Prihlásenie

Informácie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Opravy hlásení

Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie

Ak spravodajská jednotka alebo jej zástupca zistí chybu v niektorom z odsekov 8 až 18 u odoslaného hlásenia, je povinná predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie:

 • ak sa pôvodná hodnota tovaru zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR
 • ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg
 • ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac
 • ak pri ostatných chybných odsekoch je v odseku 9 Hodnota tovaru uvedená hodnota vyššia alebo rovná ako 30 000 EUR.

ŠÚ SR odporúča spravodajským jednotkám zaznamenať všetky opravy v INTRASTAT-SK hláseniach. Publikované výsledky sú potom presnejšie.

Spravodajská jednotka alebo jej zástupca môžu byť vyzvaní, aby predložili opravné hlásenie, ak colný úrad nevykoná potrebné opravy iným spôsobom.

Spôsoby vykonávania opráv

Oprava jednotlivej položky

Opravné hlásenie, ktorým sa opravujú jednotlivé položky (t. j. jednotlivé "riadky" hlásenia) sa vyplňuje nasledovne:

 • v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky;
 • v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá namiesto spravodajskej jednotky;
 • v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje;
 • v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek;
 • v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované;
 • v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (spravodajská jednotka môže opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát);
 • v odseku 6 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorú opravuje;
 • v odsekoch 8 až 18 sa uvedú správne hodnoty jednotlivých ukazovateľov;
 • odseky A a B sa vyplnia štandardným spôsobom.

V takomto opravnom hlásení sa uvádzajú len chybné položky, t. j. nie je potrebné uviesť všetky položky z pôvodného hlásenia.

Zrušenie položky

Na zrušenie položky sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie).

Ak je potrebné zrušiť niektorú položku na odoslanom hlásení (napr. z dôvodu jej chybného zaradenia do sledovaného obdobia), opravné hlásenie sa vyplní nasledovným spôsobom:

 • v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky;
 • v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá namiesto spravodajskej jednotky;
 • v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje;
 • v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek;
 • v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované;
 • v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (Spravodajská jednotka môže opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát);
 • v odseku 6 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorá sa ruší;
 • v odseku 8 Kód tovaru sa uvedie pôvodný kód tovaru;
 • v odseku 9 Hodnota tovaru sa uvedie "0";
 • odseky 10 až 18 sa nevyplňujú;
 • odseky A a B sa vyplnia štandardným spôsobom.

Zrušenie celého hlásenia

Na zrušenie celého hlásenia sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie).

V prípade, že spravodajská jednotka alebo jej zástupca chcú zrušiť celé odoslané hlásenie, vyplnia opravné hlásenie nasledovne:

 • v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky;
 • v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá namiesto spravodajskej jednotky;
 • v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie vzťahuje;
 • v odseku 4 Celkový počet položiek sa uvedie "0";
 • v odseku 5a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré sa ruší;
 • v odseku 5b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia;
 • odseky 6 až 18 sa nevyplňujú;
 • odseky A a B sa vyplnia štandardným spôsobom.

Príklady:

 • Spravodajská jednotka predložila za mesiac máj 2 čiastkové hlásenia. Následne zistí, že za dané obdobie mala predložiť nulové hlásenie. Predložené hlásenia musí zrušiť (pozri časť Opravy hlásení, odsek 88) a predloží nulové hlásenie (pozri odsek 46). Na nulovom hlásení v odseku 5a) uvedie poradové číslo 3. S odstupom času zistí, že v sledovanom období máj má byť uvedená jedna položka. Túto položku musí doplniť (pozri príručku, odsek 89). V odseku 5a) uvedie poradové číslo 4, odsek 5b) nevypĺňa.
 • Spravodajská jednotka predložila za mesiac jún 3 čiastkové hlásenia. V ďalšom sledovanom období zistí, že na 2. čiastkovom hlásení predloženom za mesiac jún musí opraviť väčšinu uvedených položiek. Môže sa rozhodnúť či predloží opravné hlásenie k hláseniu číslo 2 alebo toto hlásenie celé zruší a následne predloží ďalšie čiastkové hlásenie, na ktorom budú uvedené položky so správnymi hodnotami. V prípade, že sa rozhodne pre druhú možnosť, hlásenie číslo 2 zruší (pozri odsek 88) a predloží za mesiac jún ďalšie čiastkové hlásenie, ktoré bude mať v odseku 5a) uvedené poradové číslo 4, odsek 5b) nevypĺňa.

Doplnenie položky

Doplnenie položiek

Spravodajská jednotka alebo jej zástupca doplnia chýbajúce položky v sledovanom období, bez ohľadu na ich hodnotu, predložením ďalšieho čiastkového INTRASTAT-SK hlásenia za dané obdobie s vyšším poradovým číslom, vyplneného štandardným spôsobom (pozri časť Vyplňovanie jednotlivých odsekov).