá počtu vyplnených odsekov 8 Kód tovaru (jedno hlásenie môže obsahovať maximálne 30 000 položiek).

Odsek 5a): Poradové číslo hlásenia

Uvedie sa poradové číslo INTRASTAT-SK hlásenia v sledovanom období. Poradie hlásení vždy začína od 1 a poradové čísla v sledovanom období musia nasledovať za sebou a bez prerušenia.

Hlásenia sa číslujú zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenia osobitne za každú organizačnú jednotku, každá organizačná jednotka čísluje hlásenia samostatne, začínajúc poradovým číslom 1.

Ak spravodajská jednotka predkladá opravné hlásenie, uvedie v tomto odseku poradové číslo hlásenia, na ktoré sa oprava vzťahuje.

Odsek 5b): Poradové číslo opravného hlásenia

Tento odsek sa vypĺňa iba v prípade, keď sa predkladá opravné hlásenie. Uvedie sa poradové číslo opravného hlásenia. Spravodajská jednotka môže opravovať jedno hlásenie niekoľkokrát, preto poradové číslo opravného hlásenia tvorí samostatný číselný rad začínajúci číslom 1.

Odsek 6: Poradové číslo položky

Položky sa číslujú za sebou a bez prerušenia (1, 2, 3, ..., n).

Odsek 7: Opis tovaru - nepovinný údaj

Uvedie sa názov tovaru alebo také charakteristiky a vlastnosti tovaru, aby mu bolo možné priradiť osemmiestnu podpoložku kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.

Spravodajská jednotka môže uviesť aj úplné názvy podpoložiek kombinovanej nomenklatúry tzv. samovysvetľujúce texty, ktoré pripravuje a každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR ako pomôcku pre užívateľov štatistiky zahraničného obchodu. Číselník, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/pre-vyvojarov/, môže spravodajská jednotka použiť aj pre vykazovania kódu a opisu tovaru v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Avšak pri používaní číselníka by mala spravodajská jednotka brať do úvahy, že názvy podpoložiek kombinovanej nomenklatúry v tomto číselníku nie sú právne záväzné.

Odsek 8: Kód tovaru

Uvedie sa osemmiestny kód príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry (ďalej tiež ako „KN“) uvedenej v Spoločnom colnom sadzobníku platnom v sledovanom roku. Kombinovaná nomenklatúra sa každý rok upravuje. Zvyčajne v októbri je publikované vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Spravodajská jednotka by si mala vždy na začiatku roka skontrolovať, či sa kódy používané v predchádzajúcom roku nezmenili (prípadne, či sa nezmenili dodatkové merné jednotky stanovené pre daný KN kód). Štatistický úrad SR zverejňuje zoznam nových KN kódov, zoznam zrušených KN kódov a prevodník medzi kombinovanou nomenklatúrou platnou v predchádzajúcom roku a v sledovanom roku na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/kod-tovaru/.

Pre vykazovanie špecifických kódov z kapitoly 98 a 99 platia osobitné pravidlá. Tieto kódy zjednodušujú vykazovanie kódu tovaru tým, že umožňujú zoskupiť komodity s rôznymi KN kódmi do jedného prípadne viacerých kódov definovaných na úrovni kapitoly kombinovanej nomenklatúry.

Pracovníci konzultačného pracoviska Colnej sekcie FR SR sú nápomocní pri zatrieďovaní tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry.

Odsek 9: Hodnota tovaru

Pre každú položku sa uvedie hodnota tovaru zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Minimálna hodnota, ktorú je možné uviesť na hlásení, je 1 euro. Táto hodnota sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. Ak tovar podlieha daniam a iným poplatkom, čiastka týchto daní a poplatkov sa nezahŕňa do hodnoty tovaru.

Ak sa základ dane nemusí vykazovať pre daňové účely, hodnota tovaru zodpovedá fakturovanej sume bez DPH, alebo v ostatných prípadoch hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

V prípade spracovania na základe zmluvy, hodnota tovaru na spracovanie a po jeho spracovaní zodpovedá hodnote, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja tohto tovaru.

Ak je dovezený alebo vyvezený tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz, ktorý sa použil pre daňové účely podľa tohto zákona. Pre ostatné obchodné operácie (napr. predaj tovaru na diaľku, spracovanie na základe zmluvy), ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, sa hodnota tovaru vyjadrená v cudzej mene prepočíta na euro kurzom podľa colných predpisov, platným v deň dovozu alebo vývozu tovaru.

Ak do základu dane podľa zákona o DPH vchádzajú súvisiace výdavky ako provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, tieto výdavky sa zahrnú do hodnoty tovaru. Celková hodnota týchto nákladov sa rozpočíta na jednotlivé tovarové položky podľa hmotnosti a pomerná časť sa pripočíta k hodnote tovaru každej položky.

Ak je na faktúre uvedených viac druhov tovaru, ktorým zodpovedajú rôzne podpoložky kombinovanej nomenklatúry bez toho, aby bola uvedená fakturovaná suma zvlášť pre každú tovarovú položku, celková fakturovaná suma sa rozdelí odhadom medzi jednotlivé tovarové položky. Na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie odhadnutá hodnota tovaru pre každú podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

Odsek 10: Členský štát zaslania (intra-EÚ dovoz) / Členský štát určenia (intra-EÚ vývoz)

Členským štátom zaslania je členský štát EÚ alebo územie Severného Írska, z ktorého bol tovar vyvezený do Slovenskej republiky. Ak pred dosiahnutím Slovenskej republiky tovar v tranzite vstúpil do jedného alebo viacerých členských štátov a podrobil sa v týchto štátoch prerušeniam alebo právnym úkonom nesúvisiacich s dopravou, za členský štát zaslania sa bude považovať posledný členský štát, kde k takýmto prerušeniam alebo právnym úkonom došlo.

Príklad 10.

 • a. Slovenský zákazník nakúpi tovar od belgického dodávateľa, ktorý má centrálny sklad v Nemecku. Tovar je dodaný na Slovensko z tohto skladu. Členským štátom zaslania je Nemecko, ktoré spravodajská jednotka uvedie v odseku 10 na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.
 • b. Slovenský zákazník nakúpi tovar od belgického dodávateľa. Tovar je nasmerovaný na Slovensko z Belgicka, kde bude naložený na kamión. Kamión sa počas cesty pokazí, takže tovar bude dočasne uskladnený v Nemecku. Následne bude v Nemecku preložený na náhradný kamión a dodaný na Slovensko. V tomto prípade zastávka v Nemecku súvisí s dopravou. Členským štátom zaslania bude Belgicko, ktoré spravodajská jednotka uvedie v odseku 10 na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ.

