Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Špecifické tovary alebo pohyby


Námorné plavidlá a lietadlá

Postup uvedený v tejto kapitole sa uplatní na hotové plavidlá na námornú plavbu v súlade s kapitolou 89 kombinovanej nomenklatúry, ťažné lode, vojnové lode a plávajúce konštrukcie. Jedná sa o nasledovné podpoložky kombinovanej nomenklatúry: 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 22 10, 8903 23 10, 8903 32 10, 8903 33 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 20 00, 8905 90 10, 8906 10 00 a 8906 90 10.

Rovnako sa uplatní postup z tejto kapitoly na hotové letúne a lietadlá, ktorých vlastná hmotnosť prevyšuje 2 000 kg. Ide o lietadlá zaradené pod podpoložky kombinovanej nomenklatúry 8802 30 00 a 8802 40 00.

Zmena ekonomického vlastníctva

Povinnosť vykázať transakciu na INTRASTAT-SK hlásení vzniká pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla z právnickej alebo fyzickej osoby so sídlom v inom členskom štáte na právnickú alebo fyzickú osobu v Slovenskej republike (dovoz tovaru v rámci EÚ) a pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla právnickou alebo fyzickou osobou so sídlom v Slovenskej republike na právnickú alebo fyzickú osobu so sídlom v inom členskom štáte (vývoz tovaru v rámci EÚ). Samotné plavidlo alebo lietadlo pritom nemusí opustiť členský štát, v ktorom sa fyzicky nachádza. To znamená, že fyzické prekročenie hranice Slovenska plavidlom alebo lietadlom nie je nevyhnutnou podmienkou na vykázanie transakcie na hlásení.

Ekonomické vlastníctvo znamená právo právnickej alebo fyzickej osoby uplatňovať si nárok na výnosy z používania plavidla alebo lietadla vo svojej ekonomickej činnosti na základe prijatia súvisiacich rizík. Právna forma tohto vzťahu nie je rozhodujúca. Podmienkou na vykazovanie na INTRASTAT-SK hlásení je, aby jedna z osôb, ktoré do takéhoto vzťahu vstupujú, mala sídlo v Slovenskej republike a druhá v inom členskom štáte. Typickým príkladom, pri ktorom prichádza k zmene ekonomického vlastníctva ale nie právneho vlastníctva je finančný lízing.

Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v inom členskom štáte na osobu usadenú v Slovenskej republike, ide o dovoz tovaru v rámci EÚ a členským štátom zaslania je členský štát, v ktorom je usadená osoba, z ktorej prechádza ekonomické vlastníctvo na osobu usadenú v Slovenskej republike.

V prípade nového plavidla alebo lietadla vyrobeného v inom členskom štáte sa za dovoz tovaru v rámci EÚ považuje transakcia, keď osoba usadená v Slovenskej republike nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká z ich prevádzky ako prvý vlastník novej lode alebo lietadla. Členský štát, v ktorom boli loď alebo lietadlo vyrobené, bude na hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ uvedený ako členský štát zaslania.

Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v Slovenskej republike na osobu usadenú v inom členskom štáte, takáto transakcia je považovaná za vývoz tovaru v rámci EÚ. Ako členský štát určenia sa bude vykázaný členský štát, v ktorom je usadená osoba, na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla.

Plavidlo alebo lietadlo vyrobené v Slovenskej republike je predmetom hlásenia o vývoze tovaru v rámci EÚ v prípade, ak nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká osoba usadená v inom členskom štáte. Tento štát je považovaný za členský štát určenia.

Osoba usadená v Slovenskej republike, z ktorej alebo na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, alebo subjekt, ktorý vyrobil nové plavidlo alebo lietadlo, vyplní INTRASTAT-SK hlásenie spôsobom uvedenými v tejto kapitole.

Sledovaným obdobím bude kalendárny mesiac, v ktorom sa uskutočnil prevod ekonomického vlastníctva.

Ak prichádza k zmene ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla, v odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie celková hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo nákupu celého plavidla alebo lietadla bez nákladov na dopravu a poistenie.

Ak slovenská právnická alebo fyzická osoba plavidlo alebo lietadlo kúpi alebo predá uvedie v odseku 15 Druh obchodu kód 1/2, ak je kupujúcim alebo predávajúcim súkromná osoba, ak nie je, potom uvedie kód 1/1. V prípade finančného lízingu sa na INTRASTAT-SK hlásení uvedie v tomto odseku kód 3/1.

V odseku 16 Dodacie podmienky spravodajská jednotka uvedie „XXX“.