Členským štátom určenia je posledný členský štát EÚ alebo územie Severného Írska, ako je známe v čase vývozu, kam má byť tovar vyvezený.

Použijú sa nasledovné kódy:

AT – RakúskoEE – EstónskoIE – ÍrskoPL – Poľsko
BE – BelgickoES – ŠpanielskoIT – TalianskoPT – Portugalsko
BG – BulharskoFI – FínskoLT – LitvaRO – Rumunsko
CY – CyprusFR – FrancúzskoLU – LuxemburskoSE – Švédsko
CZ – ČeskoGR – GréckoLV – LotyšskoSI – Slovinsko
DE – NemeckoHR – ChorvátskoMT – MaltaXI – Severné Írsko
DK – DánskoHU – MaďarskoNL – Holandsko

Všetky členské štáty okrem Grécka používajú uvedené kódy na svoje označenia aj v iných súvislostiach napr. ako prefix pre IČ DPH. Grécko na tieto účely používa kód EL.

Odsek 11: Región určenia (intra-EÚ dovoz) / Región pôvodu (intra-EÚ) vývoz — nepovinný údaj

Regiónom určenia je slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo zostavený, spracovaný alebo prepracovaný. Ak región určenia nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia alebo regiónom, do ktorého bude tovar dodaný.

Regiónom pôvodu je slovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo zostavený, spracovaný alebo prepracovaný. Ak región pôvodu nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v ktorom sa uskutočnila obchodná operácia alebo regiónom, z ktorého bol tovar vyvezený.

Použijú sa nasledovné kódy:

1 – Bratislavský kraj4 – Nitriansky kraj7 – Prešovský kraj
2 – Trnavský kraj5 – Žilinský kraj8 – Košický kraj
3 – Trenčiansky kraj6 – Banskobystrický kraj

Odsek 12: Krajina pôvodu

Uvedie sa krajina, z ktorej tovar pochádza. Tovar úplne vyrobený alebo získaný v krajine, pochádza z tejto krajiny. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľali dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.

Na určenie pôvodu tovaru sa použijú pravidlá pre určenie nepreferenčného pôvodu tovaru. Pôvod tovaru je možné zmeniť len jeho prepracovaním (spracovaním), preto sa pôvod tovaru zachováva bez ohľadu na to, ako dlho sa tovar používa. Pri vrátení tovaru dokonca môže nastať situácia, že na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ bude ako krajina pôvodu uvedené Slovensko.

Príklad 11.

Spoločnosť sa rozhodne kúpiť v Nemecku používané motorové vozidlo značky Peugeot, ktoré bolo vyrobené vo Francúzsku. Na hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ spoločnosť uvedie Francúzsko ako krajinu pôvodu a Nemecko ako členský štát zaslania.

Ak krajina pôvodu nie je známa, na intra-EÚ dovoze sa v tomto odseku uvedie členský štát, z ktorého bol tovar na Slovensko dovezený. Ak je pôvod vyvážaného tovaru neznámy, na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ sa ako krajina pôvodu uvedie krajina, z ktorej bol tovar na Slovensko dovezený.

Na vykázanie krajiny pôvodu sa použije abecedný kód podľa platnej Nomenklatúry krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom uvedenej v prílohe 4. Táto nomenklatúra je vydávaná formou vykonávacieho nariadenia Komisie. Aktualizovaná je nepravidelne; zmeny reagujú na vznik, zánik alebo zmeny v názvoch krajín a území. Kódovanie vychádza z normy ISO 3166-1 alpha 2, avšak v niektorých prípadoch EÚ vytvorila vlastné kódy (napr. pre Srbsko sa na INTRASTAT-SK hláseniach uvádza kód XS, ale ISO kód pre Srbsko je RS).

Nomenklatúra krajín a území obsahuje aj kódy, ktoré sa uplatňujú pri zjednodušenom vykazovaní špecifických tovarov alebo pohybov (napr. kód QR pre tovar dodávaný na palubu plavidiel a lietadiel) alebo na vykázanie nešpecifikovaných území (napr. kód QV pre elektrinu a plyn). Keďže táto nomenklatúra je používaná aj na colné účely, obsahuje kód EÚ označujúci tovar pochádzajúci z EÚ. Tento kód sa používa výhradne v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ, preto na INTRASTAT-SK hláseniach sa nesmie použiť.

Odsek 13: Čistá hmotnosť

Pre každú položku sa uvedie skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 vrátane nahor (matematické zaokrúhľovanie).

Vo výnimočných prípadoch možno pre tento odsek použiť kvalifikovaný odhad.

Príklad 12.

Spoločnosť dovezie na Slovensko 200 fliaš suchého červeného vína s objemom 0,7 litra. V prepravných dokumentoch bude uvedená hmotnosť 220 kg, keďže každá fľaša váži 1,1 kg z toho 0,4 kg je hmotnosť fľaše. Na hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ uvedie spravodajská jednotka čistú hmotnosť 140 kg = 0,7 kg x 200.

Odsek 14: Množstvo v dodatkových merných jednotkách

Množstvo dovezeného alebo vyvezeného tovaru v dodatkových merných jednotkách sa vykazuje len pri tých podpoložkách kombinovanej nomenklatúry uvedených v odseku 8 Kód tovaru, ktoré majú v Spoločnom colnom sadzobníku priradenú mernú jednotku. Údaj sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením nahor.

Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v odseku 8 Kód tovaru, nie je dodatková merná jednotka špecifikovaná, uvedie sa „0”.

Dodatkové merné jednotky nemusia vždy zodpovedať merným jednotkám, v ktorých je vystavená faktúra alebo merným jednotkám bežne používaným v danom odvetví. Spolu so zatriedením tovaru podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry by si spravodajská jednotka mala vždy overiť aj dodatkovú mernú jednotku priradenú k tejto podpoložke. Zoznam dodatkových merných jednotiek a ich označení je uvedený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/dodatkove-merne-jednotky/.

Odsek 15: Druh obchodu

Uvedie sa druh obchodu, čo sú všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k dovozu/ vývozu tovaru.

Do prvého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca A tabuľky a do druhého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca B tabuľky.

A B
1 Transakcie predstavujúce skutočnú zmenu vlastníctva s finančnou náhradou 1 Priamy predaj/nákup okrem priameho obchodu so súkromnými spotrebiteľmi/ vykonávaný súkromnými spotrebiteľmi
2 Priamy obchod so súkromnými spotrebiteľmi/ vykonávaný súkromnými spotrebiteľmi (vrátane predaja na diaľku)
2 Vrátenie a bezplatná náhrada tovaru po registrácii pôvodnej transakcie 1 Vrátenie tovaru
2 Náhrada za vrátený tovar
3 Náhrada (napr. v záručnej lehote) za tovar, ktorý nebol vrátený
3 Transakcie predstavujúce zamýšľanú zmenu vlastníctva alebo zmenu vlastníctva bez finančnej náhrady 1 Pohyby do/zo skladu (okrem call-off stock a konsignačného skladu)
2 Dodávka na predaj po schválení alebo po skúške (vrátane call-off stock a konsignačných skladov)
3 Finančný lízing
4 Transakcie predstavujúce prevod vlastníctva bez finančnej náhrady
4 Transakcie na účely spracovania na základe zmluvy (bez zmeny vlastníctva) 1 Tovar, ktorý sa má vrátiť do pôvodného členského štátu vývozu
2 Tovar, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodného členského štátu vývozu
5 Transakcie po spracovaní na základe zmluvy (bez zmeny vlastníctva) 1 Tovar, ktorý sa vracia sa do pôvodného členského štátu vývozu
2 Tovar, ktorý sa nevracia do pôvodného členského štátu vývozu
7 Transakcie na účely colného konania/po colnom konaní (bez zmeny vlastníctva, týkajúce sa tovaru v kvázi dovoze alebo kvázi vývoze) 1 Prepustenie tovaru do voľného obehu v členskom štáte s následným vývozom do iného členského štátu
2 Preprava tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu s cieľom umiestniť tovar do colného režimu vývoz
8 Transakcie predstavujúce dodávku staveb-ného materiálu a technického vybavenia na základe všeobecnej zmluvy o stavbe alebo inžinierskej stavbe, pri ktorých sa nevyžaduje osobitná fakturácia tovaru, ale vystavuje sa jedna faktúra za celú zmluvu    
9 Iné transakcie, ktoré sa nedajú zaradiť pod uvedené kódy 1 Prenájom, pôžička a operatívny lízing dlhšie ako 24 mesiacov
9 Iné

Pod kódom 1 sa vykazujú štandardné nákupy a predaje tovaru z a do členských štátov EÚ. Vykazujú sa bez ohľadu na to, či je zmluvnou stranou slovenskej spravodajskej jednotky zdaniteľná osoba, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo fyzická osoba – nepodnikateľ. Ak je zahraničný predávajúci alebo kupujúci súkromnou osobou, t. j. fyzickou osobou – nepodnikateľom, spravodajská jednotka uvedie na INTRASTAT-SK hlásení kód 1/2. Pre podrobnosti o vykazovaní zásielkového predaja pozri Predaj tovaru na diaľku.

V prípade komisionárskych zmlúv sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet predaj tovaru. Komitent sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Z pohľadu DPH komisionár, ktorý obstará kúpu alebo predaj tovaru, je považovaný za osobu, ktorá tovar kúpila alebo predala. Preto sa uvedená transakcia na INTRASTAT-SK hláseniach vykáže ako priamy nákup/predaj pod kódom 1.

Pod kódom 2 sa vykazuje tovar, ktorý bol pôvodne zaznamenaný pod kódom 1. To platí aj pre prípady, kedy pôvodná transakcia nebola vykázaná, keďže spravodajská jednotka na danom toku nemala spravodajskú povinnosť.

Vrátenie tovaru, ktorý bol pôvodne zaznamenaný pod inými kódmi Druhu obchodu, sa zaznamenáva pod týmito kódmi. Výnimkou je vrátenie tovaru, ktorý bol dovezený alebo vyvezený na účely spracovania na základe zmluvy, a teda vykázaný pod kódom 4. Vrátenie takého tovaru sa vykáže pod kódom 5.

Kód 3 sa použije pre také transakcie, kedy kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru s časovým odstupom od momentu, kedy tovar vstúpil na alebo opustil územie Slovenskej republiky. Znamená to, že predávajúci v čase, keď tovar prekračuje hranicu Slovenskej republiky, zamýšľa tovar predať.

Ak je transakcia z pohľadu platného zákona o DPH premiestnením tovaru (§ 11 ods. 8 pre intra-EÚ dovoz respektíve § 8 ods. 4 pre intra-EÚ vývoz) a tovar, ktorý sa premiestňuje, nebude predmetom spracovania, na INTRASTAT-SK hlásení sa ako Druh obchodu uvedie kód 3/1. Ide zvyčajne o dodávky do distribučných skladov a logistických centier.

Predaj po schválení alebo po skúške je podmienený predaj tovaru. Kupujúci, ktorý uzatvorí zmluvu o predaji, dostane tovar a má stanovenú lehotu na vyskúšanie, než sa rozhodne, či si ho kúpi. Na rozdiel od predaja, ktorý dáva kupujúcemu právo vrátiť tovar, pri predaji po schválení zostáva vlastnícke právo k tovaru a s ním aj zodpovednosť za riziko poškodenia alebo straty predávajúceho až do okamihu, keď kupujúci svojim rozhodnutím potvrdí kúpu. Ak sa kupujúci v stanovenej lehote nerozhodne, má sa spravidla za to, že tovar prevzal a vlastnícke právo týmto okamihom prechádza. Pre tieto transakcie sa ako Druh obchodu vykáže kód 3/2.

Kód 3/2 sa používa aj pre konsignačné a call-off stock operácie. Pre podrobnosti pozri Komisionárske a konsignačné operácie a režim call-off stock.

Aj keď sú kvázi dovoz a kvázi vývoz definované v kontexte obchodu s tovarom mimo EÚ, k týmto operáciám prislúchajú intra-EÚ pohyby tovaru, ktoré sa vykazujú pod kódom 7. V prípade, že ide o operácie slovenských subjektov realizujúcich colné konanie v inom členskom štáte, pôjde o tzv. nepriamy dovoz lebo nepriamy vývoz tovaru. Pre viac podrobností pozri Nepriamy dovoz a vývoz.

Ak ide o intra-EÚ pohyby tovaru, ktoré nasledujú po colnom konaní alebo predchádzajú colnému konaniu v Slovenskej republike a sú realizované zahraničnými subjektmi, za určitých okolností sú aj tieto pohyby tovaru vykazované na INTRASTAT-SK hláseniach.

V prípade kvázi dovozu ide o obchodnú operáciu, kedy zahraničný subjekt predloží v Slovenskej republike dovozné colné vyhlásenie, v ktorom navrhne prepustiť tovar dovážaný z nečlenskej krajiny do voľného obehu, pričom tovar bude následne dodaný do iného členského štátu, kde bude aj zaplatená DPH. Zvyčajne ide o colný režim 4200 alebo 6300. Na colnom vyhlásení pre Ú. p. 8/5 Druh obchodu sa uvedie kód 7/1.