Ak je zmena ekonomického vlastníctva spojená s fyzickým pohybom plavidla alebo lietadla, teda plavidlo alebo lietadlo prekročí hranicu Slovenska, potom spravodajská jednotka vyplní odsek 17 Druh dopravy štandardným spôsobom. Inak v odseku uvedie kód „9“.

V odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia spravodajská jednotka uvedie IČ DPH právnickej alebo fyzickej osoby, na ktorú prevádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, ak mu bolo pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

Spracovanie na základe zmluvy

Plavidlá a lietadlá vstupujúce alebo opúšťajúce územie Slovenskej republiky za účelom spracovania na základe zmluvy sú rovnako predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Ide však len o spracovanie, pri ktorom spracovateľ plavidlo alebo lietadlo nenakúpi. Ak spracovateľ nadobudne vlastnícke právo k lodi alebo k lietadlu táto spravodajská jednotka postupuje podľa všeobecných pravidiel pre zisťovania INTRASTAT-SK.

Hodnota uvedená v odseku 9 Hodnota tovaru pri operáciách po spracovaní je súčtom hodnoty uvedenej v tomto odseku pred spracovaním a hodnoty spracovateľskej operácie vrátane pridaného materiálu.

Ako členský štát zaslania sa pri dovoze plavidla alebo lietadla na spracovanie do tuzemska uvedie členský štát, v ktorom je usadená osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo (nárok na výnos a riziká). Pri vývoze na spracovanie je za členský štát určenia považovaný členský štát, v ktorom sa vykonáva spracovanie na základe zmluvy.

Keďže spracovaním na základe zmluvy nemení ekonomický vlastník, v odseku 15 Druh obchodu sa uvedie pre operácie pred spracovaním kód 4/1 a po spracovaní kód 5/1.

Odsek 16 Dodacie podmienky a odsek 17 Druh dopravy sa vyplnia štandardným spôsobom.

V prípade vývozu na spracovanie v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia spravodajská jednotka uvedie IČ DPH spracovateľa. Ak sa spracovanie na základe zmluvy uskutočňuje v Slovenskej republike, spracovateľ – spravodajská jednotka uvedie IČ DPH osoby, ktorá si uplatňuje ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla. Ak IČ DPH partnera nebolo pridelené, spravodajská jednotka uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

Bez ohľadu na typ transakcie sa odsek 13 Čistá hmotnosť vyplní štandardným spôsobom.

Aj odsek 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách sa vykazuje rovnako pre zmenu ekonomického vlastníctva ako aj pre spracovanie na základe zmluvy. V odseku sa uvádza počet dovážaných/vyvážaných plavidiel alebo lietadiel.

Tovar dodávaný na palubu lietadiel

Dodávka tovaru na palubu lietadiel je dodávka produktov pre posádku a cestujúcich na spotrebu počas letu a na prevádzku motorov a iných zariadení lietadiel.

Lietadlo sa považuje za lietadlo členského štátu, ak je v tomto členskom štáte registrované. Lietadlá registrované v Slovenskej republike sú považované za „slovenské“ lietadlá.

Registrácia lietadla sa dá odvodiť od registračnej značky lietadla (imatrikulácie), ktorú prideľuje letecký úrad príslušnej krajiny. Ide o spojenie niekoľkých písiem či číslic a každá imatrikulácia začína vždy kódom danej krajiny. Tento kód nemusí zodpovedať kódom z Geonomenklatúry napr. označenie českých lietadiel začína vždy písmenami OK a slovenských lietadiel písmenami OM.

Tovary dodávané na palubu slovenských lietadiel z iných členských štátov, zvyčajne na letiskách týchto členských štátov, nie sú predmetom vykazovanie na INTRASTAT-SK hláseniach.

Dodávka tovaru na palubu lietadiel iného členského štátu je považované za intra-EÚ vývoz. Dodávatelia tovaru na palubu lietadiel predložia Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ pričom:

 • a) vyplnia odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • b) v odseku 8 Kód tovaru uvedú nasledovné kódy:
  • kód 9930 24 00 pre tovar patriaci do kapitol 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9930 27 00 pre tovar patriaci do kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,
  • kód 9930 99 00 pre tovar zaradený inde,
 • c) v odseku 9 Hodnota tovaru uvedú hodnotu tovaru definovanú v odsekoch 134 a 135,
 • d) v odseku 10 Členský štát určenia uvedú kód QR,
 • e) v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedú hmotnosť definovanú v odseku 152 len pre tovar zaradený pod kód 9930 27 00.
 • f) Ostatné odseky sa nevyplňujú.