Na Slovensku bude z pohľadu zákona o DPH uvedená operácia dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Zahraničný subjekt má dve možnosti ako postupovať. Ak si zvolí daňového zástupcu, tento pod osobitným identifikačným číslom pre DPH predloží daňové priznanie k DPH (pozri Obrázok 1), na ktorom vykáže uvedenú obchodnú operáciu ako dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Daňový zástupca predloží tiež súhrnný výkaz DPH, na ktorom pre uvedenú obchodnú operáciu uvedie IČ DPH odberateľa pridelené v členskom štáte, do ktorého je tovar dodaný.

Obrázok 1: Kvázi dovoz - daňový zástupca zahraničného dovozcu
Obrázok 1: Kvázi dovoz - daňový zástupca zahraničného dovozcu

Keďže daňový zástupca vykazuje dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, môže byť spravodajskou jednotkou pre predkladanie Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ. Spravodajská povinnosť mu vznikne, keď prekročí prah oslobodenia 1 000 000 Eur spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74. Na hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedie ako Druh obchodu kód 7/1.

Ak sa zahraničný dovozca zaregistruje pre DPH v Slovenskej republike, predloží daňové priznanie k DPH (pozri Obrázok 2), na ktorom uvedie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Predloží tiež súhrnný výkaz DPH, na ktorom pre uvedenú obchodnú operáciu uvedie IČ DPH odberateľa pridelené v členskom štáte, do ktorého je tovar dodaný.

Obrázok 2: Kvázi dovoz - registrácia pre DPH zahraničného dovozcu
Obrázok 2: Kvázi dovoz - registrácia pre DPH zahraničného dovozcu

Zahraničnému dovozcovi registrovanému pre DPH v Slovenskej republike, môže vzniknúť spravodajská povinnosť, keď prekročí prah oslobodenia 1 000 000 Eur spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74. Bude predkladať Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ, kde v odseku Druh obchodu uvedie kód 7/1.

Kvázi vývoz je obchodná operácia, pri ktorej zahraničný vývozca prepúšťa tovar do režimu vývoz v Slovenskej republike, pričom tovar je prepravený na Slovensko z iného členského štátu. V prípade, že nie je v Slovenskej republike registrovaný pre DPH resp. ak je, ale vyvážaný tovar si na Slovensko nepremiestňuje, potom dovoz tovaru na Slovensko nie je predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ (pozri Obrázok 3). Na vývoznom colnom vyhlásené v odseku JCD 24 Druh obchodu sa uvedie kód 7/2.

Obrázok 3: Kvázi vývoz
Obrázok 3: Kvázi vývoz

Ak si zahraničný vývozca premiestni tovar na Slovensko, aby ho tu prepustil do režimu vývoz, potom je táto obchodná operácia predmetom vykazovania na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EU (pozri Obrázok 4), kde v odseku Druh obchodu uvedie kód 7/2. Premiestnenie tovaru na Slovensko je z pohľadu zákona o DPH považované za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, preto má zahraničný vývozca povinnosť registrovať sa pre DPH. Spravodajská povinnosť mu vznikne spôsobom uvedeným v odsekoch 73 a 74.

Obrázok 4: Kvázi vývoz - registrácia pre DPH zahraničného vývozcu
Obrázok 4: Kvázi vývoz - registrácia pre DPH zahraničného vývozcu

Stavebné práce ako také sú službou, avšak v rámci stavebnej činnosti môžu byť dodávané stavebné materiály alebo technické vybavenie stavaných objektov. Zvyčajne sú tovar a stavebné práce fakturované spoločne. Ak je dodanie tovaru súčasťou všeobecnej zmluvy o stavbe alebo inžinierskej stavbe a sú fakturované na jednej faktúre vykazuje sa pod kódom 8. Z pohľadu DPH môže ísť aj o dodanie s inštaláciou a montážou. Pre viac podrobností pozri Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou.

Kód 6 sa používal pre vykazovanie tovaru, ktorý je dovážaný/vyvážaný v súvislosti s jeho opravou alebo údržbou. Kód bol z tabuľky vypustený, keďže sa v intra-EÚ obchode uvedené transakcie nevykazujú. Tento kód sa však používa na vykazovanie Druhu obchodu na colných vyhláseniach (Ú. p. 8/5 resp. odsek 24).

Odsek 16: Dodacie podmienky

Dodacie podmienky sú také ustanovenia zmluvy, ktoré určujú povinnosti kupujúceho a predávajúceho. Pokiaľ nie je dodacia podmienka uvedená v zmluve alebo nedochádza k zmene vlastníctva (napr. pri premiestení tovaru, pri spracovaní na základe zmluvy) uvedie sa podmienka, ktorá zodpovedá ustanoveniam zmluvy (nie prepravnej) týkajúcich sa miesta a spôsobu prechodu rizika z odosielateľa na príjemcu tovaru, podmienok dodania a rozdelenie nákladov medzi odosielateľa a príjemcu.

Použijú sa nasledovné kódy:

KódVýznam kóduIncoterms
EXWZo závoduEx works200020102020
FCAVyplatené dopravcoviFree carrier200020102020
FASVyplatené k boku lodeFree alongside ship200020102020
FOBVyplatené na lodiFree on board200020102020
CFRNáklady a prepravnéCost and freight200020102020
CIFNáklady, poistenie a prepravnéCost, insurance and freight200020102020
CPTPreprava platená doCarriage paid to200020102020
CIPPreprava a poistné platené doCarriage and insurance paid to200020102020
DAFS dodaním na hranicuDelivered at frontier2000  
DESS dodaním z lodeDelivered ex–ship2000  
DEQS dodaním z nábrežiaDelivered ex–quay2000  
DDUS dodaním clo nezaplatenéDelivered duty unpaid2000  
DAPS dodaním na miestoDelivered at place 20102020
DATS dodaním na terminálDelivered at terminal 2010 
DPUS dodaním na miesto vyloženiaDelivered at Place Unloaded  2020
DDPS dodaním clo platenéDelivered duty paid200020102020

Ak sú podmienky dodania iné než dodacie podmienky podľa Incoterms, uvedie sa kód XXX.

Pre kódovanie dodacích podmienok sa používajú medzinárodné kódy Incoterms zodpovedajúce medzinárodným pravidlám výkladu dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži (po angl. International Chamber of Commerce - ICC). Slovenský preklad vydáva Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Sú štyri základné typy dodacích podmienok: E, F, C a D.

E: Predávajúci pripraví tovar vo svojich priestoroch, kupujúci si zabezpečí dopravu na vlastné náklady.
EXW - Predávajúci splní povinnosť dodať tovar dodaním na dohodnutom mieste vo svojom závode – bez nakládky. Od tohto momentu všetky náklady a riziká znáša kupujúci (nakládka, prípadne poistenie, prepravné náklady atď.)

F: Kupujúci si hradí dopravné náklady.
FCA - Tovar sa považuje za dodaný, ak je dodaný dopravcovi na dohodnutom mieste, ktoré môže byť buď v priestoroch predávajúceho (nakládku je povinný zabezpečiť predávajúci) alebo v iných priestoroch (sklad, nákladná rampa, terminál a pod.) nakládku zabezpečuje kupujúci. Od kritického bodu prechádzajú riziká na kupujúceho a tiež znáša všetky náklady (prepravné, prípadne poistenie atď.)
FAS - Tovar sa považuje za dodaný, ak je dodaný k boku lode buď na člne alebo na pobreží k dohodnutej lodi zakotvenej v dohodnutom prístave. Nakládku zabezpečuje kupujúci, znáša náklady na dopravu a tiež riziká s tým spojené.
FOB - Tovar je podľa Incoterms 2010 dodaný, ak je dodaný na palubu lode. Podľa predchádzajúcich verzií Incoterms dodacia podmienka FOB „vyplatené na loď“ znamenala, že bol tovar dodaný, keď prešiel zábradlím lode. V súčasnosti (kontajnerizácia, preprava sypkých materiálov atď.) toto znenie nevyhovuje, a preto v Incoterms 2020 bol posunutý až na palubu lode. Nakládku zabezpečuje a náklady na ňu znáša predávajúci; od tohto kritického bodu riziká i náklady znáša kupujúci.

C: Predávajúci hradí dopravné náklady.
CFR - Tovar je dodaný, ak je dodaný na palubu lode. Náklady hlavného prepravného do dohodnutého prístavu znáša predávajúci. Riziko poškodenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho, keď je tovar na palube lode. Ak ide o líniovú lodnú dopravu, t. j. táto doprava zabezpečuje pravidelné spojenie medzi prístavmi podľa cestovného poriadku, je spravidla nakládka aj vykládka v cene prepravného, ktoré zabezpečuje predávajúci. V prípade trampovej lodnej dopravy (bez cestovných poriadkov) väčšinou ani nakládka ani vykládka nie je v cene prepravného. Náklady na nakládku s miestom dodania na palube lode (Incoterms 2010) znáša predávajúci, vykládku hradí kupujúci.
CIF - Dodacie podmienky sú rovnaká ako pri CFR, ale navyše obsahujú povinnosť predávajúceho zabezpečiť na vlastné náklady poistenie tovaru v prospech kupujúceho. Spravidla sa jedná o poistenie s minimálnym krytím, čo predstavuje 110 % hodnoty tovaru. V niektorých prípadoch sú náklady dodania až 200 % z hodnoty tovaru, takže minimálne krytie je nedostačujúce. Kupujúci si môže tovar pripoistiť, ale v prípade vzniku škody, môžu vzniknúť pri poistnom plnení problémy.
CPT - Dodacie podmienky sú veľmi podobné dodacím podmienkam CFR. Sú však prispôsobené faktu, že sa používajú pre všetky druhy dopravy. Tovar je dodaný, ak je dodaný prepravcovi, s ktorým uzavrel predávajúci prepravnú zmluvu. Predávajúci preto hradí prepravu až do miesta určenia. Riziko však prechádza z predávajúceho na kupujúceho, keď predávajúci dodá tovar prepravcovi.
CIP - Dodacie podmienky majú rovnaké znenie ako dodacie podmienky CPT, avšak s doplnením povinnosti predávajúceho uzavrieť poistnú zmluvu na tovar v prospech kupujúceho.

D: Predávajúci zodpovedá za dodanie tovaru kupujúcemu na určené miesto. Predávajúci zodpovedá za všetky náklady a riziká v súvislosti s dodaním tovaru na miesto určenia.
DAF - Dodacia podmienka sa v súčasnej verzii Incoterms nenachádza. Bola určená pre železničnú dopravu. Predávajúci mal povinnosť dopraviť tovar na určenú hranicu, pričom hradil prepravu a poistenie do tohto miesta.
DES - Ani táto dodacia podmienka sa v súčasnej verzii Incoterms nenachádza. Predávajúci mal povinnosť dodať tovar na palubu lode v prístave určenia, takže predávajúci hradil prepravu a poistenie do tohto prístavu. Vykládku si hradil kupujúci.
DEQ - Táto dodacia podmienka bola zo súčasnej verzie Incoterms vypustená. Predávajúci mal povinnosť dodať tovar na nábrežie v prístave určenia, takže predávajúci hradil prepravu a poistenie do tohto prístavu a tiež vykládku tovaru z lode.
DDU - Aj táto dodacia podmienka bola zo súčasnej verzie Incoterms vypustená. Predávajúci mal povinnosť dodať tovar na dohodnuté miesto určenia, takže predávajúci hradil prepravu a poistenie do tohto miesta.
DAT - Táto dodacia podmienka bola súčasťou Incoterms 2010. Podľa výkladu predávajúci dodal tovar, len čo bol vyložený z dopravného prostriedku na "terminále". Keďže pojem "terminál" bol vykladaný ako akékoľvek miesto vykládky, v Incoterms 2020 bola premenovaná na „S dodaním na miesto vyloženia“ (DPU).
DAP - Tovar je dodaný, ak je dodaný k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcich dopravných prostriedkoch, pripravený na vyloženie na dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na dohodnutom mieste určenia.
DPU - Na rozdiel od dodacej podmienky DAP je tovar dodaný, keď je vyložený z prichádzajúcich dopravných prostriedkov a je k dispozícii kupujúcemu na dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na dohodnutom mieste určenia.
DDP - Tovar je dodaný, ak je daný k dispozícii kupujúcemu, potom čo bol colne prerokovaný na dovoze a predávajúci zaplatil clo. Tovar je na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravený na vyloženie v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na dohodnutom mieste určenia.

Dodacie podmienky FAS, FOB, CFR a CIF (tiež DES a DEQ) definujú pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách, preto by na INTRASTAT-SK hláseniach mali byť vykázané, len ak bol tovar aspoň na časti cesty medzi členským štátom a Slovenskou republikou prepravovaný námornou dopravou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou.