Uvedené ustanovenia sa vzťahujú výlučne na tovar, ktorý je určený na spotrebu počas cesty napr. pohonné hmoty alebo jedlo a nápoje podávané cestujúcim počas letu. Je preto nepravdepodobné, že by tento tovar mohol byť z paluby lietadla odobratý. Tovar, ktorý sa dodáva na palubu lietadiel operujúcich na medzinárodných trasách leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu je oslobodený od DPH podľa § 47 ods. 9.

Na tovar, ktorý je predávaný na palube lietadiel, sa tieto ustanovenia o zjednodušenom vykazovaní nevzťahujú.

Príklad 34.

 • a. Lietadlo francúzskej leteckej spoločnosti, ktoré je registrované vo Francúzsku, natankuje na bratislavskom letisku kerozín. Dodávateľ tohto kerozínu predloží Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom uvedie kód tovaru 9930 27 00, hodnotu tovaru a čistú hmotnosť natankovaného kerozínu a kód členského štátu určenia QR.
 • b. Slovenský výrobca plnených bagiet dodá bagety na palubu lietadla českej leteckej spoločnosti, ktoré je v Česku registrované. Aj keď sa lietadlo sa nachádza na letisku vo Viedni, slovenský dodávateľ uvedie tieto dodanie bagiet na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ, v ktorom uvedie kód tovaru 9930 24 00, hodnotu tovaru a kód členského štátu určenia QR.

Elektrická energia

Predmetom vykazovanie na INTRASTAT-SK hláseniach je nákup a predaj elektriny z a do iného členského štátu, preto spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji elektriny s osobou sídliacou v inom členskom štáte.

Nákup a predaj elektriny sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jej vykázanie na hlásení je faktúra o kúpe a predaji. Fyzický pohyb elektriny nie je podmienkou. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.

Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenia pričom:

 • a) vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • b) v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód 2716 00 00,
 • c) v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie fakturovanú sumu bez DPH, pričom na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro použije kurz zo dňa vystavenia faktúry (aktuálny denný kurz vyhlásený ECB),
 • d) v odseku 10 Členský štát zaslania na intra-EÚ dovoze/Členský štát určenia na intra-EÚ vývoze uvedie členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci/kupujúci,
 • e) v odseku 12 Krajina pôvodu sa uvedie „QV“,
 • f) v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedie „0“,
 • g) v odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách uvedie množstvo v 1 000 kWh podľa faktúry,
 • h) v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 1/1,
 • i) v odseku 16 Dodacie podmienky uvedie kód určený štandardným spôsobom,
 • j) v odseku 17 Druh dopravy uvedie kód „7“ a
 • k) v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH kupujúceho, ak mu bolo pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.

Zemný plyn

Predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach je nákup a predaj zemného plynu z a do iného členského štátu v plynnom stave prepravovaného potrubím (ďalej len zemný plyn). Spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji zemného plynu s osobou sídliacou v inom členskom štáte.

Nákup a predaj zemného plynu sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jeho vykázanie na hlásení je faktúra o kúpe a predaji. Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.

Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenia pričom:

 • a) vyplní odseky 1 až 6 a odseky A a B štandardným spôsobom,
 • b) v odseku 8 Kód tovaru uvedie kód 2711 21 00,
 • c) v odseku 9 Hodnota tovaru uvedie fakturovanú sumu bez DPH, pričom na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro použije kurz zo dňa vystavenia faktúry (aktuálny denný kurz vyhlásený ECB),
 • d) v odseku 10 Členský štát zaslania na intra-EÚ dovoze/Členský štát určenia na intra-EÚ vývoze uvedie členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci/kupujúci,
 • e) v odseku 12 Krajina pôvodu uvedie „QV“ len v prípade, ak krajina pôvodu nie je známa,
 • f) v odseku 13 Čistá hmotnosť uvedie „0“,
 • g) v odseku 14 Množstvo v dodatkových merných jednotkách uvedie množstvo v TJ podľa faktúry (1 MWh = 0,0036 TJ),
 • h) v odseku 15 Druh obchodu uvedie kód 1/1,
 • i) v odseku 16 Dodacie podmienky uvedie kód určený štandardným spôsobom,
 • j) v odseku 17 Druh dopravy uvedie kód „7“ a
 • k) v odseku 18 IČ DPH partnera v členskom štáte určenia uvedie IČ DPH kupujúceho, ak mu bolo pridelené. Inak uvedie zástupný identifikátor podľa pravidiel uvedených v odseku 196.