Odsek 17: Druh dopravy

Uvedie sa kód spôsobu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorým tovar vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo, ako sa predpokladá v čase vývozu, opustí územie Slovenskej republiky.

Použijú sa nasledovné kódy:

2 - Železničná doprava7 - Pevne zabudované dopravné zariadenia
3 - Cestná doprava8 - Vnútrozemská vodná doprava
4 - Letecká doprava9 - Vlastný pohon
5 - Poštová zásielka

Rozhodujúcim miestom na určenie druhu dopravy pre jeho vykázanie na INTRASTAT-SK hláseniach je hranica Slovenskej republiky. Druh dopravy sa určí podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorý prekračuje túto hranicu. Aktívny znamená, že ide o dopravný prostriedok, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru.

Príklad 13.

Tovar určený na vývoz do Chorvátska je naložený v Košiciach na kamión. V Žiline bude kamión spolu s tovarom naložený na železničný vagón, ktorý bude pripojený do vlakovej súpravy smerujúcej do Splitu. Spravodajská jednotka uvedie na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ ako Druh dopravy železničnú dopravu (kód 2).

Kód 5 sa použije len v prípade, ak zásielku prijala alebo doručila Slovenská pošta, a.s., ktorá poskytuje univerzálne poštové služby na základe poštovej licencie v zmysle Svetového poštového dohovoru. Tento kód sa môže použiť aj pre zásielky prijímané alebo doručované kuriérskymi službami len v prípade, ak spravodajská jednotky nevie identifikovať skutočný spôsob dopravy.

Kód 7 sa týka zariadení na nepretržitú prepravu tovaru, ako sú potrubia (produktovody) alebo elektrické vedenia. Týmito zariadeniami môžu byť prepravované len niektoré komodity napr. zemný plyn, ropa alebo elektrická energia.

Kód 9 sa používa pre také výrobky, ktoré majú v sebe zabudovaný pohon. To znamená, že ak sú takéto výrobky samotné predmetom transakcie a prekročia hranicu Slovenskej republiky bez využitia iného dopravného prostriedku, na INTRASTAT-SK hlásení sa uvedie kód 9.

Odsek 18: IČ DPH partnera v členskom štáte určenia (intra-EÚ vývoz)

Uvedie sa identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný úrad tohto členského štátu, vrátane prefixu členského štátu.

Partnerským subjektom je zdaniteľná osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v členskom štáte určenia, ktorá

 • a) v tomto členskom štáte vykázala nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa článku 251(c) Smernice Rady 2006/112/EC; alebo ak tomu tak nie je,
 • b) dovozca.

Dovozcom pre účely tohto odseku je subjekt, ktorý

 • uzavrie zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža do členského štátu určenia, s výnimkou prepravných zmlúv; alebo ak tomu tak nie je,
 • prepraví tovar do členského štátu určenia alebo zabezpečuje dovoz tovaru do členského štátu určenia; alebo ak tomu tak nie je,
 • má v držbe tovar, ktorý je predmetom dovozu v členskom štáte určenia.

Ak dovozcovi identifikačné číslo pre DPH nebolo pridelené a dovozcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, uvedie sa zástupný identifikátor QT999999999999. Ak je dovozcom fyzická osoba – nepodnikateľ, uvedie sa zástupný identifikátor QN999999999999.

Ak spravodajská jednotka identifikačné číslo pre DPH partnera nevie určiť, pretože dodanie tovaru sa uskutočňuje v rámci trojstranného obchodu v zmysle platného zákona o DPH, uvedie zástupný identifikátor XX999999999999, kde XX zodpovedá prvým dvom znakom z identifikačného čísla pre DPH uvedeného na faktúre prvému odberateľovi.

V ostatných prípadoch, keď spravodajská jednotka identifikačné číslo pre DPH partnera nepozná, uvedie zástupný identifikátor QV999999999999.

Partnerský subjekt v členskom štáte určenia je subjekt, ktorý by mal vykazovať v tomto členskom štáte dovoz tovaru. Údaje o vývoze tovaru v rámci EÚ vrátane identifikácie partnerského subjektu totiž poskytuje Štatistický úrad SR štatistickým orgánom členského štátu určenia, ktoré tieto údaje môžu použiť na zostavenie svojej štatistiky dovozu tovaru v rámci EÚ.

Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, potom je partnerským subjektom nadobúdateľ tovaru, ktorého IČ DPH je uvedené na faktúre. Toto pravidlo neplatí pri trojstrannom obchode podľa § 45 platného zákona o DPH. Spravodajská jednotka uvedie na INTRASTAT-SK hlásení IČ DPH druhého odberateľa, ak ho pozná. Inak uvedie zástupný identifikátor XX999999999999, kde XX zodpovedá prvým dvom znakom z identifikačného čísla pre DPH uvedeného na faktúre prvému odberateľovi.

Ak je tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá nie je dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, potom sa na určenie partnerského subjektu použijú pravidlá uvedené v odseku 195. Pre viac podrobností pozri Vykazovania osobitných prípadov na INTRASTAT-SK hláseniach.

Zástupný identifikátor QN999999999999 sa použije pri vykazovaní vývozu tovaru v rámci EÚ, keď je odberateľom súkromná osoba. Najčastejšie pôjde o dodanie tovaru v rámci predaja tovaru na diaľku.

Odsek A: Podpis

Vzhľadom k tomu, že hlásenie je možné zasielať len v elektronickej forme, podpis je nahradený prihlasovacím menom a heslom na portál finančnej správy SR pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK.

Odsek B: Kontaktné informácie

Uvedie sa meno osoby, ktorá hlásenie zostavila spolu s adresou pracoviska, emailovou adresou a telefónnym číslom, na ktorých ju možno kontaktovať.

Kumulovanie transakcií

Ak sú údaje, ktoré sa majú zapísať do jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia s výnimkou odseku 7 Opis tovaru, odseku 9 Hodnota tovaru, odseku 13 Čistá hmotnosť a odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách totožné, vrátane odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia, údaje súvisiace s niekoľkými transakciami sa môžu sčítať (kumulovať) do jednej položky hlásenia.

Zvyčajne spravodajská jednotka použije kumulovanie, ak si údaje do hlásení pripravuje manuálne. Ak sú údaje do INTRASTAT-SK hlásení preberané z informačného systému spravodajskej jednotky a hlásenia sú generované automaticky, kumulovanie transakcií nie je nutné.

Príklad 14.

Spravodajská jednotka v priebehu jedného mesiaca tri krát fakturovala partnerovi do Nemecka s IČ DPH DE1234567890 predaj podlahových rohož (KN 4008 21 10) pôvodom z Česka. Nemecký partner si zakaždým vyzdvihol tovar priamo u slovenského dodávateľa (dodacia podmienka EXW), pričom tovar bol naložený na príves, ktorým následne tovar prekročil hranice Slovenska. Tieto tri dodávky môžu byť na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedené ako 3 samostatné položky (riadky, ale môžu byť kumulované aj do jednej položky (riadka), keďže všetky kódované odseky sú rovnaké (pozri Obrázok 5).

Obrázok 5: Kumulovanie transakcií
Obrázok 5: Kumulovanie transakcií

Zjednodušené postupy vykazovania v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK

Prah zásielky

Pre uplatňovanie prahu zásielky sa za zásielku považujú všetky transakcie v sledovanom mesiaci, ktoré sú uvedené na tej istej faktúre. Ak je celková fakturovaná hodnota nižšia ako 1 000 eur (tzv. prah zásielky), spravodajská jednotka môže použiť zjednodušený postup vykazovania.

Zjednodušené vykazovanie znamená, že spravodajská jednotka uvedie na INTRASTAT-SK hlásení v odseku 8 Kód tovaru kód 9950 00 00, v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie celkovú fakturovanú hodnotu, v odseku 10 Členský štát určenia alebo Členský štát zaslania príslušný kód členského štátu a v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie príslušné IČ DPH partnera. Zostávajúce odseky 11 až 17 spravodajská jednotka nevyplní.

Príklad 15.

Faktúra č. 1
Francúzsky odberateľ: Fleurs        VAT No.: FR1258634789
Dátum vyhotovenia: 12.4.2024

Kód tovaruNázovMnožstvo (ks)Cena / kusCena spolu
0603 13 00Orchidey2702,20 €594,00 €
0601 10 30Tulipány7500,15 €112,50 €
0601 10 20Narcisy8200,10 €82,00 €
Spolu788,50 €

Celková fakturovaná suma je nižšia ako 1 000 Eur, preto spravodajská jednotka môže na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ uvedenú faktúru zjednodušeným spôsobom (pozri Obrázok 6).

Obrázok 6: Uplatňovanie prahu zásielky
Obrázok 6: Uplatňovanie prahu zásielky

Kompletné priemyselné zariadenia

Kompletné priemyselné zariadenie je kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitnú stacionárnu jednotku, ktorá vyrába tovar (napr. ropná rafinéria, elektráreň) alebo poskytuje služby (napr. nemocnica).

Komponent je dodávka pre priemyselné zariadenie pozostávajúca z tovarov, pričom všetky tieto tovary patria pod tú istú kapitolu kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom období.

Štatistický úrad SR môže na žiadosť spravodajskej jednotky povoliť zjednodušený postup pri vyplňovaní INTRASTAT-SK hlásenia o kompletnom priemyselnom zariadení, ktorého celková hodnota je v prípade nového priemyselného zariadenia vyššia ako 3 000 000 eur. Ak ide o kompletné priemyselné zariadenie na opätovné použitie, celková hodnota kompletného priemyselného zariadenia nie je rozhodujúca pre schválenie zjednodušeného postupu pri vyplňovaní INTRASTAT-SK hlásení.

Celková hodnota priemyselného zariadenia sa vypočíta ako súčet hodnôt všetkých komponentov. Hodnota bezplatne dodaného tovaru sa určí ako hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek nákupu alebo predaja.

Spravodajská jednotka vo svojej písomnej žiadosti, ktorú predloží Štatistickému úradu SR podľa Metodického pokynu (v súčasnosti sa pripravuje; bude zverejnený na webovej stránke https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/), uvedie najmä:

 • a) opis priemyselného zariadenia,
 • b) celkovú hodnotu kompletného priemyselného zariadenia,
 • c) zoznam komponentov s uvedením príslušných kapitol kombinovanej nomenklatúry a hodnôt týchto komponentov,
 • d) členský štát zaslania (intra-EÚ dovoz) resp. členský štát určenia (intra-EÚ vývoz),
 • e) dodaciu lehotu (predpokladaný začiatok a ukončenie dodávok).

Spravodajská jednotka, ktorá má povolené použitie zjednodušeného postupu pre vykazovanie kompletného priemyselného zariadenia na intra-EÚ dovoze, predloží Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom:

 • a) vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • b) v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód zostavený nasledovne:
  • prvé štyri číselné znaky sú 9880;
  • piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole kombinovanej nomenklatúry, pod ktorú patrí tovar tvoriaci komponent,
  • siedmy a ôsmy číselný znak je nula,
 • c) v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu tovaru definovanú v odsekoch 134139,
 • d) v odseku 10 Členský štát zaslania uvedie príslušný kód členského štátu,
 • e) v odseku 15 Druh obchodu uvedie príslušný kód.

Ostatné odseky spravodajská jednotka nevypĺňa.

Spravodajská jednotka, ktorá má povolené použitie zjednodušeného postupu pre vykazovanie kompletného priemyselného zariadenia na intra-EÚ vývoze, predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom:

 • a) vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • b) v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód zostavený nasledovne:
  • prvé štyri číselné znaky sú 9880;
  • piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole kombinovanej nomenklatúry, pod ktorú patrí tovar tvoriaci komponent,
  • siedmy a ôsmy číselný znak je nula,
 • c) v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie hodnotu tovaru definovanú v odsekoch 134139,
 • d) v odseku 10 Členský štát určenia uvedie príslušný kód členského štátu,
 • e) v odseku 12 Krajina pôvodu uvedie príslušný kód krajiny,
 • f) v odseku 15 Druh obchodu uvedie príslušný kód,
 • g) v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie identifikačné číslo pre DPH partnerského subjektu.

Ostatné odseky spravodajská jednotka nevypĺňa.

Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar fyzicky dovezený alebo vyvezený.

Príklad 16.

Fínska spoločnosť predala zariadenie kompletnej elektrárne, ktoré bude dodané na Slovensko. Súčasťou dodávky kompletného priemyselného zaradenia sú aj oceľové rúry patriace do kapitoly 73. Spravodajská jednotka, ak má povolenie, uvedie na Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ v odseku 8 Kód tovaru kód 9880 73 00.

Rozložené zásielky

Rozložená zásielka predstavuje dodanie komponentov kompletnej tovarovej položky (kompletného produktu) v nezmontovanom alebo rozloženom stave, ktoré boli z obchodných alebo prepravných dôvodov dovezené alebo vyvezené počas viac ako jedného sledovaného obdobia.

Za rozloženú zásielku sa považuje zásielka tovaru, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:

 • všetky komponenty musia po zostavení tvoriť jeden, úplný tovar, ktorému je možné priradiť jeden konkrétny kód kombinovanej nomenklatúry,
 • zásielka je realizovaná medzi jedným odosielateľom a jedným príjemcom,
 • časový posun medzi prvou a poslednou zásielkou je len z logistických dôvodov.

Ak je možné považovať zásielku za rozloženú, potom spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie iba raz, a to v mesiaci, v ktorom bol dovezený alebo vyvezený posledný komponent. V hlásení musí byť uvedená celková hodnota zloženého tovaru s príslušným kódom podpoložky kombinovanej nomenklatúry pre tento tovar.

Nasledujúce transakcie by sa nemali vykazovať ako rozložené zásielky:

 • pohyby zásob,
 • komponenty presmerované na iné použitie,
 • dodávky náhradných dielov.

Príklad 17.

Spravodajská jednotka dodala svojmu partnerovi v Nemecku turbínu (KN kód 8406 81 00). Aby ju bolo možné prepraviť, musela byť rozložená na niekoľko samostatných častí. Časť zásielky bola prepravená v júni 2024 a zvyšná časť v júli 2024. Spravodajská jednotka vykáže turbínu na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ za júl 2024.

Úpravy INTRASTAT-SK hlásení

Doplnenie transakcie

Ak spravodajská jednotka zistí, že do sledovaného obdobia, za ktoré už predložila INTRASTAT-SK hlásenie (a hlásenie je v stave „schválené“), je potrebné doplniť ďalšie transakcie, predloží ďalšie hlásenie za dané obdobie. Tieto transakcie vykáže bez ohľadu na ich hodnotu a okamžite, len čo uvedenú skutočnosť zistí. Toto INTRASTAT-SK hlásenia má poradové číslo o 1 vyššie ako posledné hlásenie za dané sledované obdobie.

Doplnenie transakcie sa vykonáva predložením riadneho hlásenia a nie opravného. Do hlásenia sa zadávajú iba doplňované položky.

Príklad 18.

Spravodajská jednotka predložila za máj 2024 dve Hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ. Pri inventúre faktúr v decembri 2024 zistí, že do májových hlásení nezahrnula jednu faktúru. Predloží ďalšie Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ za máj 2024, kde v odseku 5a) uvedie poradové číslo hlásenia 3.

Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie

Ak spravodajská jednotka zistí chybu v niektorom z odsekov 8 až 18 u odoslaného a schváleného hlásenia, je povinná predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • a) ak sa zmenilo IČ DPH partnera v členskom štáte určenia a členský štát určenia,
 • b) ak sa pôvodná hodnota tovaru zmenila o 5% alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 eur,
 • c) ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5% alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg,
 • d) ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5% alebo viac,
 • e) ak pri ostatných chybných odsekoch je uvedená hodnota tovaru vyššia alebo rovná ako 30 000 eur.

Štatistický úrad SR odporúča spravodajským jednotkám, aby v opravných INTRASTAT-SK hláseniach zaznamenali opravy všetkých identifikovaných chýb, nielen tých, ktoré spĺňajú limity uvedené v odseku 223.

Spôsoby vykonávania opráv

Oprava jednotlivej položky

Opravné hlásenie, ktorým sa opravujú jednotlivé položky (t. j. jednotlivé „riadky“ hlásenia) sa vyplňuje nasledovne:

 • a) v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky,
 • b) v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ hlásenie predkladá namiesto spravodajskej jednotky,
 • c) v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje,
 • d) v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek,
 • e) v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované,
 • f) v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (spravodajská jednotka môže opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát),
 • g) v odseku 6 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorá sa opravuje,
 • h) v odsekoch 8 až 18 sa uvedú správne hodnoty jednotlivých premenných.

V opravnom hlásení sa uvádzajú len opravované položky, t. j. neuvádzajú sa všetky položky z pôvodného hlásenia.

Zrušenie položky

Na zrušenie položky sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie).

Ak je potrebné zrušiť niektorú položku na odoslanom a už schválenom hlásení, opravné hlásenie sa vyplní nasledovným spôsobom:

 • a) v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky,
 • b) v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ hlásenie predkladá namiesto spravodajskej jednotky,
 • c) v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje,
 • d) v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek,
 • e) v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované,
 • f) v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (spravodajská jednotka môže opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát),
 • g) v odseku 6 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorá sa ruší,
 • h) v odseku 8 Kód tovaru sa uvedie pôvodný kód tovaru,
 • i) v odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie „0“,
 • j) odseky 7, 10 až 18 sa nevyplňujú.

Zrušenie celého hlásenia

Na zrušenie celého hlásenia sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie).

Ak spravodajská jednotka alebo jej zástupca chcú zrušiť celé už odoslané a schválené hlásenie, vyplnia opravné hlásenie nasledovne:

 • a) v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky,
 • b) v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá namiesto spravodajskej jednotky,
 • c) v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje,
 • d) v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie „0“,
 • e) v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré sa ruší,
 • f) v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia,
 • g) odseky 6 až 18 sa nevyplňujú.

Príklad 19.

 • a. Za mesiac máj 2024 spravodajská jednotka predložila 2 čiastkové hlásenia. Následne zistí, že za dané obdobie mala predložiť nulové hlásenie. Predložené hlásenia zruší (pozri odseky 229 a 230). Po zrušení hlásení predloží nulové hlásenie (pozri odsek 102). Na nulovom hlásení v odseku 5a) uvedie poradové číslo 3. Ak následne zistí, že v sledovanom období máj 2024 má byť uvedená jedna položka, doplní ju predložením ďalšieho čiastkového hlásenia (pozri odsek 94). Spravodajská jednotka na tomto hlásení uvedie v odseku 5a) poradové číslo 4. Odsek 5b) nevypĺňa.
 • b. Za mesiac jún 2024 spravodajská jednotka predložila 3 čiastkové hlásenia. Následne zistí, že na 2. čiastkovom hlásení predloženom za mesiac jún 2024 musí opraviť väčšinu uvedených položiek. Spravodajská jednotka sa môže rozhodnúť, či predloží opravné hlásenie k hláseniu číslo 2 alebo toto hlásenie celé zruší a následne predloží ďalšie čiastkové hlásenie, na ktorom budú uvedené položky so správnymi hodnotami. V prípade, že sa rozhodne pre druhú možnosť, hlásenie číslo 2 zruší (pozri odseky 229 a 230) a predloží za mesiac jún 2024 ďalšie čiastkové hlásenie, ktoré bude mať v odseku 5a) uvedené poradové číslo 4. Odsek 5b) nevypĺňa.